Maatregelen en effecten

In de Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta staan uiteenlopende maatregelen die effecten realiseren. Deze dragen bij aan het behalen van de integrale ambities op het gebied van veiligheid, ecologie en economie. Klik onderstaand op de maatregelen en effecten in de legenda om te zien waar ze binnen de Zuidwestelijke Delta gerealiseerd zijn of worden. 

Legenda
Toon alle maatregelen en effecten Maatregelen
 • Doorlaatmiddelen
 • Gebiedsontwikkeling
 • Robuust omgaan met zoetwater
 • Waterveiligheidsmaatregelen
 • Zandsuppleties en vogeleilanden
 • Zoet-zoutscheiding sluizen
 • Zoetwatervoorziening bij een zout Volkerak-Zoommeer
Effecten
 • Broed- en rustgebied-vogels
 • Foerageergebieden viseters
 • Foerageergebieden vogels en zeezoogdieren zout water
 • Foerageergebieden vogels zoet water
 • Herstel beperkt getij
 • Vispasseerbaarheid
 • Vistrek en migratie