In het delen van kennis is een mooie rol weggelegd voor de Zuidwestelijke Delta.

Wethouder John de Jonge, gemeente Veere

‘Veere werkt aan vier opgaven om klimaatadaptief te worden: hitte, droogte, wateroverlast en waterveiligheid. In de omgevingsvisie neemt klimaatadaptatie een belangrijke plaats in. Die visie vertalen we door naar onze beleidsstukken en uiteindelijk het omgevingsplan. Vanuit de Klimaatadaptatiestrategie Zeeland (KasZ) werken we samen met alle Zeeuwse gemeenten en de provincie. Het mooie aan deze samenwerking is dat we veel van elkaar leren en niet voor elke opgave het wiel opnieuw hoeven uit te vinden. Veere zet zich vooral in voor de dreigende zeespiegelstijging en de gevolgen hiervan voor onze stranden. Samen met de vijf Zeeuwse kustgemeenten (Sluis, Vlissingen, Veere, Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland) hebben we het Recreatief Zandfonds opgericht. Het doel van dit fonds is om te zorgen dat we in Zeeland droge en brede zandstranden houden. Met Rijkswaterstaat kijken we wat er meer mogelijk is met hun zandsuppleties. De pilots bij Domburg en Cadzand worden de eerste projecten die we vanuit het fonds oppakken. We kijken ook naar andere mogelijkheden om onze stranden te behouden en ondersteunen onderzoeken zoals SOURCE. De beschikbaarheid van voldoende zoetwater in droge periodes zien we ook als een van de grootste uitdagingen voor onze gemeente. Ons doel is om onze sportvelden niet meer met drinkwater te besproeien. Maar deze uitdaging wordt natuurlijk vooral gevoeld bij onze ondernemers en in onze natuurgebieden. De Waterhouderij, het project GO-FRESH, en het hergebruik van afvalwater bij camping Olmenveld zijn al mooie voorbeelden van initiatieven in onze gemeente die aan de slag zijn met de zoetwateropgave. Als gemeente Veere kijken wij zelf steeds meer naar kansen en willen we goede initiatieven ondersteunen. De lessen die we hierbij van andere partijen leren, zijn daarbij heel waardevol. In het delen van die kennis is een mooie rol weggelegd voor de Zuidwestelijke Delta.’

Om ons te beschermen tegen overstromingen en te zorgen voor voldoende zoet water, hebben we elkaar als overheden in de Zuidwestelijke Delta nodig.

Wethouder Siwart Mackintosh, gemeente Kapelle

‘De gemeente Kapelle is een unieke gemeente. De ligging aan de Ooster- en Westerschelde en het Kanaal door Zuid-Beveland zorgt ervoor dat we zijn omgeven door zout water. De fruitteelt neemt een groot deel van de oppervlakte van onze gemeente in beslag. Zoet water is daarvoor van vitaal belang. Om ons te beschermen tegen overstromingen en te zorgen voor voldoende zoet water, hebben we elkaar als overheden in de Zuidwestelijke Delta nodig. Daarom zijn we als gemeente Kapelle op lokaal niveau aan de slag met de uitvoering van de bouwsteen klimaatbestendige leefomgeving van onze duurzaamheidsagenda. En werken we ook actief mee aan de Klimaatadaptatiestrategie Zeeland en de Zuidwestelijke Delta. Een mooi voorbeeld van onze inzet voor zoet water is het ondersteunen van een project om gezuiverd proceswater uit de voedselindustrie beschikbaar te stellen aan agrariërs in de omgeving. Het is goed om over onze gemeente- en provinciegrens samen te werken op strategisch niveau en een visie en strategie te vormen voor de lange termijn. Zodat we ook in de toekomst nog veilig kunnen wonen, werken en recreëren in het mooiste stukje Nederland.’