• Zoet water besproeien land

Proeftuin Zoet Water

Proeftuin Zoet Water

 

De doelstelling van de Proeftuin Zoet Water is onderzoeken hoe de balans tussen de zoetwaterbehoefte en de beschikbaarheid van zoet water in de toekomst wordt gewaarborgd. Het is een programma dat zich richt op kennisontwikkeling en niet op grootschalige implementatie. Het programma richt zich op het vergroten van de beschikbaarheid van zoet water, bijvoorbeeld door efficiëntere opslag van neerslag en het verminderen van de zoetwatervraag door innovatiever gebruik. Onderzoek, verkenningen en pilots moeten inzicht geven in mogelijke oplossingen voor het zoetwaterprobleem in de regio. Dit helpt ondernemers, zoals landbouwers, bij het nemen van maatregelen, zodat zij ook in de toekomst zeker zijn van voldoende zoet water. 

  • Deltawater: Oosterschelde
  • Thema: Zoet water
  • Fase: Onderzoek
  • Doel: Ecologisch veerkrachtig, Economisch vitaal

Opgave

De Proeftuin Zoet Water richt zich op het Zeeuwse gebied dat geen zoet water ontvangt via rivieren, maar afhankelijk is van neerslag. In de zomer regent het onvoldoende om aan alle vraag, vanuit voornamelijk de landbouw, te voldoen. Enerzijds neemt de beschikbaarheid van zoet water af als gevolg van verzilting en klimaatverandering. De temperatuur stijgt en meer water verdampt. Anderzijds vinden er hoogwaardige teelten plaats met een kritischer zoetwaterbehoefte, zoals bijvoorbeeld ijsbergsla of tulpen. Hierdoor ontstaat onbalans. De opgave is deze onbalans te voorkomen.

Context

De context is breed, namelijk die van de mondiale klimaatverandering die niet alleen in Nederland, maar in grote delen van de wereld de beschikbaarheid van zoet water fors zal beperken. Daarmee wordt de kennis die in de Proeftuin Zoet Water wordt ontwikkeld potentieel breed en wereldwijd toepasbaar.

Maatregel

Het programma verkent meerdere potentiële maatregelen. Voor het doel ‘vergroten van wateraanbod’ is de Proeftuin Zoet Water in 2014 gestart met de voortzetting van het al lopende onderzoek naar ondergrondse wateropslag in het kader van Go-Fresh. Daarnaast loopt een onderzoek naar opslag in het oppervlaktewater. En Dow en Evides onderzoeken of meer zoet water beschikbaar kan komen door water dat (net) teveel zout bevat op technische wijze te ontzilten. In het kader van ‘watervraag verminderen’ blijkt dat de behoefte aan zoet water vermindert wanneer gewassen toleranter worden voor zout. Er wordt in dit verband specifiek onderzoek uitgevoerd naar aardappelen, één van de voornaamste gewassen in Zeeland. Een andere optie is het variëren van teelten met verschillende watervragen in de tijd, waardoor de piekvraag wordt gedempt. Verder is onder andere met behulp van helikoptermetingen een inventarisatie van de zoet-zoutverdeling van grondwater uitgevoerd. Met deze kennis kunnen landbouwers nagaan of een investering in waterconservering kansrijk is.

Planning

  • 2014-2017 Onderzoek

Partners

De coördinatie voor de Proeftuin Zoet Water ligt bij de Provincie Zeeland in samenwerking met waterschap Scheldestromen. De financiering van de projecten gebeurt door meerdere regionale partners en vanuit het Deltafonds. Ook de uitvoering vindt in nauwe samenwerking plaats met regionale partijen.