• Oosterschelde

Oosterscheldevisie 2018-2024

Oosterscheldevisie 2018-2024

 

Op 22 mei 2018 hebben Gedeputeerde Staten de Oosterscheldevisie 2018-2024 vastgesteld. De Oosterscheldevisie is het resultaat van een gezamenlijke zoektocht naar de beste oplossingen voor het toenemende ruimtegebruik van het Oosterscheldegebied. Uitgangspunt is daarbij veiligheid en een goede balans tussen bescherming en behoud van natuur en ruimte voor het gebruik door de recreatie-, visserij-, landbouw- en scheepvaartsectoren.

  • Deltawater: Oosterschelde
  • Thema: Gebiedsontwikkeling, Natuur, Waterveiligheid
  • Fase: Uitvoering
  • Doel: Klimaatbestendig en veilig, Ecologisch veerkrachtig, Economisch vitaal

Opgave

In de Oosterscheldevisie komen dringende kwesties en maatregelen voor de toekomst aan bod. De ontwikkelingen van de Oosterschelde zijn vanuit de driehoek ‘veiligheid, ecologie en economie’ uitgewerkt. Verder gaat de visie in op de thema’s duurzaamheid, innovatiekracht en ruimtelijke kwaliteit.

In het laatste hoofdstuk van de Oosterscheldevisie staan concrete opgaven en ambities voor de toekomst benoemd. Er liggen voorstellen voor kennisonderzoeken naar de mogelijkheden voor een onderwaterreservaat, een nieuwe plaat voor oesterkweek, natuurontwikkeling en waterveiligheid.  In het najaar 2019 zijn de verschillende sectoren aan de slag gegaan om deze opgaven en ambities voor de toekomst verder uit te werken op basis van het uitvoeringsprogramma Oosterscheldevisie 2018 - 2024

Context

De toekomst van het Nationaal Park Oosterschelde onder druk. De deltawerken hebben het watersysteem veranderd. Als gevolg daarvan verliezen de natuur, visserij en recreatie terrein. 

Het ruimtegebruik in het Oosterscheldegebied wordt steeds complexer. Dit komt door de combinatie van de vele verschillende functies: veiligheid, natuur, visserij, recreatie, landbouw en scheepvaart. Functies die elkaar kunnen versterken, maar die elkaar ook in de weg kunnen zitten.

Alle sectoren zijn overtuigd van het belang om de kwaliteit van het landschap van de Oosterschelde en de aantrekkingskracht daarvan voor alle gebruikers te behouden. Goede afstemming over het ruimtegebruik in het Oosterscheldegebied is hard nodig. Economische sectoren willen zich ontwikkelen om levensvatbaar te blijven en natuurorganisaties willen de natuurwaarden en landschappelijke kwaliteit behouden. Daarbij vragen ook ontwikkelingen als zandhonger, klimaatverandering, zeespiegelrijzing en innovatie aandacht.

Planning

  • 2016 Onderzoek
  • 2017 Verkenning
  • 2017 Planontwikkeling en planuitwerking
  • Na 2018 Uitvoering
  • Na 2018 Monitoring en evaluatie