Het Volkerak-Zoommeer wordt wel de toegangspoort van de Zuidwestelijke Delta genoemd, ook omdat er zoveel partijen en belangen samenkomen. Zij hebben allemaal profijt van een kwaliteitsimpuls: drie provincies, drie waterschappen, zes gemeenten en uiteenlopende stakeholders rondom het meer. Doel is samen met al die partijen aan de slag te gaan met de toekomst van het gebied.

Starten met concrete maatregelen

De afgelopen periode onderzochten de bureaus Origame en ARK Natuurontwikkeling hoe dit traject zo goed mogelijk kan worden ingevuld. Hun advies is dat via het uitvoeren of faciliteren van concrete maatregelen vanuit regionale partijen de kwaliteit van het gebied steeds verder zal verbeteren. Het gaat hierbij om maatregelen rondom de thema’s:

  • Ecologie en Waterkwaliteit
  • Zoetwaterbeschikbaarheid
  • Economie en recreatie
Volkerak, fotograaf Kees van der Vlugt

Energie door te doen

Bij de start van het traject ligt de focus op het versterken van de samenhang van het Volkerak-Zoommeer, het gebied en de omgeving eromheen en de betrokken partijen. Door vanuit de regio zelf aan de slag te gaan met concrete projecten en pilots hopen we dat er steeds meer energie en beeld ontstaat over waar we met het gebied naar toe willen. En dat vormt de basis om vervolgens samen met de community een concreet lange termijnperspectief te ontwikkelen: een gedeeld toekomstbeeld van een klimaatrobuust, kwalitatief gezond en economisch vitaal Volkerak-Zoommeer.

In gesprek met de regio over wensen en ontwikkelingen

In het najaar van 2022 is het plan twee netwerkbijeenkomsten te organiseren waarbij iedereen die mee wil denken welkom is. Hierin vragen we alle betrokkenen initiatieven en maatregelen te delen die nu spelen en op de korte termijn uitgevoerd kunnen worden. Ook horen we graag meer over andere relevante opgaven, wensen en ontwikkelingen. Zo krijgen we een zo breed mogelijk beeld, versterken we relaties en creëren we een basis voor de toekomst.

Bouwen aan een toekomstbeeld

In 2023 bouwen we dit verder uit naar een toekomstperspectief voor het Volkerak-Zoommeer. De handelingsperspectieven uit de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 vormen hierbij de inspiratie. Zo werken we vanuit de regio aan een kwaliteitsimpuls, waarbij we de beleidsopgaven combineren of aanpassen aan de wensen. De tweede stap is om concrete maatregelen af te spreken en uit te voeren. Belangrijk hierbij is dat de betrokken overheden die ontwikkelingen steunen en er juist zelf ook mee aan de slag gaan. Parallel hieraan start het uitwerken van een concreet beeld richting de toekomst.

Waterpoort

Zuidwestelijke Delta en Waterpoort

De Zuidwestelijke Delta is initiatiefnemer van het traject en werkt hierbij nauw samen met Waterpoort. In dit netwerk zijn alle belangrijke partijen rondom het Volkerak-Zoommeer georganiseerd. Zo kunnen we heel goed de verbinding met het gebied maken. Waterpoort verbindt al jaren partijen met elkaar waardoor initiatieven tot uitvoering komen.

Blijf op de hoogte

Ben je geïnteresseerd in het vervolg? Hou dan de website en social media van de Zuidwestelijke Delta en Waterpoort in de gaten. Ook houden we je op de hoogte via de nieuwsbrief van Zuidwestelijke Delta. Heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar secretariaat@zwdelta.nl of info@waterpoortwerkt.nl.