We kijken terug op een serie zeer geslaagde bijeenkomsten. In totaal kwamen 125 mensen naar de avonden en online volgden 175 kijkers één of meer bijeenkomsten, live of achteraf. Op zes plekken in het gebied spraken we aan de hand van het werkdocument van de Gebiedsagenda uitgebreid over de uitdagingen van klimaatverandering en de gevolgen ervan voor de waterveiligheid, de zoetwaterbeschikbaarheid, de ecologie, het landschap en de regionale economie van de delta. Dat deden we met maatschappelijke organisaties, ondernemers, inwoners en vertegenwoordigers van de provincies, de waterschappen, de gemeenten en het Rijk. Elke bijeenkomst bracht veel ideeën en energie en vooral: het gevoel van urgentie om samen aan de slag te gaan.

Anita Pijpelink tijdens de Gebiedsbijeenkomst Walcheren en Noord-Beveland

Duurzame en klimaatbestendige toekomst

Elke bijeenkomst startte met een welkom door de aanwezige bestuurder uit het gebied en een presentatie van het werkdocument van de Gebiedsagenda. In een aantal pitches per avond vertelden ondernemers en maatschappelijke partijen uit de regio over hun visie en ideeën voor een duurzame en klimaatbestendige toekomst van de Zuidwestelijke Delta. In de tweede helft gingen de deelnemers met elkaar in gesprek. Dat gebeurde aan de hand van de handelingsperspectieven uit de Gebiedsagenda. En dat leverde waardevolle input op voor de toekomstige inkleuring van die perspectieven!

De richting voor 2050

In de Gebiedsagenda staan vijf handelingsperspectieven die de leidraad vormden voor de werksessies op de avonden. Zij vormen de richting voor 2050.

 1. Sterke en aantrekkelijke kust
 2. Dynamische dijkzones
 3. Vitaal polder- en krekenlandschap
 4. Rijke platen, slikken en schorren
 5. Gezonde en verbonden zeearmen
In gesprek aan de hand van de handelingsperspectieven uit de Gebiedsagenda

Onderschrijving trends en handelingsperspectieven

Op de bijeenkomsten reageerden de deelnemers positief op de voorgestelde handelingsperspectieven. Ook de trends van klimaatverandering en de effecten daarvan op het gebied werden in het algemeen herkend en onderschreven. Deze trends vormden het uitgangspunt voor de perspectieven.

Verder vonden de deelnemers zoetwater een erg belangrijk thema in de Zuidwestelijke Delta. Voor allerlei sectoren: de landbouw, industrie, recreatie, drinkwater en natuur. Door de warme zomers en droogte wordt dit direct en extra gevoeld. Tot slot gaven de deelnemers aan de toekomstige uitdagingen van de klimaatverandering te zien als een maatschappelijke taak die we samen moeten aanpakken. De belangen rond waterveiligheid, zoetwater, waterkwaliteit, natuur en regionale economie zijn te groot en niet door één sector of partij op te lossen.

De zes bijeenkomsten kun je terugkijken! Via de livestreampagina zijn alle plenaire gedeeltes terug te zien.

Pitches uit het gebied

Op alle bijeenkomsten vertelden ondernemers en maatschappelijke partijen in pitches over hun ideeën voor het gebied. Hiermee gaven zij letterlijk gezicht aan de regio en lieten zien waar de energie zit. In de Gebiedsagenda die we nu afronden brengen we zeven verhalen in beeld. In dit artikel presenteren we de eerste twee:

Mascha Dedert © Mark Neelemans

Mascha Dedert, Zeeuwse Milieufederatie
“Stilstand is achteruitgang. Voor de Zuidwestelijke Delta betekent dit in relatie tot klimaatverandering meer druk op de beschikbare ruimte en een grotere waterveiligheidsopgave. Het is tijd om weer mee te bewegen met de dynamiek van de delta en in te zetten op innovaties die passen bij het gebied. Het Energie Eiland in de monding van de Westerschelde is zo’n innovatief idee dat energiewinning en -opslag, natuur, aquacultuur en recreatie combineert met waterveiligheid. Laten we samen onze innovatieve denkkracht benutten voor een klimaatbestendige Zuidwestelijke Delta.”

Welke stappen volgt de Gebiedsagenda?

De Gebiedsagenda wordt dit najaar afgerond en daarna vastgesteld. Nog even de stappen op een rij:

 • Werkateliers: 2019
 • Opbrengst werkateliers besproken in het Gebiedsoverleg en besloten om de Gebiedsagenda met een brede groep uit de regio te bespreken: eind 2019
 • Werkdocument Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050, besproken door het Gebiedsoverleg: voorjaar 2020
 • Zes gebiedsbijeenkomsten in de regio: augustus en september 2020
 • Gebiedsagenda in concept vastgesteld door het Gebiedsoverleg: september 2020
 • Bijeenkomst voor leden van Provinciale Staten, algemene besturen van de waterschappen en gemeenteraadsleden: oktober 2020
 • Vaststelling Gebiedsagenda door het Gebiedsoverleg: november 2020
 • Definitieve vaststelling in het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO-MIRT):  eind november 2020
 • Aanbieding aan de Tweede Kamer: eind november 2020

Als de Gebiedsagenda is vastgesteld, publiceren we hem op de Zuidwestelijke Delta-website. Hierin kun je lezen wat de gebiedsbijeenkomsten extra hebben opgebracht.

Gebiedsbijeenkomst Goeree-Overflakkee in het Informatiecentrum Grevelingen

Vervolg van de Gebiedsagenda

Het Gebiedsoverleg ziet de Gebiedsagenda als de start van een meerjarig traject om samen met gebiedspartijen concreet aan de slag te gaan. Hiervoor is een breed maatschappelijk en bestuurlijk debat over het toekomstperspectief van de delta nodig. We hebben gezien dat de Gebiedsagenda erg helpt bij de bewustwording en het gevoel van urgentie van de toekomstige uitdagingen in de Zuidwestelijke Delta. In het vervolgtraject staan de handelingsperspectieven uit de Gebiedsagenda centraal: het verder concreet maken en uitwerken van die perspectieven voor 2050. Het Gebiedsoverleg nodigt iedereen die zich betrokken voelt van harte uit hieraan bij te dragen. De komende tijd wordt een plan gemaakt voor het vervolg.

Wim van Gorsel © Mark Neelemans

Wim van Gorsel, Akkerbouwer en ZLTO
“Zoet water is essentieel voor de landbouw in de delta. Nu en in de toekomst. Klimaatverandering gaat voor flinke veranderingen zorgen. Het wordt warmer, gaat harder regenen en de droge periodes worden langer. Daar moeten we op anticiperen met opslag van regenwater, zuinig en efficiënt omgaan met reeds beschikbaar zoet water, slimme aan- en afvoer en het stimuleren (subsidies) én toepassen van innovatieve teeltmethoden. Dit alles is een maatschappelijke opgave die we samen moeten aanpakken.”