Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050

Gebiedsagenda

De Zuidwestelijke Delta staat de komende jaren voor uitdagende opgaven op het gebied van economie, waterveiligheid, zoetwater en natuur. Thema's als klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie spelen een steeds grotere rol in deze opgaven. Daarom hebben het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta en het Rijk, samen met belanghebbenden, een Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 opgesteld. In werkateliers is nagedacht over een richtinggevend, toekomstbestendig perspectief voor de grote deltawateren, de waterinfrastructuur en het watergerelateerde gebruik. De eerste serie ateliers vond in 2019 plaats in de maanden mei, juni, oktober en november. In de zomer van 2020 vonden verspreid door het gebied zes bijeenkomsten plaats voor betrokken organisaties, overheden, ondernemers en inwoners om mee te denken en mee te praten over de Gebiedsagenda. 

 

De Gebiedsagenda geeft een doorkijk tot 2050 en moet in beeld brengen wat de prangende kwesties zijn die partijen met elkaar de komende 15 jaar gaan aanpakken. Het resultaat is een integraal langetermijnperspectief voor de ontwikkeling van de Zuidwestelijke Delta, inclusief een kennis- en innovatieprogramma en een oriënterende uitvoeringsagenda.

 

In onderstaande video blikken we terug op de totstandkoming van de Gebiedsagenda en komen deelnemers aan de gebiedsbijeenkomsten aan het woord. 

Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050

 

Toekomst van de Zuidwestelijke Delta

De toekomst van de Zuidwestelijke Delta wordt niet alleen bepaald door de agenda van het Rijk, de provincie en het waterschap. Die toekomst is immers zaak van de bewoners en de gebruikers van het gebied, via de agenda’s van de natuurorganisaties en terreinbeheerders en van de ondernemers, zoals havenbedrijven, recreatieondernemers, schippers en de visserij. Het Gebiedsoverleg heeft de opgave op zich genomen om al deze agenda’s met elkaar te verbinden tot een gezamenlijke, breed gedragen gebiedsagenda. De Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 gaat over het natte gedeelte van de Zuidwestelijke Delta, toegespitst op de grote wateren. Die grote wateren zijn het kapitaal van de delta en van mondiale betekenis. Het gebied ligt op het kruispunt van twee internationale natuurcorridors: de oost-westroute in de vismigratie en de noord-zuidroute van de vogeltrek. En ook voor onze economie zijn deze wateren erg belangrijk. De Gebiedsagenda draagt bij aan de centrale doelstelling van de Zuidwestelijke Delta: een veilige, economisch aantrekkelijk en ecologisch gezonde delta.

Samen de Gebiedsagenda vormgeven

Het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta ging in 2019 met belanghebbenden tijdens diverse werkateliers om de tafel om samen een gebiedsagenda op te stellen voor 2050 op het gebied van waterveiligheid, visserij, landbouw, scheepvaart & havens, natuur en recreatie. Tijdens dit proces stonden deze vijf vragen centraal:

  1. Wat willen partijen met elkaar bereiken?
  2. Waar hebben de actuele thema’s aanscherping van bestaande inzichten nodig?
  3. Wat zijn de dringende kwesties die partijen de komende 15 jaar willen aanpakken?
  4. Hoe kunnen partijen daarbij innovatie inzetten?
  5. Waar ontbreekt het nog aan kennis om weloverwogen besluiten te kunnen nemen?

De Gebiedsagenda voegt waarde toe

De Gebiedsagenda is ten opzichte van eerdere programma’s en onderzoek van toegevoegde waarde:

  • De Gebiedsagenda inspireert en verbindt en levert zo waardevolle input op voor bestaande programma’s, zoals het Deltaprogramma en de Programmatische Aanpak Grote Wateren en bevordert de integraliteit van toekomstige programma’s en projecten.
  • Door de brede blik op de wateropgave, de koppeling met de prioitaire opgaven van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) zoals klimaatadaptatie, circulaire economie en energietransitie, levert de Gebiedsagenda waardevolle input op voor omgevingsagenda’s en omgevingsvisies.

Gebiedsafbakening

De Gebiedsagenda focust op de natuurlijke Rijn-Maas-Scheldemonding. De zuidoever van de Westerschelde is de zuidgrens van het gebied, de noordoever van Hollandsch Diep en Haringvliet vormen de noordgrens. Het kustgebied van de Noordzee, inclusief voordelta, is de westgrens. Naar het oosten is de Biesbosch de rand van het gebied. Het begrensde gebied is echter geen gesloten gebied. Het is op tal van manieren verbonden met zijn omgeving. Ontwikkelingen op groter schaalniveau die relevant zijn voor de gebiedsagenda worden ook opgenomen. 

 

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is initiatiefnemer en formeel opdrachtgever voor het proces van de gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta. De Gebiedsagenda is een gezamenlijk initiatief van Rijk en regio. 

 

In onderstaande video geven we een kijkje achter de schermen tijdens het derde werkatelier op 1 oktober 2019. 

Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050