De klimaatopgave stopt niet bij de gemeentegrenzen. Daarom zoeken wij de verbinding over alle grenzen, en natuurlijk ook met de partners in de Zuidwestelijke Delta!

Wethouder Klaar Koenraad, gemeente Roosendaal

‘Klimaatbewustzijn, in alles wat we doen en bedenken. Het is mijn ambitie om daar een belangrijke bijdrage aan te leveren. Zodat we niet alleen reactief handelen en slechts onze kwetsbaarheid verminderen, maar juist het tij keren nu het nog kan. In gemeente Roosendaal maken we per wijk of buurt plannen met daarin klimaatmaatregelen op maat. Dit doen we op basis van stresstesten. Inwoners en partners uit het gebied worden hierbij betrokken. Daarnaast heeft Roosendaal de ambitie om 650 hectare natuur toe te voegen, in allerlei vormen. De focus ligt op onze waardevolle beekdalen (in totaal 40 kilometer). Daarbij richten we ons op het landelijk en stedelijk gebied. In Roosendaal kennen we grote uitdagingen op het gebied van klimaat en woningbouw. Deze twee opgaven kunnen we niet los van elkaar zien. Ze hebben elkaar juist nodig om van de gemeente Roosendaal een nog fijnere plek te maken om te wonen, verblijven en werken. Maar de klimaatopgave stopt natuurlijk niet bij de gemeentegrenzen. Daarom zoeken wij de verbinding over alle grenzen, en natuurlijk ook met de partners in de Zuidwestelijke Delta!’

In de KasZ hebben we afgesproken dat we er samen voor zorgen dat schade door hitte, overlast door water, droogte en overstromingen zo min mogelijk toeneemt. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om ons hiervoor in te zetten.

Wethouder Arno Witkam, gemeente Borsele

‘We kunnen er niet omheen dat ons klimaat verandert. Klimaatverandering heeft invloed op onze economie, gezondheid en (water)veiligheid. In de Klimaatadaptatiestrategie Zeeland (Kasz) hebben we afgesproken hoe we hier als Zeeuwse overheden mee omgaan. Ook in Borsele zijn we hier al actief mee aan de slag. In oktober is de klimaatatlas voor alle Zeeuwse gemeenten opgeleverd, de invulling van één van de acties uit de uitvoeringsagenda van de KasZ. Ik ben erg blij dat bijna alle gemeenten meedoen. Het is een nuttig instrument om de klimaatopgave te presenteren op digitale kaarten en concreet en meetbaar te maken. Daarmee is het een goede basis om gemeentelijk beleid op te baseren. In Borsele hebben we drie zogenoemde klimaatstraten. Dit zijn straten waarbij we de afvoer van overtollig regenwater reguleren met een natuurvriendelijke uitstraling. Bij herinrichtingen van andere straten nemen we maatregelen zoals de aanleg van wadi’s en het afkoppelen van hemelwaterafvoer. Daarnaast planten we schaduwbomen en is er aandacht voor biodiversiteit. En in onze groenstructuurplannen staat dat elk van onze vijftien kernen een dorpsbos moet krijgen. Door klimaatverandering zijn er grote verschillen in de hoeveelheid neerslag per seizoen. Verschillende (agrarische) ondernemers in onze gemeente nemen maatregelen om het hele jaar door voldoende (zoet) hemelwater beschikbaar te hebben. Ook als gemeente kijken wij naar de mogelijkheden om verzilting van de bodem tegen te gaan en voor de beschikbaarheid van zoetwater. Ook zetten we actief in op communicatie rond klimaatadaptatie. We stimuleren inwoners om zelf maatregelen te nemen. Denk aan de regentonnenactie in het voorjaar. Binnen onze gemeente zijn de financiën voor klimaatvriendelijke maatregelen een uitdaging. We proberen slim om te gaan met onze beschikbare middelen en waar mogelijk subsidies aan te vragen. Met een eerdere subsidie realiseerden we bijvoorbeeld een groot deel van de klimaatstraat in Nieuwdorp. In de KasZ hebben we als gemeenten, het Rijk, het waterschap en de Provincie afgesproken dat we er samen voor zorgen dat schade door hitte, overlast door water, droogte en overstromingen zo min mogelijk toeneemt. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om ons hiervoor in te zetten. Alle partners binnen de Zuidwestelijke Delta staan voor dezelfde opgave. Het is dus noodzakelijk dat we hierin gezamenlijk optrekken en van elkaar leren.’

Een thema dat op lange termijn het meest ingrijpend is voor de Zuidwestelijke Delta is waarschijnlijk de zeespiegelstijging. De nu geldende klimaatscenario’s van het KNMI zijn daar duidelijk over. We moeten daar nu op anticiperen.

Wethouder Peter Hoek, gemeente Tholen

‘Voor Tholen, maar waarschijnlijk voor heel Zeeland, is droogte op dit moment het belangrijkste thema als het gaat om klimaatverandering. Sinds 2018 is tijdens de meeste groeiseizoenen heel weinig regen gevallen. Voor de landbouw is dat steeds enorm ingrijpend. Gelukkig hebben we op Tholen de aanvoer van zoet water vanuit het Volkerak-Zoommeer. Dit is inmiddels een onmisbare schakel geworden voor de landbouw en dat willen we zo lang mogelijk behouden. We beschouwen het Volkerak-Zoommeer als “de regenton” voor de hele Zuidwestelijke Delta. In dit dossier vinden we in de Zuidwestelijke Delta trouwens een goede partner die deze doelstelling onderschrijft en uitdraagt. Ik vind het fantastisch dat waterschap Scheldestromen, provincie Zeeland en de ZLTO werken aan een plan om ook zoet water aan te voeren naar Zuid-Beveland in plaats van dat het gespuid wordt op de Westerschelde. En vergeet ook niet dat beregening een gunstig effect heeft op de opname van voedingsstoffen uit de bodem. In onze kernen besteden we vooral veel aandacht aan het voorkomen van wateroverlast en aan vergroening van de openbare ruimte. Elk jaar pakken we een aantal locaties met wateroverlast aan. Daarnaast hebben we al twee keer meegedaan aan het NK-tegelwippen met beide keren een tweede plaats binnen Zeeland. Begin december deelden we via Plan Boom voor de derde keer gratis boompjes uit aan onze inwoners en ook doen we actief mee aan “Meer Bomen Nu”. In juli 2021 besloot de gemeenteraad dat we voor elke inwoner één boom willen aanplanten, dus 25.000 in totaal. Dat doel gaan we in 2024 al halen, een geweldige prestatie van onze organisatie. We schrijven onze bewoners trouwens zo weinig mogelijk voor. Inmiddels hebben de meeste inwoners de effecten van klimaatverandering al wel ervaren. We willen hen vooral stimuleren zelf iets te doen. Hiervoor dragen we voorbeelden aan en geven we zelf het goede voorbeeld. Een thema dat op lange termijn het meest ingrijpend is voor de Zuidwestelijke Delta? Dat is waarschijnlijk de zeespiegelstijging. De nu geldende klimaatscenario’s van het KNMI zijn daar duidelijk over. We moeten daar nu op anticiperen.’