Doelen

Zuidwestelijke Delta streeft naar een veilig, economisch aantrekkelijk en gezond deltagebied met voldoende zoetwater, nu en in de toekomst. Meerwaarde ontstaat door al deze doelen na te streven bij programma’s en projecten en te voldoen aan alle drie de pijlers van de Zuidwestelijke Delta-driehoek. 

Klik op de onderstaande cirkels voor meer informatie:
dsontwikkeling gisch veerkrachtig misch vitaal nale Wateropgave: Veiligheid en Zoetwater atverandering leving g en klimaatbestendig

Gebiedsontwikkeling

Bij gebiedsontwikkeling werken verschillende partijen samen om op één lijn te komen: Rijksoverheid, provincies, gemeenten, bedrijven en bewoners. Door samen te werken kunnen partijen de belangen in een gebied op elkaar afstemmen. Gebiedsontwikkeling is vooral een taak van provincies en gemeenten. Denk aan het beheer van landschappen, verstedelijking en het behoud van groene ruimte. Het Rijk helpt provincies en gemeenten door belemmeringen in de regelgeving weg te nemen. Om de plannen rondom gebiedsontwikkeling in de Zuidwestelijke Delta vorm te geven en uit te voeren zijn diverse gebiedsprogramma’s opgesteld: Haringvliet, Hollandsch Diep en Biesbosch; Volkerak, West-Brabant en Oostflakkee; Bergen op Zoom; Grevelingen en Brouwersdam; Oosterschelde en Veerse Meer; Westerschelde en Kust en Voordelta. Uitvoering van de gebiedsprogramma’s is aan de (allianties van) partijen die daarvoor verantwoordelijk of bevoegd zijn. Het Gebiedsoverleg bewaakt de samenhang en synergie.

Ecologisch veerkrachtig

Een ecologisch veerkrachtig gebied heeft een gezond watermilieu en ruimte voor de belangrijkste schoonheid van de delta, de overgangen tussen zoet en zout en tussen nat en droog. Met de ontwikkeling van de Deltawerken heeft de Zuidwestelijke Delta aan ecologisch veerkracht ingeboet. Deel van de opgave is de Zuidwestelijke Delta weer tot een ecologisch robuust systeem te ontwikkelen. Een middel is het terugbrengen van de estuariene dynamiek. Estuariene dynamiek ontstaat door een open verbinding van de zee met de rivieren. Estuariene dynamiek en een goede biodiversiteit bepalen in grote mate de ecologische veerkracht van een estuarien ecosysteem. Meer ecologische veerkracht is de basis voor het behouden en waar nodig verder ontwikkelen van de typerende deltanatuur. En dat heeft weer positieve effecten voor de leefomgeving en voor de regionale economie, waaronder wonen, visserij, recreatie en toerisme.

Economisch vitaal

Economisch vitaal betekent dat de gebieden in de Zuidwestelijke Delta zich verder ontwikkelen met goede voorzieningen en een eigen, herkenbare identiteit, die samen de basis vormen voor een aantrekkelijke leefomgeving. De inzet is om bij het ecologisch herstel zoveel mogelijk kansen te benutten voor verdere economische ontwikkeling. Denk hierbij aan gebiedsontwikkeling, versterken van de (water)recreatiemogelijkheden en stimuleren van toerisme.

 

Nationale Wateropgave: Veiligheid en Zoetwater

De regio Zuidwestelijke Delta zoekt binnen de uitwerking van de Nationale Wateropgave kansen voor een integrale aanpak van maatregelen. Plannen om waterveiligheid en zoetwatervoorziening te borgen en tegelijkertijd de ecologische en economische problemen op te pakken, zijn helder en staan in het Uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta. Op nationaal niveau zijn diverse deltabeslissingen (uitgewerkt in het Deltaprogramma) en voorkeursstrategieën opgesteld om alle plannen om te zetten naar een concrete aanpak van de Nationale Wateropgave. De Zuidwestelijke Delta heeft in 2014 een Voorkeursstrategie opgesteld. De Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta is onderdeel van het Deltaprogramma 2015.

Klimaatverandering

De ambitie is dat Nederland in 2050 zo goed mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. De overheden werken hier gezamenlijk aan, zodat ons land beter bestand wordt tegen hitte, droogte en wateroverlast en bij (her)ontwikkeling zo min mogelijk extra risico op schade en slachtoffers ontstaat. De Zuidwestelijke Delta speelt in op de klimaatveranderingen met innovaties op het gebied van kustveiligheid, ruimtelijke inrichting en waterbeheer en export van de opgedane kennis. 

Samenleving

Een groeiende bevolking en economie kan op termijn leiden tot een grotere opgave op het gebied van waterveiligheid. Gebieden raken bijvoorbeeld dichter bevolkt. Maar ook het “gebruik” van het water in de Zuidwestelijke Delta speelt een grote rol. Denk hierbij aan de aanvoer van zoetwater voor de landbouw en drinkwater, waterrecreatie en scheepvaart.

Veilig en klimaatbestendig

Klimaatverandering en sociaaleconomische ontwikkelingen stellen het gebied voor opgaven met betrekking tot waterveiligheid en zoetwatervoorziening. Ook op andere gebieden is de Zuidwestelijke Delta verre van “af”: de meeste deltawateren zijn ecologisch niet gezond en het economisch gebruik van de wateren staat onder druk. De aanpak op het gebied van veiligheid en klimaatbestendigheid in de Zuidwestelijke Delta kenmerkt zich door innovatieve, integrale oplossingen. Voorbeelden zijn: meer doen met dijken (dijken met meerdere functies) en duurzame energie opwekken met getijdencentrales. Dit biedt ook grote kansen voor de economie in het gebied, die sterk watergebonden is.