Waterveiligheid

Deltabeslissing Waterveiligheid

Zo’n 60% van Nederland is kwetsbaar voor overstromingen. In deze gebieden wonen 9 miljoen mensen en wordt het grootste deel van ons bruto nationaal product verdiend. Werken aan de bescherming tegen overstromingen is in Nederland dan ook een blijvende noodzaak. In het Deltaprogramma is daarom de afgelopen jaren de deltabeslissing Waterveiligheid voorbereid met alle betrokken partners.  
 

Met de deltabeslissing Waterveiligheid krijgt ieder individu achter dijken of duinen hetzelfde beschermingsniveau: de kans dat hij of zij overlijdt door een overstroming mag niet groter zijn dan 1:100.000 per jaar. Op plekken waar de gevolgen heel groot zijn (in termen van groepen slachtoffers of economische schade) wordt het beschermingsniveau hoger. Deze doelen zijn vertaald naar nieuwe normen voor de dijken, duinen en dammen die ons land beschermen tegen overstromingen vanuit de zee, de grote rivieren en de grote meren. De waterveiligheid wordt hiermee gerichter en effectiever aangepakt. Mensen en economie worden nog beter beschermd. Het nieuwe waterveiligheidsbeleid is toekomstgericht en kijkt vooruit naar de verwachte situatie in 2050. Het streven is dat dan overal aan de nieuwe normen wordt voldaan. 

 

Deltaprogramma 2022

Lees over de voortgang van het thema Waterveiligheid in het Deltaprogramma 2022

 

Voorkeursstrategie waterveiligheid Zuidwestelijke Delta 

Met de nieuwe normen voor de waterkeringen zijn op verschillende plaatsen in de Zuidwestelijke Delta dijkversterkingen nodig. Bij iedere dijkversterking wordt onderzocht of innovatieve dijken mogelijk zijn die ook kansen bieden voor natuur, recreatie en wonen. Voor de Oosterschelde voorziet de voorkeursstrategie in een toekomstbestendige aanpak van waterveiligheid, die ook bijdraagt aan het verminderen van zandhonger. De stormvloedkering verstoort nu de natuurlijke aanzanding van platen en vooroevers door een gereduceerde getijdestroom, terwijl er door golfslag wel zand wegspoelt.

 

In de Westerschelde is het storten van baggerspecie te benutten om vooroevers van dijken mee te laten stijgen met de zeespiegel. Dat biedt ook kansen voor natuurherstel. Daarnaast zijn op lange termijn maatregelen nodig om de getijgolf in het waterbekken te temperen. Daar werken Nederland en Vlaanderen samen aan. Langs de kust gaat het programma voor zandsuppleties verder.