Strategie

Op 22 mei 2014 heeft de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta de Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta vastgesteld. De Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta is onderdeel van het Deltaprogramma 2015. Op 14 mei 2020 heeft het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta de herijkte Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta vastgesteld. De Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta is onderdeel van het Deltaprogramma 2021. In deze Voorkeursstrategie staan de ambities, de doelen en de maatregelen voor een veilig, economisch aantrekkelijk en ecologisch vitaal deltagebied met voldoende zoetwater, nu en in de toekomst. 

 

Rijk, provincies en waterschappen ondertekenden in maart 2015 twee Bestuursovereenkomsten. Deze overeenkomsten gaan over het uitvoeren van maatregelen voor een robuuste en klimaatvaste zoetwatervoorziening rondom het Volkerak-Zoommeer en over de eerste stap op weg naar het uitvoeren van maatregelen om beperkt getij te herstellen op de Grevelingen en het Volkerak-Zoommeer. In 2016 is hard gewerkt aan het vastleggen van vervolgafspraken in overeenkomsten en aan het maken van financiële afspraken met betrokken partijen. In 2019 ondertekenden de partners de bestuursovereenkomst Getij Grevelingen voor de afronding van de verkenningsfase van project Getij Grevelingen