Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050

Gebiedsagenda

De Zuidwestelijke Delta staat de komende jaren voor uitdagende opgaven op het gebied van economie, waterveiligheid, zoetwater en natuur. Thema's als klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie spelen een steeds grotere rol in deze opgaven. Daarom stellen het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta en het Rijk, samen met belanghebbenden, een gebiedsagenda op. In werkateliers denken belanghebbenden mee over een richtinggevend, toekomstbestendig perspectief voor het water, de waternetwerken en het watergebruik in de Zuidwestelijke Delta. Deze ateliers vinden plaats in de maanden mei, juni en september in 2019.

 

De gebiedsagenda geeft een doorkijk tot 2050 en moet in beeld brengen wat de prangende kwesties zijn die partijen met elkaar de komende 15 jaar gaan aanpakken. Het beoogde resultaat is een integraal langetermijnperspectief voor de ontwikkeling van de Zuidwestelijke Delta, inclusief een kennis- en innovatieprogramma en een oriënterende uitvoeringsagenda.

Toekomst van de Zuidwestelijke Delta

De toekomst van de Zuidwestelijke Delta wordt niet alleen bepaald door de agenda van het Rijk, de provincie en het waterschap. Die toekomst is immers zaak van de bewoners en de gebruikers van het gebied, via de agenda’s van de natuurorganisaties en terreinbeheerders en van de ondernemers, zoals havenbedrijven, recreatieondernemers, schippers en de visserij. Het Gebiedsoverleg heeft de opgave op zich genomen om al deze agenda’s met elkaar te verbinden tot een gezamenlijke, breed gedragen gebiedsagenda. De gebiedsagenda gaat over het natte gedeelte van de Zuidwestelijke Delta, toegespitst op de grote wateren. Die grote wateren zijn het kapitaal van de delta en van mondiale betekenis. Het gebied ligt op het kruispunt van twee internationale natuurcorridors: de oost-westroute in de vismigratie en de noord-zuidroute van de vogeltrek. En ook voor onze economie zijn deze wateren erg belangrijk. De gebiedsagenda moet bijdragen aan de centrale doelstelling van de Zuidwestelijke Delta: een veilige, economisch aantrekkelijk en ecologisch gezonde delta.

Samen de gebiedsagenda vormgeven

Het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta gaat in 2019 met belanghebbenden tijdens diverse werkateliers om tafel om samen een gebiedsagenda op te stellen voor 2050 op het gebied van waterveiligheid, visserij, landbouw, scheepvaart & havens, natuur en recreatie. Tijdens dit proces staan deze vijf vragen centraal:

  1. Wat willen partijen met elkaar bereiken?
  2. Waar hebben de actuele thema’s aanscherping van bestaande inzichten nodig?
  3. Wat zijn de dringende kwesties die partijen de komende 15 jaar willen aanpakken?
  4. Hoe kunnen partijen daarbij innovatie inzetten?
  5. Waar ontbreekt het nog aan kennis om weloverwogen besluiten te kunnen nemen?

 

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is initiatiefnemer en formeel opdrachtgever voor het proces van de gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta. De gebiedsagenda is een gezamenlijk initiatief van Rijk en regio.