Natura 2000 Beheerplannen

Natura 2000 Beheerplannen

 

Rijkswaterstaat neemt het voortouw om voor de Natura 2000-gebieden Voordelta, Noordzeekustzone, Vlakte van de Raan en de gebieden in de Deltawateren een beheerplan op te stellen. Hierin staat welke natuurwaarden beschermd worden en welke maatregelen daarvoor nodig zijn. Het geeft ook aan welke activiteiten op welke wijze mogelijk zijn, zonder dat deze een nadelig effect hebben op de natuur.

  • Deltawater: Grevelingen, Haringvliet, Hollandsch Diep en Biesbosch, Kust en Voordelta, Markiezaatsmeer en Binnenschelde, Oosterschelde, Veerse Meer, Volkerak-Zoommeer, Westerschelde
  • Thema: Natuur
  • Fase: Uitvoering, Monitoring en evaluatie
  • Doel: Ecologisch veerkrachtig

Context

Natura 2000 is een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden in Europa. De Europese Unie heeft dit netwerk ingesteld om de veelzijdigheid van de bodem, planten en dieren in deze gebieden te beschermen en te herstellen. In Nederland zijn meer dan 160 Natura 2000-gebieden. Voor deze gebieden maken provincies en ministeries beheerplannen. Dit gebeurt samen en in overleg met waterschappen, gemeenten, natuurorganisaties, sectoren en gebruikers uit het gebied.

Maatregel

Om de natuurdoelen te halen, zijn diverse maatregelen opgenomen in een beheerplan. Bijvoorbeeld terreinbeheer- en inrichtingsmaatregelen, uitvoering van projecten en het reguleren van activiteiten door zonering in ruimte en tijd om voldoende rust te garanderen voor zeehonden en vogels.

Planning

Een beheerplan heeft een looptijd van zes jaar. Na zes jaar vindt een eindevaluatie plaats en wordt het huidige plan verlengd of een nieuw beheerplan opgesteld.

  • 2016-2022 Uitvoering
  • 2019 Monitoring en tussenevaluatie
  • 2022 Monitoring en eindevaluatie