Om de kust duurzaam te laten meegroeien met de versnelde zeespiegelstijging en het achterland te beschermen zijn zandsuppleties belangrijk. Het is wel noodzaak om deze suppleties zorgvuldig te plannen. Doel hiervan is veerkrachtige, dynamische en multifunctionele kustlandschappen van de toekomst te laten ontstaan, waarin voor alle gebruikers plaats is. Het ontbreekt op dit moment aan de kennis, tools en samenwerking om dit te realiseren. Daarom is de belangrijkste onderzoeksvraag van het SOURCE-project: Hoe kunnen we multifunctionele zandsuppletie-strategieën – die leiden tot een veerkrachtige en dynamische kust met grote sociaal-maatschappelijke en natuurlijke waarden – co-creëren?

Mogelijke suppletiestrategieën

SOURCE onderzoekt individuele suppleties en zet de stap naar mogelijke suppletiestrategieën voor de hele Nederlandse kust op de middellange tot lange termijn; 2050 en verder. Een tweede spoor onderzoekt hoe je stakeholders goed kan meenemen en faciliteren in het ontwikkelen van strategieën. Een Zandsuppletie Serious Game is een van de beoogde resultaten.

Twee Living Labs

Twee Living Labs (proeftuinen) maken deel uit van het project. Eén proeftuin ligt in de Zuidwestelijke Delta en wordt samen met het Recreatief Zandfonds Zeeland, een samenwerking van de gemeentes Veere, Noord-Beveland, Schouwen-Duiveland, Vlissingen en Sluis en andere stakeholders doorlopen. Hierin is in het bijzonder aandacht voor de kosten en recreatieve opbrengsten, in samenhang met andere functies. De andere proeftuin is onderdeel van het reguliere suppletieprogramma van Rijkswaterstaat. Bij deze suppletie vindt zeer intensieve monitoring plaats van zowel ecologie, waterbeweging als bodemontwikkeling.

juist doordat we het onderzoek samen met onze regiopartners oppakken, helpt dat ons om met de resultaten op zak gezamenlijk richting te bepalen voor de keuzen waar we als regio voor staan.

Paul de Beer, Manager Programma Zuidwestelijke Delta: ‘In de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 is een van de handelingsperspectieven “Sterke en aantrekkelijke kust”. Hierin combineren we maatregelen voor kustbescherming zoveel mogelijk met verbeteringen voor recreatie, natuur en landschap. SOURCE sluit hier helemaal op aan. En juist doordat we het onderzoek samen met onze regiopartners oppakken, helpt dat ons om met de resultaten op zak gezamenlijk richting te bepalen voor de keuzen waar we als regio voor staan. De uitdagingen op het gebied van klimaatverandering en zeespiegelstijging zijn immers groot.’

Jebbe van der Werf van de Universiteit Twente leidt het SOURCE consortium waaraan ook Deltares, Universiteit Utrecht, TU Delft, Wageningen Universiteit, Wageningen Marine Research, HZ University of Applied Sciences en Vrije Universiteit Amsterdam deelnemen. Naast het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta zijn Rijkswaterstaat, Recreatief Zandfonds Zeeland, Provincie Zeeland en waterschap Scheldestromen regionale partners, samen met nog twintig andere nationale en internationale partners.

Wil je meer weten over SOURCE? Bekijk dan het artikel van Universiteit Twente.