• Luchtfoto Brouwersdam

Getij Grevelingen

Het getij terugbrengen in de Grevelingen

We willen in de Grevelingen de waterkwaliteit verbeteren door beperkt getij terug te brengen. Dat is goed nieuws voor de onderwaternatuur en geeft ook mogelijkheden voor een meer integrale natuurverbetering op lange termijn. Om het getij terug te brengen moet een doorlaat gerealiseerd worden. Dat biedt de mogelijkheid om in die doorlaat duurzame energie op te wekken door middel van een getijdencentrale. Het project Getij Grevelingen bereidt de aanleg van een doorlaat in de Brouwersdam voor. 

Project Getij Grevelingen is een onderdeel van het Programma Ontwikkeling Grevelingen Volkerak-Zoomermeer

  • Deltawater: Grevelingen
  • Thema: Energie, Innovatie en duurzaamheid, Natuur, Waterkwaliteit, Waterveiligheid
  • Fase: Onderzoek, Verkenning, Planontwikkeling
  • Doel: Klimaatbestendig en veilig, Ecologisch veerkrachtig, Economisch vitaal

Opgave

 

De opgave is om een gereguleerde doorlaat te realiseren in de Brouwersdam waardoor een dynamische verbinding ontstaat tussen de Noordzee en de Grevelingen. Zo’n doorlaat biedt de aanvullende kans om duurzame energie op te wekken door middel van een getijdencentrale. Bij de huidige planvorming voor de doorlaat met eventueel een getijdencentrale wordt rekening gehouden met de toekomstige zeespiegelstijging als gevolg van klimaatverandering. De doorlaat moet zogezegd ‘klimaat robuust’ zijn. De Grevelingen is een Natura2000 gebied en zal aan alle eisen van Natura2000 moeten voldoen.

Context

In 1971 werd de Grevelingen afgesloten door de Brouwersdam als een van de Deltawerken. Daarmee werd de veiligheid in het gebied gegarandeerd en werd de bereikbaarheid verbeterd. De Grevelingen ontwikkelde zich als hoogwaardig natuurgebied en als aantrekkelijk gebied voor recreatie en duiksport en is van belang voor visserij op schaal- en schelpdieren. In de loop der jaren ging de waterkwaliteit echter achteruit. Met het verdwijnen van eb en vloed ontstaat in delen van het gebied een gebrek aan zuurstof. Dat zorgt voor de ontwikkeling van ‘dode bodems’ waar alleen bacteriën gedijen. Zonder bodemleven ontbreekt een belangrijke schakel in de voedselketen en dat maakt het gehele ecosysteem kwetsbaar. Daar moet wat aan gebeuren.

Maatregel

Het realiseren van een doorlaat in de Brouwersdam en mogelijk het plaatsen van een getijdencentrale in de doorlaat.

Planning

  • 2008 - 2019 Onderzoek, verkenning en ontwikkeling
  • 2020-2022 Planuitwerking
  • 2022 - 2026 Uitvoering
  • 2026 en verder Monitoring en evaluatie