Grensontkennend samenwerken, waarbij de partijen vanuit de opgave en buiten hun eigen domein, gebied of kaders denken, is een belangrijke voorwaarde om resultaten te behalen.

Wethouder Jeroen Portier, gemeente Vlissingen

‘Gemeente Vlissingen heeft een enorme uitdaging als het gaat om waterveiligheid in relatie tot het behoud van haar ruimtelijke stedelijke kwaliteit. Wij zijn trots op onze ligging, als unieke stad aan zee, onze boulevard met haar weidsheid en het prachtige licht. Om deze kwaliteiten in de toekomst te behouden en te versterken, zijn innovatieve oplossingen nodig. Als Vlissingen zijn we daar al meer dan dertig jaar mee bezig. Met als resultaat het Vlissings model met klimaatadaptieve bebouwing op de boulevard en de doorwerking van het model in de Spuikom. De ontwikkeling van dit model leerde ons dat we richting de toekomst naar een nieuwe manier van denken moeten, waarbij we vergaande keuzes en veranderingen niet moeten schuwen om grote uitdagingen het hoofd te bieden. Belangrijk daarbij is om de lange termijn opgaven aan onze korte termijn opgaven te verbinden en onze inwoners bewust te maken van noodzakelijke veranderingen in de toekomst. Voor ons buitengebied en de openbare ruimte formuleerden we onze ambities voor 2040 in de Toekomstvisie en Omgevingsvisie en werken we ons beleid uit in het programma Toekomstbestendige Leefomgeving. Vooruitlopend daarop pakken we de uitdagingen beet en stropen we de mouwen op. Ook bij de uitvoering staat een vernieuwende aanpak en nieuwe manier van denken centraal. Waarbij we samen optrekken met de woningcorporatie en onze inwoners, zoals in de Bloemenbuurt. We haken waar mogelijk aan op andere klimaatopgaven, zoals de realisatie van een aardgasvrije wijk. De samenwerking met de Zuidwestelijke Delta is erg belangrijk; zij kunnen de verbinding leggen tussen gemeenten en de verschillende ministeries. Uit ervaring blijkt integraal werken en denken tussen overheden geen vanzelfsprekendheid. Grensontkennend samenwerken, waarbij de partijen vanuit de opgave en buiten hun eigen domein, gebied of kaders denken, is naar mijn mening een belangrijke voorwaarde om resultaten te behalen. Alleen samen kunnen we tot de noodzakelijke innovatieve oplossingen komen.’

De horizon om in 2050 de eerste klimaatadaptieve regio van de wereld te zijn, lijkt ver weg. Maar om daar te komen moeten we nu stappen zetten. En het stopt niet in 2050.

Wethouder Joan Veldhuizen, gemeente Goes

‘Grote opgaven zoals klimaatadaptatie kunnen we alleen succesvol aanpakken als we breed samenwerken op alle niveaus met maatschappelijke partners. Daarom ben ik blij met de samenwerking in de Zuidwestelijke Delta. Het is een uitdaging om te zoeken naar een goede balans tussen ecologie en economie. We moeten niet vergeten dat de situatie in de delta is ontstaan door de invloed van de zee en de natuur. De sleutel voor een klimaatadaptieve delta ligt dan ook in de samenwerking met de natuur. De urgentie om snel klimaatadaptief te worden, is steeds meer merkbaar. En dan heb ik het niet alleen over het thema waterveiligheid. Tekort aan water, verzilting en overlast door overmatige neerslag treden steeds vaker op. In de gemeente Goes werken we met name aan het vergroenen van de leefomgeving van inwoners. Door hier uitleg over te geven ontstaat er meer acceptatie voor klimaatadaptieve maatregelen. Het Bespaarhuis in Goes, de deelname aan NK Tegelwippen en de pilot Cool Neighbourhoods zijn hier goede voorbeelden van. Ook kijk ik met belangstelling uit naar de uitkomsten van de projecten die onze gemeente raken en belangrijk zijn voor de leefbaarheid, zoals de ondergrondse zoetwateropslag in Wolphaartsdijk en de waterkwaliteit van het Veerse Meer. Die bieden perspectief voor plannen voor de toekomst. De horizon om in 2050 de eerste klimaatadaptieve regio van de wereld te zijn, lijkt ver weg. Maar om daar te komen moeten we nu stappen zetten. En het stopt niet in 2050. Een uitdaging van formaat. Ik ben ervan overtuigd dat we deze uitdaging aan kunnen als we anders durven denken en de thema’s ecologie en economie nog meer met elkaar durven verbinden.’

Samenwerking met de diverse overheden in de regio is voor ons een speerpunt om tot een duurzame samenleving te komen. We zien de rol van de Zuidwestelijke Delta daarin als zeer belangrijk.

Wethouder Hans Peter Verroen, gemeente Bergen op Zoom

‘Klimaatadaptatie is een mooi woord. Maar wat doen we er nu werkelijk aan en wat levert het ons op? Wat we ermee willen bereiken is duidelijk: we willen de kwetsbaarheid die door de verandering van het klimaat ontstaat voor mens, dier en plant verminderen. Alleen met vergroening en anders omgaan met water ben je er dan nog niet. In Bergen op Zoom geven we die klimaatadaptatie een plek in alle beleidsterreinen zodat iedereen er ook daadwerkelijk zijn steentje aan bij kan dragen. Daarnaast willen we uiteraard ook dat onze inwoners zich meer bewust zijn van het belang van klimaatadaptatie. De openbare ruimte waar we als gemeente voor verantwoordelijk zijn beslaat namelijk slechts een derde van het totale oppervlak van onze gemeente. Medewerking van inwoners, maar bijvoorbeeld ook van maatschappelijke organisaties en bedrijven is daarom essentieel. Ook samenwerking met de diverse overheden in de regio is voor ons een speerpunt om tot een duurzame samenleving te komen. We zien de rol van de Zuidwestelijke Delta daarin als zeer belangrijk. Zeker als het gaat om de grote wateropgaven waar we samen voor staan. Om de bestuurlijke effiency en daadkracht te bevorderen, spreek ik binnen  de Zuidwestelijke Delta behalve voor Bergen op Zoom óók namens de andere gemeenten van de Waterkring West in West-Brabant: Moerdijk, Steenbergen, Roosendaal, Halderberge en Woensdrecht.’