Met deze aanpak wordt meteen invulling gegeven aan het vervolg van de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050. Naast het Gebiedsoverleg staat ook de Adviesgroep achter de plannen en ziet voor zichzelf een belangrijke rol als schakel naar de regio. De leden zijn enthousiast om de nieuwe aanpak invulling te geven en vanuit het gebied zelf aan de slag te gaan.

Gebouw T

Werkconferentie 2021 wordt verzet

De jaarlijkse werkconferentie Zuidwestelijke Delta zal in 2021 in het teken staan van de aftrap van gebiedsgericht samenwerken. De werkconferentie was gepland op 11 februari, maar wordt verzet naar het voorjaar (rond juni). Op dat moment gaan we als regio concreet met elkaar aan de slag. Binnenkort meer!

Focus, intensieve afstemming en toegewijd team

Peter Smit, voorzitter van het Gebiedsoverleg en gedeputeerde van provincie Noord-Brabant, onderstreept de nieuwe aanpak: ‘Als Gebiedsoverleg vinden we dat we alleen samen, integraal en gebiedsgericht de kwaliteiten van de Zuidwestelijke Delta kunnen waarborgen en versterken. Met een gezamenlijke aanpak kunnen we onze regio tijdig klimaatbestendig veilig en ecologisch veerkrachtig inrichten en weer een icoon van water- en klimaatadaptatie worden. Dat is onze ambitie. Deze complexe opgaven vereisen focus op gezamenlijke belangen en doelen, op intensieve afstemming tussen bestuurders en maatschappelijke sectoren, ondersteuning door een toegewijd team en verankering in beleid van de betrokken organisaties.’

Werkateliers Gebiedsagenda in 2019

Via concrete initiatieven en projecten invulling geven aan de Gebiedsagenda

Hoe krijgt het gebiedsgericht samenwerken vorm? Het nieuw te organiseren “werkverband Zuidwestelijke Delta” stimuleert initiatieven die binnen de Zuidwestelijke Delta ontstaan, spreekt hiervoor bestuurlijke steun uit en gaat actief concrete samenwerkingsprojecten stimuleren en faciliteren. Dit zijn initiatieven die bijdragen aan de doelen voor de korte en lange termijn binnen de regio, en waarbij de stakeholders intensief samenwerken. Doel is om via die projecten de handelingsperspectieven uit de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta concreet en gebiedsgericht in te vullen en de resultaten landelijk te agenderen. Hierbij vormt het “werkverband Zuidwestelijke Delta” de schakel tussen de Rijksprogramma’s met omvangrijke ambities op het gebied van water, klimaatadaptatie en andere maatschappelijke opgaven enerzijds en de eigen regionale ambities, programma’s en projecten anderzijds. De Kenniscommunity Zuidwestelijke Delta met daarin kennisinstituten zoals Deltares, Wageningen Marine Research en HZ University of Applied Sciences krijgt daarin ook een belangrijke rol, ook via het Vlaams-Nederlandse Samenwerkingsplatform voor Deltaoplossingen en het nieuwe Delta Kenniscentrum. Het werkverband streeft er hierbij naar om niet de programma’s leidend te laten zijn in de projecten, maar het gebied zelf, en de initiatieven die hier ontstaan.

Grevelingen_Brouwersdam

Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 vastgesteld

Eind november hebben regio en Rijk in het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 definitief vastgesteld. Lees het artikel over de vaststelling of bekijk de Gebiedsagenda met daarin de handelingsperspectieven

In de Gebiedsagenda staan richtinggevende waarden en principes. Deze vormen de basis voor het werk in de Zuidwestelijke Delta en de invulling van het gebiedsgericht samenwerken:

  • De Zuidwestelijke Delta is één samenhangend Vlaams-Nederlands deltagebied, verbonden met en afhankelijk van rivier en zee;
  • Versterk de unieke positie, kwaliteiten en identiteit van de Zuidwestelijke Delta en werk vanuit het DNA van het gebied;
  • Water is bepalend voor de toekomst van het gebied. Het getij, de rivierafvoer, de zeespiegelstijging, de temperatuurstijging en de zoetwatersituatie (grond- en oppervlaktewater) zijn cruciale factoren voor alle functies in de delta;
  • Kies voor een adaptieve, flexibele ontwikkelstrategie voor de lange termijn met heldere keuzes (altijd goed) voor de korte termijn. De ontwikkelingen van klimaatverandering laten zich slecht voorspellen en hebben een grote invloed op het gebied;
  • Denk in verschillende tijdschalen en vanuit de lagenbenadering;
  • Versterk de maatschappelijke betrokkenheid. Het gaat om de toekomst van het gebied voor de bewoners en gebruikers. Draagvlak voor adaptieve maatregelen in de toekomst is een kernzaak.

Werkverband Zuidwestelijke Delta

Het werkverband Zuidwestelijke Delta wordt als volgt ingericht:

  • Een Bestuurlijk team Zuidwestelijke Delta (nu: Gebiedsoverleg). Bestuurders uit de regio en vertegenwoordigers van landelijke ministeries sturen en jagen hierin de integrale opgave aan.
  • Een Regioteam (nu: de Adviesgroep). Regionale vertegenwoordigers van sectoren en maatschappelijke organisaties vormen via dit team de schakel naar het gebied.
  • Een Werkteam (nu: het secretariaat). Onder leiding van een Zuidwestelijke Deltamanager faciliteert en ondersteunt dit team het gebiedsgericht samenwerken, zowel op proces als op inhoud.
  • Een Beleidsteam (nu: het Liaisonoverleg). Dit team legt de verbinding naar de betrokken overheden.

Ben jij onze nieuwe Zuidwestelijke Deltamanager?

We zijn op zoek! Naar een enthousiaste en gedreven manager met een achtergrond op inhoud en ervaring met het aanpakken van complexe opgaven samen met partijen. Interesse? Neem contact op via secretariaat@zwdelta.nl.