Programma

Scholeksters_Natuurmonumenten © Cris Toala Olivares

 

De Kennisdag en eindconferentie Smartsediment werd uitgezonden vanuit het Abdijcomplex in Middelburg. Het programma duurde van 09.00 – 13.00 uur en bestond uit de volgende onderdelen:

 

09.00 uur: Opening Kennisdag en eindconferentie Smartsediment

 • Aftrap, door Gerrit Heijkoop (host) 
 • Welkom, door Anita Pijpelink (gedeputeerde van Provincie Zeeland)
 • Aanbieding resultaten project Smartsediment

09.15 uur: Blok 1 - Smartsediment: innovatief sedimentbeheer in de Scheldedelta

 • Introductie: sediment en project Smartsediment door Tjeerd Bouma (NIOZ)
 • Suppleties remmen eroderende slikken en zandplaten in de Oosterschelde door Eric van Zanten (Rijkswaterstaat)
 • Plaatrandstortingen als onderdeel van het sedimentbeheer in de Westerschelde door Frederik Roose (Mobiliteit en Openbare Werken Vlaanderen)
 • Sedimentbeheer als onderdeel van een meer duurzaam beheerplan voor de Boven-Zeeschelde door Michael Dossche De Beukelaar (De Vlaamse Waterweg)
 • Afsluiting: belang van toekomstig sedimentbeheer voor klimaatadaptatie en –mitigatie door Tjeerd Bouma (NIOZ)

10.30 uur: Pauze

10.45 uur: Blok 2 - Morfologie, ecosysteemkennis en kansen voor natuur in de Voordelta en kustzone

 • Dynamiek van de morfologie van de Voordelta en de relatie met kustonderhoud door Ad van der Spek en Albert Oost (Deltares)
 • Integrale onder- en bovenwatermonitoring van bodemleven, vissen en vogels en wat dit ons leert over zowel het functioneren van het ecosysteem als de kennisleemtes en onzekerheden door Mennobart van Eerden (Rijkswaterstaat)
 • Kansen voor natuurontwikkeling van Voordelta en eilandkoppen in relatie tot sedimentbeheer door Sander Terlouw (Staatsbosbeheer) en Wouter van Steenis (Natuurmonumenten)

11.45 uur: Pauze

11.55 uur: Blok 3 - Duurzaam (her)gebruik van sediment

 • Introductie van het thema door Brenda Walles (Wageningen Marine Research) 
 • Proeftuin duurzaam sedimentbeheer in de Rijn-Maasmonding, nieuwe toepassingen voor gebaggerd sediment? door Peter van Veelen (Buro Waterfront)
 • Hergebruik van gebaggerd sediment voor kwelderontwikkeling in de Waddenzee en Eems-Dollard door Martin Baptist (Wageningen Marine Research)
 • Natuur Impuls Oosterschelde: suppleren van intergetijdengebieden met baggerspecie door Thijs van Kessel (Deltares)
 • Bespreken van mogelijkheden van (her)gebruik van sediment in de Zuidwestelijke Delta 

13.00 uur: Afsluiting