• Rammegors

Rammegors

Rammegors

 

Rijkswaterstaat heeft het getij weer teruggebracht in het natuurgebied Rammegors. Ruim veertig jaar geleden werd het gebied afgesloten van de Oosterschelde door de aanleg van het Schelde-Rijnkanaal. Omdat de Oosterschelde lijdt aan ‘zandhonger’, waardoor steeds meer slikken en schorren in de Oosterschelde verdwijnen, is in 2010 besloten het getij in Rammegors te herintroduceren en hiermee 145 hectare slikken en schorren ‘terug te geven’ aan de Oosterschelde.

  • Deltawater: Oosterschelde
  • Thema: Natuur, Waterkwaliteit
  • Fase: Monitoring en evaluatie
  • Doel: Ecologisch veerkrachtig

Opgave

Het herstellen van schor en slik in het binnendijks gelegen natuurgebied Rammegors door de bouw van een afsluitbaar doorlaatmiddel in de Krabbenkreekdam. Hierdoor ontstaat opnieuw een zilt natuurgebied ter compensatie van de zandhonger in de Oosterschelde.

Context

Als gevolg van de aanleg van de Deltawerken, kalven de slikken en schorren in de Oosterschelde af. De Oosterschelde is nu uitgebreid met 145 ha schor en slik in het Rammegors. Dit binnendijkse natuurgebied is in 1970 afgesloten van de Oosterschelde en nu, door middel van een afsluitbare doorlaat, weer verbonden met de Oosterschelde. Het doorlaatmiddel staat altijd open, maar sluit tijdens een storm automatisch om een overstroming te voorkomen. Zodoende is de veiligheid gegarandeerd. De maatregelen zijn uitgevoerd volgens de Kaderrichtlijn Water. Tevens maakte het onderdeel uit van de natuurherstelopgave van de dijkversterkingen in de Oosterschelde.

Maatregel

Om het getij te laten terugkeren, is een aantal maatregelen getroffen. Zo is er een afsluitbaar doorlaatmiddel in de Krabbenkreekdam gebouwd om eb en vloed vrij spel te geven en is grond afgegraven van een voormalig gronddepot. De bomen en struiken die er in de loop der jaren zijn gegroeid, zijn weggehaald en in het Rammegors is een toegangsgeul gemaakt. Het merendeel van het gebied bestaat uit kreekjes en hoogteverschillen. Deze zijn zorgvuldig gespaard gebleven.

Planning

Het project is opgeleverd in december 2014. Naderhand bezweek de overstroombare dam en bleek de bodembescherming niet sterk genoeg voor de stroming. Het doorlaatmiddel werd opnieuw gesloten en er zijn herstelwerkzaamheden verricht. Waaronder het versterken van de dam en het opnieuw opvullen en verstevigen van de bodem. Het doorlaatmiddel is opnieuw geopend in december 2016. Momenteel wordt het natuurgebied gemonitord door het Centre of Expertise Deltatechnology. De hierbij aangesloten kennisinstituten onderzoeken, onder leiding van de HZ University of Applied Sciences, de ontwikkelingen in de ecologie en morfologie in het natuurgebied. Ook monitoren ze de effecten op het grond- en oppervlaktewater in de omgeving.