Ruimtelijke Adaptatie

Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie

Ruimtelijke Adaptatie is één van de Deltabeslissingen die voortgekomen is uit het Deltaprogramma. Deze Deltabeslissing richt zich op het waterrobuust en klimaatbestendig inrichten van Nederland, door bij ruimtelijke en economische ontwikkelingen in te spelen op een stijgende zeespiegel en bodemdaling (toename overstromingsrisico), hogere temperaturen in de zomer (hittestress en verdroging) en extremere weersomstandigheden (wateroverlast).

 

Binnen dit Deltaprogramma is een stimuleringsprogramma opgesteld, dat is gebaseerd op drie stappen:
1. Weten (de analyse aan de hand van een toetsingsinstrumentarium)
2. Willen (de vertaling van de analyse naar een regionale ambitie)
3. Werken (het toepassen van het afwegingskader)

 

Belangrijk onderdeel van de deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie is dat alle overheden samen de ambitie vastleggen dat Nederland in 2050 zo goed mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. De overheden zullen deze ambitie geleidelijk verwezenlijken. Zij spannen zich ervoor in dat klimaatbestendig en water-robuust inrichten in 2020 structureel onderdeel van hun beleid en handelen is.

 

Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

Om de gevolgen van wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen zo veel mogelijk te beperken bevat het Deltaprogramma 2018 voor het eerst een Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Met het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is het drieluik compleet, na het Deltaplan Waterveiligheid en het Deltaplan Zoetwater. De zeven ambities uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie zijn:

  1. Kwetsbaarheid in beeld brengen
  2. Uitvoeringsagenda opstellen
  3. Meekoppelkansen benutten
  4. Stimuleren en faciliteren
  5. Reguleren en borgen
  6. Risicodialoog voeren en strategie opstellen
  7. Handelen bij calamiteiten

Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie in 90" (animatie)

 

Lees hier meer over de uitvoering van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie binnen de Zuidwestelijke Delta.  

 

Klimaatadaptatie in Zeeland

De provincie Zeeland werkt in een brede coalitie aan het programma Klimaatadaptatie Zeeland. De partijen willen onder meer een klimaattest voor waterveiligheid, wateroverlast, droogte en hittestress ontwikkelen, gebruikmakend van bestaande instrumenten. Het streven is een eenvoudige test die op draagvlak bij de betrokken overheden kan rekenen. De test wordt ook geschikt om klimaatopgaven bij ruimtelijke plannen en visies in een vroeg stadium in beeld te brengen en klimaatadaptatie mee te nemen bij nieuwbouw en herstructurering.

In 2019 hebben alle Zeeuwse overheden ingestemd met het Plan van aanpak Klimaatadaptatie Strategie Zeeland. Hierin zijn afspraken gemaakt over het doorlopen van de zeven ambities van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie, inclusief bijbehorende planning en het opstellen van een klimaatadaptatiestrategie op Zeeuws en lokaal niveau. De aanloop naar het plan van aanpak zorgde voor een toenemend besef van de gezamenlijke opgave. Eind 2019 hebben alle gemeenten in Zeeland integrale stresstesten uitgevoerd, voor het gehele grondgebied. Op Zeeuws niveau heeft een integrale risicodialoog plaatsgevonden, ter voorbereiding op de Zeeuwse klimaatadaptatiestrategie. Daarnaast heeft ongeveer 30% van de gemeenten risicodialogen gevoerd.

 

Lees hier meer over de Zeeuwse aanpak van klimaatadaptatie. In het kader van die aanpak vond de eerste klimaatstresstest plaats in de gemeente Noord-Beveland. Lees hier meer over de ervaringen en de vervolgstappen van klimaatadaptatie binnen Zeeland. Overige nieuwsberichten over de aanpak van klimaatadaptatie in Zeeland:

Klimaatadaptatie Goeree-Overflakkee

De werkregio Goeree-Overflakkee heeft in 2018 een integrale stresstest uitgevoerd voor het hele grondgebied en voert met diverse stakeholders een risicodialoog om te komen tot een klimaatadaptatiestrategie.