Gebiedsconferentie Zuidwestelijke Delta

Op donderdag 4 juli 2024 organiseren we de jaarlijkse Gebiedsconferentie Zuidwestelijke Delta. We praten je bij over de ontwikkelingen binnen de Zuidwestelijke Delta en gaan met elkaar aan de slag via een interactief plenair programma, workshops en een Open Space. De Gebiedsconferentie duurt van 12.00 – 18.00 uur en vindt plaats in Roosendaal, in Theater De Kring. 

Aan de slag met het Uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta 2050

Onze ambitie is om in 2050 de eerste klimaatbestendige delta ter wereld te zijn. Naast acties op de korte termijn, werken we onze visie uit voor de langere termijn. Onderzoeken, pilots en projecten dragen daaraan bij. We zijn inmiddels volop aan de slag met een Uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta 2050, met als onderdelen de uitwerking van de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 en de herijking van de Integrale Voorkeursstrategie binnen het Deltaprogramma in 2026. We laten jullie graag zien waar we nu staan!

In gesprek over integrale keuzes

Hoe kiezen we samen richting voor onze regio? Hoe koppelen we landelijke met regionale opgaven? Met welke thema’s en issues moeten we aan de slag voor het Uitvoeringsprogramma, hoe hangen ze samen en waar liggen de uitdagingen? Hierover gaan we graag met jullie in gesprek. Na introducties in het plenaire programma praten we verder in de workshops. We sluiten af met een Open Space: denk, doe mee en ervaar de Zuidwestelijke Delta via spellen en creatieve sessies.

 

Op 4 juli bouwen we verder aan een klimaatbestendige Zuidwestelijke Delta. We kijken uit naar je komst!

Programma

12.00 – 13.00 uur: Inloop en lunch

13.00 – 13.15 uur: Naar de plenaire zaal

13.15 – 14.45 uur: Plenaire programma, met als sprekers en onderdelen onder meer:

  • Paul de Beer, manager Programma Zuidwestelijke Delta
  • Arno Vael, voorzitter Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta en gedeputeerde Provincie Zeeland
  • Teun Terpstra, lector Resilient Deltas aan HZ University of Applied Sciences
  • Co Verdaas, deltacommissaris
  • Pitches over thema’s en issues
  • Projecten in beeld

14.45 – 15.00 uur: Naar je workshopruimte

15.00 – 16.15 uur: Workshopronde

16.15 – 17.00 uur: Open Space: Beleef de Zuidwestelijke Delta

17.00 – 18.00 uur: Netwerkborrel

Workshops

Op de dag zelf schrijf je je live in voor een workshop. Kies dan snel jouw favoriete onderwerp, want vol = vol. Je kan kiezen tussen vijf workshops:

 

Workshop 1: Waterveiligheid

Zeewaarts versterken! Nee, landwaarts!’, vaak gehoord rondom dijkversterkingen. De praktijk is dat we via het afwegingskader belangen en aspecten wegen om een voorkeursalternatief te kiezen.

In deze workshop bekijken we het afwegingskader voor het opstellen van een voorkeursalternatief voor dijkversterkingen. Wat staat er in, en hoe wegen we de verschillende belangen en aspecten? Kunnen we onze dijken zo bouwen dat we belangen en aspecten beter meenemen?

De workshop wordt verzorgd door Gerry Schoonen (Programmaverbinder zeespiegelstijging Zuidwestelijke Delta), Ellen van Aart (Programmaverbinder gemeenten Zuidwestelijke Delta), André Marinisse (Coördinator Waterveiligheid Zuidwestelijke Delta) en Hendrik Meuwese (beleid en techniek vanuit Waterschap Scheldestromen).

Workshop 2: Waterkwaliteit

Gaan we voor goed zoet, goed zout, goed brak? Waterkwaliteit heeft heel veel aspecten, wat speelt er en waarmee zijn en moeten we aan de slag? Vanuit het Deltaprogramma is er veel aandacht voor waterveiligheid, zoet water en klimaatadaptatie. In deze workshop gaan we aan de slag met waterkwaliteit: in hoeverre kan waterkwaliteit meeliften op de ontwikkelingen op het gebied van waterveiligheid?

Dit doen we aan de hand van de scenario’s vanuit het Kennisprogramma Zeespiegelstijging ‘Meebewegen’, ‘Beschermen open’, ‘Beschermen gesloten’ en ‘Zeewaarts’. In de workshop gaan we hier samen mee aan de slag vanuit verschillende invalshoeken en rollen.

Erik Jan van der Meer (Coördinator Ecologie en waterkwaliteit Zuidwestelijke Delta), Dirk van de Ven (adviseur team Gebied en Ruimtelijke Ontwikkeling bij RVO), Thijs Poortvliet (senior adviseur waterbeheer bij Rijkswaterstaat) en Eric Mahieu (programmamanager Deltawateren bij ZMf) verzorgen deze workshop.

Workshop 3: Zoet water

Hoe zorgen we voor voldoende zoet water, nu en in de toekomst? En hoe speelt het Volkerak-Zoommeer een spilfunctie in de zoetwatervoorziening? Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan het korte termijnperspectief  voor het Volkerak-Zoommeer. De energie in het gebied is aanwezig. Deze workshop is een opmaat naar het lange termijnperspectief. Recent heeft het projectteam de nieuwe watervragers in kaart gebracht. Hieruit blijkt dat de vraag groter is dan het beschikbare water.

In deze workshop bespreken we de huidige en de toekomstige verdeling van het beschikbare water in het Volkerak-Zoommeer. We gaan op een interactieve manier aan de slag met twee scenario’s. Eén met een grotere beschikbaarheid en de andere met een kleinere beschikbaarheid. Samen denken we na over wat de opties zijn binnen deze scenario’s. Graag nodigen we je uit om deze denkoefening tot een succes te maken!

Gerbert de Voogd van der Straaten (adviseur Zoet Water bij provincie Zeeland), Laurens van Asten (strategisch beleidsmedewerker Zuidwestelijke Delta bij Provincie Noord-Brabant) en Wouter Quist (adviseur waterkwaliteit en ecologie bij Rijkswaterstaat) verzorgen deze workshop.

Workshop 4: Drinkwater

Waar zitten de uitdagingen om ook in de toekomst te zorgen voor genoeg drinkwater in de drinkwaterregio Midden-Zeeland? Welke keuzes kunnen we hierbij maken, en hoe werken we hierin samen?

De drinkwaterregio Midden-Zeeland van Evides Waterbedrijf ligt in het westelijke deel van de Zuidwestelijke Delta. Hierin spelen verschillende vraagstukken op het gebied van drinkwater. Zo is er een sterk groeiende vraag naar drinkwater door meer woningbouw, recreatie en toerisme en (levensmiddelen)bedrijven. Dat maakt dat er aanvullende bronnen nodig zijn. Ook zien we in toenemende mate dat de bronnen voor drinkwater onder druk staan. Bijvoorbeeld door vervuiling en klimaatverandering. Naast het grondwater uit de Brabantse Wal, is er een nieuwe aanvullende bron nodig.

Maar welke aanvullende bronnen zijn er? Welke zijn geschikt en welke niet? Welke zijn duurzaam en verantwoord om te gebruiken? Daarbij is ook de vraag: wie is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit van deze nieuwe bron? En gaan we voor een zoete, zoute of brakke bron?

Evides Waterbedrijf werkt aan oplossingen voor deze uitdagingen. Tijdens de workshop gaan we actief met elkaar in gesprek over de keuzes die er te maken zijn voor de drinkwaterregio Midden-Zeeland. Hoe denken deelnemers bijvoorbeeld over een geschikte bron voor de productie van drinkwater? We gaan met elkaar in debat over de uitdagingen van vandaag en de keuzes voor de toekomst.

Adviseur Bronbescherming, Rob Lafort en projectmanager, Leon Wijkhuijs van Evides Waterbedrijf verzorgen deze workshop.

Workshop 5: Ruimtelijke uitdagingen

Hoe leggen we de ruimtelijke puzzel en hoe maken we integrale keuzes? En hoe koppelen we de landelijke met de regionale opgaven? Welke oplossingen zijn er als een gebied meer ruimtevragers dan ruimte heeft? En hoe helpt een ontwerpbenadering ons om toch tot oplossingen te komen voor een klimaatbestendige delta?

In deze workshop verdiepen we ons aan de hand van een casus in de ruimtelijke opgaven in de gemeente Reimerswaal. Deze smalle strook land met aan de ene kant de Westerschelde en aan de andere kant de Oosterschelde, vormt een belangrijke ontsluiting voor Zuid- en Noord-Beveland en Walcheren. Welke ruimtelijke opgaven spelen in het gebied en wat betekent klimaatverandering voor de inrichting? Hoe kun je een ontwerpbenadering toepassen om oplossingen te vinden voor deze ruimtelijke vraagstukken? Samen gaan we aan de slag om een klimaatbestendige toekomst voor dit gebied te ontwerpen!

Fransje Hooimeijer (associate professor bij TU Delft), Kristie Huijskens (adviseur omgevingsvisie bij provincie Zeeland), Alien Kok (coördinator Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050) en Carlijn Bus (senior beleidsmedewerker Zuidwestelijke Delta bij het Ministerie van IenW) verzorgen deze workshop.

Open Space: Beleef de Zuidwestelijke Delta

Denk, doe mee en ervaar de Zuidwestelijke Delta via spellen en creatieve sessies. Na de workshopronde kun je in een Open Space bijvoorbeeld kiezen om:

  • Het spel van de Algemene Rekenkamer te spelen. Kruip in de huid van de beslissers over meerlaagsveiligheid
  • Input te geven voor het onderzoek Delta Wealth met als hoofdvraag: hoe houd je de Zuidwestelijke Delta veilig, ecologisch gezond en economisch welvarend wanneer de zeespiegelstijging na 2050 versnelt?
  • Samen met een visual artist een mindmap te maken voor de case Brouwersdam, waar gewerkt wordt aan een integrale oplossing voor kusterosie.
  • Aan de slag te gaan met de oplossingsrichtingen van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging: welke keuzes kun je maken en wat betekenen die?

Locatie

Theater De Kring
Kerkstraat 1
4701 HT Roosendaal

Route & parkeren

Met de auto
Let op: de entree van De Kring is alleen voor voetgangers en fietsers toegankelijk. Parkeer je auto op de aangegeven parkeerplaatsen.

De dichtstbijzijnde parkeerplaatsen zijn parkeergarage Biggelaar en parkeergarage Nieuwe Markt.

Met het openbaar vervoer
Vanaf NS-station Roosendaal is het ongeveer 15 minuten lopen naar De Kring. Loop vanaf het station rechtdoor de Brugstraat in. Neem de tweede straat rechts, de Burgemeester Prinsensingel.  Loop door tot de tweede kruising en vervolg je weg via de Molenstraat. Ga vervolgens linksaf de Kerkstraat in. De Kring bevindt zich aan de linkerkant.

Het is niet meer mogelijk om je aan te melden voor de Gebiedsconferentie Zuidwestelijke Delta. Heb je een vraag? Mail dan naar secretariaat@zwdelta.nl.

Meer informatie

Via deze evenementenpagina houden we je op de hoogte. Op de dag zelf kun je aanmelden voor de workshops.

Heb je een vraag of idee voor de Gebiedsconferentie? Mail dan naar secretariaat@zwdelta.nl.