1. Wat houdt jouw functie van kenniscoördinator in?

‘Als kenniscoördinator heb ik de taak om de Integrale Kennisagenda Zuidwestelijke Delta op te zetten. De Integrale Kennisagenda is een meta-agenda die zicht geeft op de samenhang en verbinding tussen de losse kennisagenda’s. Zo brengen we zowel de beschikbare als ontbrekende kennis in beeld. Dat helpt ook om de ambitie van de Zuidwestelijke Delta om in 2050 de eerste klimaatbestendige delta ter wereld te zijn, concreter te maken. Wat bedoelen we bijvoorbeeld met “klimaatbestendigheid” of wat mag een oplossing kosten? Kennis helpt om de doelen verder aan te scherpen. Ten tweede wil ik alle verschillende trajecten zo goed mogelijk op elkaar aan laten sluiten, ondanks dat elk traject een eigen doel heeft. Ik vergelijk dat wel eens met een mozaïek: als je een puzzel legt, moet alles perfect in elkaar passen. Bij een mozaïek passen de stukjes niet perfect in elkaar, maar vormen ze wel één geheel. Als kenniscoördinator wil ik kennis inzetten om het maximale uit projecten te halen door kennis te delen. De kennis die bij het ene traject wordt opgedaan kan heel nuttig zijn voor een ander traject.’

2. Wat is je achtergrond?

‘Ik werk al 25 jaar bij Deltares. Ik ben ooit begonnen op waterkwaliteit en ecologie, maar door de jaren heen ben ik steeds meer opgeschoven naar integrale gebiedsstudies. Hierbij kijken we zowel naar het natuurwetenschappelijke, als het sociaal-economische én het institutionele domein. Al die domeinen moeten gevoed worden vanuit de verschillende alfa, bèta en gamma disciplines. Een ander beginpunt is altijd: wat weten we al? En is dat al voldoende? Vervolgens kun je dan vragen gaan stellen als: hoe ga je om met onzekerheden, hoe kan je van elkaar leren en hoe kan je dat organiseren? Dit alles helpt vervolgens in de uiteindelijke besluitvorming. Vanuit Deltares werk ik ook al jaren in de Zuidwestelijke Delta. Er speelt heel veel hier, maar omdat ik al zo lang rondloop bij Deltares en in de Zuidwestelijke Delta kan ik gemakkelijk connecties leggen.’

3. Waar ga je nu concreet mee aan de slag voor Zuidwestelijke Delta?

‘Ik pak twee sporen op: een organisatorisch en een technisch spoor. Allereerst wil ik het kennisproces inbedden bij de verschillende trajecten zoals het Deltaprogramma en de gebiedsprocessen. Door allemaal op een vergelijkbare manier over kennis na te denken, kun je verbindingen leggen. Om dat te realiseren, sluit ik nu bijvoorbeeld aan bij de drie voortgangsoverleggen en startbijeenkomsten van nieuwe trajecten. Ik vraag dan naar de kennisvragen die er zijn. In overleg structureren we de vragen en denk ik mee hoe je dat in een plan kunt verwerken. Het doel is om zo veel gemakkelijker verbindingen tussen verschillende trajecten te kunnen leggen. Standaardisatie is erg belangrijk, maar het moet wel haalbaar en realiseerbaar zijn. Daarbij is ook de balans tussen informatie brengen en halen belangrijk. Ik wil mensen meenemen in het proces en samen kleine stapjes vooruit maken. Er is al veel onderzocht en we weten al zoveel, maar elke organisatie en traject heeft nu vooral zijn eigen kennis en data inzichtelijk. Door die kennis samen te brengen, weten we wat er al wel en wat er nog niet onderzocht is en kunnen we echt stappen vooruit maken.’

4. Voor de techniek ben je van plan een database op te zetten. Hoe ziet zo'n database eruit, wat kunnen mensen ervan verwachten?

‘Dat is inderdaad het technische deel. De database moet gevuld worden vanuit het organisatorisch proces met projecten en programma’s waar specifieke kennisvragen onder hangen. Het belangrijkste is dat je makkelijk kunt zoeken op locatie, onderwerp en specifieke details. De informatie moet goed te vinden en altijd actueel zijn. We bekijken of dit onderdeel kan worden van de website van Zuidwestelijke Delta. Misschien dat het uiteindelijk een webbased formulier wordt, dat makkelijk in te vullen is en eerder gebruikte antwoorden toont. Als we straks een gevulde database hebben voor Zuidwestelijke Delta, wordt ook inzichtelijk welke kennis we missen. Zo besparen we tijd: je hoeft niet meer rond te bellen en via verschillende sporen op zoek te gaan naar informatie. Bellen blijft natuurlijk ook gewoon mogelijk, benader me gerust. Ik heb tijd beschikbaar om je op weg te helpen.’

5. Als we een jaar verder zijn, waar hoop je dan te staan met het kennisspoor?

‘De komende maanden ga ik aan de slag met de technische structuur van de database en het opzetten van de organisatie. Daarnaast sluit ik komende maanden aan bij concrete trajecten. Ik hoop dit jaar met een testversie van de database te komen. De reacties van de mensen die ik spreek zijn tot nu toe positief. Al blijft het natuurlijk complex. De Integrale Kennisagenda moeten we met elkaar maken, dus ik hoop dat iedereen de voordelen ervan ziet en gaat ervaren. Voor mezelf is het ook een leerproces, maar ik vind het bijzonder interessant dat ik nu binnen de Zuidwestelijke Delta hiermee aan de slag mag.’

Wil je meer weten over de Integrale Kennisagenda Zuidwestelijke Delta? Download dan ‘Op weg naar een integrale kennisagenda Zuidwestelijke Delta: definitie, systematische methode en inbedding in het proces’.

Wil je contact opnemen met Arno? Dat kan via arno.nolte@deltares.nl of +31(0)88335 8430.