Dag vol inzichten, inspiratie en discussie over de toekomst van de Zuidwestelijke Delta

De ferme wind rond het Watersnoodmuseum blies de deelnemers op donderdag 25 mei bijna naar binnen in het Vijfde Caisson! Daar dachten meer dan 150 bestuurders, ambtenaren, ontwerpers, kennisprofessionals, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, geïnteresseerde inwoners én jongeren mee over de toekomst van de Zuidwestelijke Delta.

Dagvoorzitter Eric Holm leidde ons in de middag door de platformbijeenkomst en ‘s avonds de Watersnoodacademie. Het was een dag vol inzichten, inspiratie en discussie. Een conclusie was duidelijk: dé oplossing voor een klimaatbestendige toekomst is er niet. Maar het in gesprek gaan met elkaar, ook als we veel nog niet weten, is heel erg nodig om keuzen te kunnen maken.

Dé oplossing voor een klimaatbestendige toekomst is er niet. Maar het in gesprek gaan met elkaar, ook als we veel nog niet weten, is heel erg nodig om keuzen te kunnen maken.

Paul de Beer, Manager Programma Zuidwestelijke Delta, benadrukte dat hij merkt dat de betrokkenheid en daarmee ook de zorg voor onze toekomst steeds meer groeit. ‘Binnen de samenwerking van de Zuidwestelijke Delta zitten 26 overheden. Elk vanuit hun eigen context, maar de neuzen wijzen wel degelijk dezelfde kant op. Samen werken we aan een aanlokkelijk perspectief, en daar zetten we vandaag weer de volgende stappen in.’

Hagar Roijackers, voorzitter Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta, riep op: ‘We moeten hard aan de slag en daar hebben we iedereen bij nodig. Wat prachtig is willen we behouden, maar tegelijk zullen we verandering moeten accepteren. We staan voor uiteenlopende uitdagingen en transities en die zijn niet mals. Laten we plannen en ideeën tot wasdom brengen. En daar hebben we creatieve denkers bij nodig. Het moet, met moed!’

Wat prachtig is willen we behouden, maar tegelijk zullen we verandering moeten accepteren. Het moet, met moed!

Ingeborg Thoral van de Eo Wijers Stichting: ‘Met ontwerpend denken en handelen kun je het verschil maken. Kijk naar prijswinnaars van de Eo Wijers Prijsvraag in het verleden, zoals Plan Ooievaar. Dat plan vormde de basis voor het latere programma Ruimte voor de Rivier.’ Cees Anton de Vries riep op open te staan voor ideeën waar je niet eens aan zou durven te denken. ‘Die kun je vervolgens vertalen naar wat wel mogelijk is.’

Hiermee introduceerden zij de drie ontwerpteams die meedoen aan de Eo Wijers Prijsvraag voor Midden Zeeland en op 25 mei een hoofdrol vervulden. De teams presenteerden de kern van hun plannen en gingen daarna in kleine groepen in gesprek met de deelnemers. De discussies gaven de teams veel inzichten, onverwachte reacties en soms ook confronterende emoties. ‘Ontzettend leerzaam,’ gaven alle teams aan. Met wat ze ophaalden rondden ze hun plannen verder af.

Sta open voor ideeën waar je niet eens aan zou durven denken. Die kun je vervolgens vertalen naar wat wel mogelijk is.

Kennis in de Zuidwestelijke Delta

Kenniscoördinator Arno Nolte verzorgde twee keer een subsessie over kennis in de Zuidwestelijke Delta. Hij liet de deelnemers ervaren hoe belangrijk het is om kennis slim te ontsluiten en te verbinden, zodat iedereen daar zijn voordeel mee kan doen. Arno gaf aan dat een goede vraag onmisbaar is voor kennis: welk besluit moet genomen worden en aan welke condities moet dat besluit voldoen? ‘Er is al veel kennis en via onderzoek en uitwisseling van praktijkervaring wordt er steeds meer kennis opgedaan. De Integrale Kennisagenda die we ontwikkelen voor de Zuidwestelijke Delta gaat hier een centrale rol in spelen.’ De deelnemers ervaarden dat zij hierin ook een eigen rol hebben: door hun kennistrajecten te ontsluiten en te verbinden.

Er is al veel kennis en via onderzoek en uitwisseling van praktijkervaring wordt er steeds meer kennis opgedaan. De Integrale Kennisagenda die we ontwikkelen voor de Zuidwestelijke Delta gaat hier een centrale rol in spelen.

Veel inzichten en onverwachte reacties

In subrondes gingen de drie ontwerpteams van de Eo Wijers Prijsvraag voor Midden-Zeeland in gesprek met de deelnemers. De discussies gaven de teams veel inzichten, onverwachte reacties en soms ook confronterende emoties. ‘Ontzettend leerzaam,’ gaven alle teams aan. Hieronder volgt een terugkoppeling van de gesprekken, visualisaties per plan en foto’s van de subrondes.

  1. Een ontdekkingsreis naar Nieuw Zeeland
  2. Zeeland, Zoutland, Groeiland
  3. Zeelandia

Met de input die de teams ophaalden hebben ze inmiddels hun plannen afgerond en medio juni ingeleverd voor de volgende ronde in de Eo Wijers Prijsvraag. Eind september wordt de regiowinnaar bekend gemaakt en daarna de landelijke winnaar.

Een ontdekkingsreis naar Nieuw Zeeland

Bureau B+B stedebouw en landschapsarchitectuur, RO&AD Architecten en Buiting Advies

Loslaten als houvast

Bij de toelichting op hun plan ‘Een ontdekkingsreis naar Nieuw Zeeland’ start het ontwerpteam met de ontstaansgeschiedenis van Zeeland. Zeeland is ontstaan door natuurlijke processen. Opslibbing van sediment vanuit de rivieren en de zee vervulde daarbij een grote rol. In de afgelopen 100 jaar zijn vanuit veiligheid deze natuurlijke processen vrijwel verdwenen. In plaats daarvan is de mens gaan ingrijpen in het systeem met harde maatregelen, waarbij ‘cultuur’ centraal stond in het waterveiligheidsdenken. Het team doet de aanname dat deze culturele benadering op de lange termijn niet volhoudbaar (betaalbaar en houdbaar) is. Zij stellen een alternatieve benadering voor: een combinatie van natuur en cultuur: natuurcultuur als denkrichting voor een Nieuw Zeeland.

De deelnemers lijken open te staan voor een benadering waarin waterveiligheid wordt gecombineerd met het versterken van de biodiversiteit, maar ze hebben ook veel vragen. Het gaat hierbij met name over de herkomst van het sediment. Hoe krijgen we dit weer terug in het systeem? En welke stappen zijn noodzakelijk om de sedimentaanvoer weer op gang te krijgen? Ook wordt gereageerd op de aanname over de houdbaarheid van de huidige ‘culturele’ benadering. Vanuit welke tijdshorizon kijk je dan? En met welke stijging van de zeespiegel hou je rekening? En stel 3 meter zeespiegelstijging wordt het uitgangspunt, is er dan wel tijdig genoeg sediment beschikbaar om op te slibben? Het proces van aanslibbing vraagt immers veel tijd (>30 jaar). En wat zijn de gevolgen voor sectoren zoals de landbouw en de logistiek van het terugbrengen van de dynamiek en het herstel van natuurlijke processen? Verder is volgens de aanwezigen in het plan veel aandacht voor het herstel van de natuurlijke processen als onderdeel van de natuurcultuur. Maar beweeg je dan niet te snel naar een oplossingsrichting waarin de natuur de bovenhand krijgt? De deelnemers geven als tip om voor een evenwichtig plan nog extra aandacht te geven aan het onderdeel ‘cultuur’ van de denkrichting natuurcultuur.

Zeeland, Zoutland, Groeiland

RUIMTEVOLK en TAUW

'Ik omarm en ik groei’

Het ontwerpteam schetst  de transitie van ‘Ik worstel en ik kom boven’ naar ‘Ik omarm en ik groei’. Omarm de natuurlijke processen en benut de karakteristieke werking van het landschap, zegt het team. Verzilting en zeespiegelstijging vragen om een gebiedsgerichte aanpak. Bij zeespiegelstijging lopen de poelgronden eerst vol, de kreekruggen blijven langer droog. Hun plan gaat uit van twee sporen. Het snelle spoor, bijvoorbeeld in de vorm van land ophogen, het opbouwen van de zoetwaterlens en zoete teelt. En een langzaam spoor, met bijvoorbeeld landaanwas, ruimte voor natuurlijke processen en zoute teelt. Daarbij is het idee dat er dijken rondom steden(banden) komen, waardoor tussen de steden ruimte is voor zowel het snelle als het langzame spoor. Het team noemt dit stepping stones. Dit betekent dat je niet alles tegelijk kan doen, maar wel tegelijk ruimte creëert om richting de toekomst economisch mee te groeien.

De deelnemers reageren volop op de ideeën uit het plan ‘Zeeland, Zoutland, Groeiland’. De ruimtelijke vertaling en de twee sporen geven veel stof om verder te denken. Het team schetst allerlei (ruimtelijke) veranderingen in het gebied, maar houdt tegelijk de (kunstmatige) contouren en economische dragers van Zeeland aan. Als je gaat spelen met de natuur, ga je dan ook spelen met de grenzen? De deelnemers vragen aandacht voor bewustwording en pleiten voor een krachtige communicatiestrategie. Zij vinden het heel belangrijk dat mensen de urgentie van de opgaven uit het gebied begrijpen. Maar niet alleen dat, maak ook duidelijk welke strategische uitgangspunten worden gebruikt (verdedigen, terugtrekken). En schets een tijdspad, zodat bewoners weten waar ze aan toe zijn en hun eigen keuzes kunnen maken.

Zeelandia

Studio Hartzema, Feddes/Olthof Landschapsarchitecten en Witteveen+Bos

Vitaliteit als uitgangspunt

De Zuidwestelijke Delta ligt tussen het krachtenveld van zee en rivieren. Hier vraagt een vitaal leven om een balans tussen economie, zoet water, voedsel, community en biodiversiteit, geborgd door veiligheid, stelt het ontwerpteam. Hiermee sluiten zij aan op de Cittaslow Movement, die voor sterke en veerkrachtige gemeenschappen bodem en cultuur centraal stelt. Uitgaande van veiligheid herontwerpt team Zeelandia de afstroming van rivieren om bij een hoge zeespiegelstijging het periodiek teveel aan water bij heftige regenval te kunnen verwerken. Zo ontstaat een superdelta, meanderend naar de Noordzee, met een dynamische zoetzoutwaterbalans en 20x zo groot als de Biesbosch. Superdijken beschermen de Randstad en het zuidelijker deel van de Zuidwestelijke Delta.

De deelnemers realiseren zich dat niet alleen de zeespiegelstijging, maar ook het water vanuit het Oosten een bedreiging is voor de regio. We moeten vanuit veiligheid nu de discussie voeren en keuzes maken hoe we met het water en het land om willen gaan. We kunnen die discussie niet meer uitstellen, zeggen ze. De ideeën van het ontwerpteam vragen wel om bedenktijd. En er zijn zorgen of we de tijd die we zo hard nodig hebben om mogelijke oplossingen uit te testen wel hebben. Ook zien de aanwezigen alle veranderingen in het Zeeuwse landschap. Het Zeelandgevoel staat daarmee onder druk vinden ze, hoewel we aan de andere kant economisch moeten blijven investeren. Zeelandia roept als reactie op onszelf te blijven. En soms moet je afstand nemen om je bewust te worden wat echt waardevol is en wat deze regio uniek maakt, en dan daar ook naar te acteren.

Terugblik Watersnoodacademie

Siemco Louwerse blikte tijdens zijn welkomstwoord van de Watersnoodacademie terug op de Nationale Herdenking op 1 februari. ‘Naast 70 jaar terugkijken, kijken we 70 jaar vooruit, naar de Delta van de toekomst. En dat doen we ook vanavond.’

Naast 70 jaar terugkijken, kijken we 70 jaar vooruit, naar de Delta van de toekomst.

René de Landmeter liet via het spel Oosterschelde in onderhandeling de deelnemers in de huid kruipen van onder meer een boer, een ui, zeewier en een inwoner van Zierikzee. ‘Door jezelf te verplaatsen in andere bewoners, en dan niet alleen mensen, merk je extra goed welk effect keuzen hebben op de ander.’

Door jezelf te verplaatsen in andere bewoners, en dan niet alleen mensen, merk je extra goed welk effect keuzen hebben op de ander.

Merel de Groot en Ran Muralt Kok van de ZMf vertelden over de Challenge 2050. In deze Challenge denken jongeren na over de toekomst. Zij startten met de vragen: ‘Hoe oud zijn jullie in 2050? Hoe wil je dat de wereld dan is ingericht?’ De beslissingen van vandaag hebben effect op morgen, benadrukten Merel en Ran. Meerdere jongeren die meedoen met de Challenge waren er ook, en zij dachten volop mee tijdens de avond!

De beslissingen van vandaag hebben effect op morgen.

Arno Nolte, kenniscoördinator bij de Zuidwestelijke Delta, nam de deelnemers mee in de oplossingsrichtingen rond zeespiegelstijging. Dit zijn er vier: “beschermen open”, “beschermen gesloten”, “zeewaarts versterken” en “meebewegen”. Hierbinnen worden ideeën voor de toekomst ontwikkeld.

Koos Seerden van de Eo Wijers Stichting: ‘Met ontwerpend denken en handelen kun je het verschil maken. Kijk naar prijswinnaars van de Eo Wijers Prijsvraag in het verleden, zoals Plan Ooievaar. Dat plan vormde de basis voor het latere programma Ruimte voor de Rivier.’ Cees Anton de Vries riep op om met elkaar in gesprek te gaan. ‘Met je familie, met je buren, met jongeren, zoals vanavond. Als je ruimte creëert om echt te luisteren, maak je ruimte om verschillende perspectieven uit te wisselen en over je eigen grenzen heen te kijken. Pas dan kun je de wereld een stukje veranderen.’

Hiermee introduceerden zij de drie ontwerpteams die meedoen aan de Eo Wijers Prijsvraag voor Midden Zeeland. De teams presenteerden de kern van hun plannen en gingen daarna in kleine groepen in gesprek met de deelnemers.

Als je ruimte creëert om echt te luisteren, maak je ruimte om verschillende perspectieven uit te wisselen en over je eigen grenzen heen te kijken. Pas dan kun je de wereld een stukje veranderen.