Deltaprogramma

Wat is het Deltaprogramma?

Nederland is een laag gelegen land, dat kwetsbaar is voor overstromingen. De overheid wil Nederland nu en in de toekomst beschermen tegen hoogwater en zorgen voor voldoende zoetwater. Ook wil de overheid ons land zo inrichten dat het klimaatbestendig wordt. Daar worden plannen voor gemaakt in het Deltaprogramma. Daarin werken verschillende overheden en andere organisaties samen. De plannen komen tot stand onder leiding van de regeringscommissaris voor het Deltaprogramma: de deltacommissaris.

 

Doel van het Deltaprogramma

Het doel is dat de waterveiligheid, de zoetwatervoorziening en de ruimtelijke inrichting in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust zijn, zodat ons land de grotere extremen van het klimaat veerkrachtig kan blijven opvangen. Dit keer bedenken we geen maatregelen na een ramp, maar proberen we een ramp te voorkomen. 

 

De overheid gaat daarom, samen met andere organisaties, op drie terreinen op een nieuwe manier aan de delta werken:
•    Er komen nieuwe normen voor waterveiligheid: deze hangen niet alleen samen met de kans op een overstroming, maar ook met de gevolgen van een overstroming (risicobenadering). De omvang van de gevolgen bepaalt daarbij de hoogte van de norm.
•    De beschikbaarheid van zoetwater voor landbouw, industrie en natuur wordt voorspelbaarder.
•    De ruimtelijke inrichting wordt klimaatbestendiger en waterrobuuster.

 

Voorstellen voor deltabeslissingen

Om de nieuwe aanpak in praktijk te kunnen brengen, zijn nationale kaders nodig. Het Deltaprogramma heeft daar vanaf 2010 stap voor stap naartoe gewerkt, samen met overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Alle beschikbare en nieuwe kennis is daarbij benut. Dat heeft in 2014 geresulteerd in voorstellen voor vijf ‘deltabeslissingen’ met groot draagvlak:
•    deltabeslissing Waterveiligheid: nieuwe aanpak voor de bescherming van mensen en economie tegen overstromingen;
•    deltabeslissing Zoetwater: nieuwe aanpak voor het beperken van watertekorten en het optimaal benutten van zoetwater voor economie en nutsfuncties;
•    deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie: nieuwe en gerichte aanpak voor waterrobuuste en klimaatbestendige (her)ontwikkeling in bebouwd gebied; 
•    deltabeslissing Rijn-Maasdelta: structurerende keuzen voor waterveiligheid in de Rijn-Maasdelta;
•    deltabeslissing IJsselmeergebied: structurerende keuzen voor waterveiligheid en zoetwater in het IJsselmeergebied

 

Deltaprogramma 2022

Het Deltaprogramma 2022 is op Prinsjesdag 2021 aangeboden aan de Tweede Kamer. In de online-versie Deltaprogramma staat de voortgang van de uitvoering van het werk aan de delta centraal: de (wettelijke) uitwerking en de uitvoering van de deltabeslissingen en voorkeursstrategieën.

Kijk voor meer informatie op de website van het Deltaprogramma.

Zuidwestelijke Delta 

Het Deltaprogramma is een nationaal programma en kent negen deelprogramma’s, waaronder de Zuidwestelijke Delta. Onderstaande film laat zien hoe de Zuidwestelijke Delta werkt aan de drie hoofdopgaven in het Deltaprogramma: waterveiligheid, zoetwaterbeschikbaarheid en ruimtelijke adaptatie.

Deltaprogramma. Overal in Nederland aan de slag #4