Voorkeursstrategie

Op 22 mei 2014 heeft de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta de Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta vastgesteld. De Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta is onderdeel van het Deltaprogramma 2015. Op 14 mei 2020 heeft het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta de herijkte Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta vastgesteld. De Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta is onderdeel van het Deltaprogramma 2021.

 

Het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta (voorheen de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta) werkt samen met ondernemers en maatschappelijke partijen aan één doel: een veilig, economisch aantrekkelijk en ecologisch vitaal deltagebied met voldoende zoetwater, nu en in de toekomst. Het Gebiedsoverleg heeft daarbij vier opdrachten: een lange-termijn verkenning in het Deltaprogramma|Zuidwestelijke Delta, de Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer, Gebiedsontwikkeling Grevelingen en Volkerak-Zoommeer en het Voortschrijdend Uitvoeringsprogramma. 

Integrale ambities realiseren

Klimaatverandering en sociaaleconomische ontwikkelingen stellen het gebied voor opgaven voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening. Ook op andere gebieden is de Zuidwestelijke Delta verre van ‘af’: de meeste deltawateren zijn ecologisch niet gezond en het economisch gebruik van de wateren staat onder druk. 

Gelukkig zijn er goede mogelijkheden om de waterveiligheid en de zoetwatervoorziening in de Zuidwestelijke Delta te garanderen. In de meeste gevallen kan dit zonder grootschalige wijzigingen in de huidige inrichting van het watersysteem. De aanpak in het gebied wordt gekenmerkt door innovatieve, integrale oplossingen. Voorbeelden zijn: meer doen met dijken (dijken met meerdere functies), en duurzame energie opwekken met een getijdencentrale. Dit biedt ook grote kansen voor de economie in het gebied, die sterk watergebonden is. 

Van plannen naar uitvoering

De komende jaren ligt het accent op de uitwerking en zoekt de regio kansen voor een integrale aanpak van maatregelen. Plannen om waterveiligheid en zoetwatervoorziening te borgen en tegelijkertijd de ecologische en economische problemen op te pakken, zijn helder. Het is nu zaak om daadwerkelijk stappen te zetten naar de uitvoering. Het volledige pakket maatregelen voor de periode tot 2028 staat in de Voorkeursstrategie. De maatregelenkaart brengt ze in beeld. De Voorkeursstrategie is adaptief, en biedt ruimte voor vervolgbesluiten over mogelijke investeringen in de toekomst. Zo kan tijdig en flexibel ingespeeld worden op de ontwikkeling van klimaat en economie.

Herijking voorkeursstrategie

Het Deltaprogramma kijkt ver vooruit: de maatregelen zijn gericht op doelen voor waterveiligheid, zoetwater en ruimtelijke adaptatie in 2050 en verder. In die tijd kunnen nieuwe ontwikkelingen en inzichten aanleiding zijn om eerder vastgestelde voorkeursstrategieën en (delta)beslissingen aan te passen. Het Deltaprogramma heeft daarom als basis een adaptieve aanpak, waarbij gekozen is voor een jaarlijkse (korte termijn) en zesjaarlijkse (lange termijn) systematiek. Elke zes jaar wordt de voorkeursstrategie opnieuw bekeken door middel van een herijking. Het doel van de zesjaarlijkse herijking is het zorgvuldig checken of er ontwikkelingen zijn die het nodig maken om de voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta aan te passen en zo nodig voorstellen te doen voor aanpassingen. Het resultaat van de zes-jaarlijkse herijking is een up-to-date beschrijving van de Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta: een nieuwe ‘foto’ na een zorgvuldige check en eventuele nieuwe aanpassing als reactie op externe en interne ontwikkelingen, waarin de eerder gemaakte aanpassingen en nieuwe ontwikkelingen (DP 2016 t/m DP 2020) zijn verwerkt. De herijking en het achterliggende synthesedocument zijn op Prinsjesdag 2020 gepresenteerd en zijn onderdeel van het Deltaprogramma 2021.