De Gebiedsagenda is een initiatief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen. Het is het resultaat van een intensief gebiedsproces dat onder regie van het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta de afgelopen 1,5 jaar is doorlopen. Een proces waarin maatschappelijke organisaties, ondernemers, inwoners, provincies, waterschappen, gemeenten en Rijk open en constructief hebben samengewerkt. In vier werkateliers is de basis gelegd voor het werkdocument van de Gebiedsagenda. Afgelopen augustus en september is het werkdocument besproken tijdens zes bijeenkomsten verspreid over het gebied. De input uit deze bijeenkomsten heeft een prominente plek gekregen in de Gebiedsagenda zoals die nu is vastgesteld.

Van alle gebiedsbijeenkomsten zijn er verslagen beschikbaar. De verslagen geven een korte weergave van de bijeenkomsten, aangevuld met de besprekingsverslagen van de georganiseerde werktafels. Bekijk de verslagen.

Urgentie samen opgaven aanpakken

In het voorwoord benadrukken de minister van IenW, de voorzitter van het Gebiedsoverleg Peter Smit en de vicevoorzitter van de Adviesgroep Zuidwestelijke Delta Rian de Feijter de urgentie om samen te werken aan een klimaatbestendige Zuidwestelijke Delta: ‘Het besef groeit dat we elkaar hard nodig hebben voor een passend antwoord op de uitdagingen van de klimaatverandering en de gevolgen ervan voor de waterveiligheid, de zoetwaterbeschikbaarheid, de ecologie, het landschap en de regionale economie.’

Werkateliers Gebiedsagenda in 2019
Werkateliers Gebiedsagenda in 2019

‘De Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 kan daarbij structuur geven,’ vervolgen zij. ‘Er zijn belangrijke opgaven uit de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) zoals klimaatadaptatie, energietransitie, kringlooplandbouw en circulaire economie die om oplossingen op regionaal niveau vragen. De Gebiedsagenda daagt uit om de water- en andere (NOVI-)opgaven zoveel mogelijk met elkaar te verbinden tot een inspirerende aanpak voor de toekomstige ontwikkeling van de Zuidwestelijke Delta.’

Start van een breed debat

Ook kijken zij vooruit: ‘De Gebiedsagenda is niet de eindstreep maar de start van een breed maatschappelijk en bestuurlijk debat over het toekomstperspectief van de delta. De kracht van de Gebiedsagenda zit vooral in het vervolgtraject, waarin de Gebiedsagenda concreet wordt gemaakt en verder wordt uitgewerkt. Het zou prachtig zijn als we zo de Zuidwestelijke Delta kunnen uitbouwen tot een icoon van klimaatrobuustheid, innovatieve deltatechnologie en creatief samenwerken vanuit het DNA van de delta. Wij nodigen iedereen uit om daaraan bij te dragen.’

In onderstaande video blikken we terug op de totstandkoming van de Gebiedsagenda en komen deelnemers aan de gebiedsbijeenkomsten aan het woord. Peter Smit benadrukt te kijken naar de kansen voor de Zuidwestelijke Delta en dynamisch om te gaan met de uitdagingen die op ons pad komen.

Benieuwd naar de vastgestelde Gebiedsagenda? Bekijk de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050. Deze bestaat uit:

  • Gezamenlijk, richtinggevend perspectief voor 2050
  • Oriënterende uitvoeringsagenda 2030
  • Kennis- en Innovatieprogramma

Pitches uit het gebied

Op alle gebiedsbijeenkomsten vertelden ondernemers en maatschappelijke partijen in pitches over hun ideeën voor het gebied. Hiermee gaven zij letterlijk gezicht aan de regio en lieten zien waar de energie zit. In de Gebiedsagenda brengen we zeven verhalen in beeld. In dit artikel presenteren we er twee:

Christine Lammerts, Staatsbosbeheer
“De Zuidwestelijke Delta is het wonderlijke overgangsgebied van rivieren naar zee, van land naar water, van zoet naar zout en andersom. Deze overgangsgebieden met slikken, platen, schorren en deltawateren zijn door hun explosie van leven van nationaal en internationaal belang voor mens en natuur. Dit kenmerkt de deltanatuur. Door afdamming staat de ecologische kwaliteit van het gebied onder druk en dit zal door klimaatverandering in de toekomst toenemen. Het is aan ons samen om te zorgen dat er gezonde en verbonden ecosystemen ontwikkeld worden die tegen een stootje kunnen. Het Grevelingenmeer met getijde is daar een mooi eerste voorbeeld van.”

Leo van Vliet, recreatieondernemer en mede-initiatiefnemer Manifest Vereniging Strandpaviljoens Schouwse Kust
“Wij als ondernemers aan de kust van Schouwen-Duiveland gaan kleur bekennen. Wij willen binnen 10 jaar het meest duurzame strand van Nederland zijn. We zetten als ondernemers in op een volledig duurzame bedrijfsvoering waarbij we graag gebruik maken van hoogwaardig voedsel uit de regio. De kern is het creëren van een betekenisvol verblijf voor bezoekers. Daarbij kijken we behalve naar het strand óók naar het beleven van de zee, duinen én achterland. Dit alles is een flinke opgave die we als ondernemers, overheden en maatschappelijke partijen samen moeten oppakken.”