Op weg naar een gezamenlijke Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta

Terp in het water

Herijken van bestaande visie

De toekomst van de Zuidwestelijke Delta wordt niet alleen bepaald door de agenda van het Rijk, de provincie en het waterschap. Die toekomst is immers zaak van de bewoners en de gebruikers van het gebied, via de agenda’s van de natuurorganisaties en terreinbeheerders en van de ondernemers, zoals havenbedrijven, recreatieondernemers, schippers en de visserij. Het Gebiedsoverleg heeft de opgave op zich genomen om al deze agenda’s met elkaar te verbinden tot een gezamenlijke, breed gedragen gebiedsagenda.

 

‘Zo brengen we in beeld welke dringende kwesties we de komende 15 jaar met elkaar gaan aanpakken,’ vertelt Peter van Zundert, senior beleidsmedewerker van het ministerie van IenW en zeer betrokken bij deze gebiedsagenda. Het klinkt bekend, is dat niet al eerder gedaan? ‘Zeker. Maar een gebiedsagenda moet blijven verbinden, actueel en scherp zijn en draagvlak houden,’ licht Peter toe. ‘Er zijn steeds weer nieuwe spelers en nieuwe onderwerpen dienen zich aan. Je moet met enige regelmaat met alle betrokkenen de balans opmaken, met een frisse blik en oog voor nieuwe uitdagingen. Dat gaan we doen.’

 

Samen doen
Begin februari ging het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta akkoord met het Plan van Aanpak voor deze vernieuwde gebiedsagenda. ‘We beginnen niet op nul. Er is al veel voorwerk verricht. We verbinden bestaande thema’s, zoals waterveiligheid, ecologie en zoetwaterverdeling met actuele speerpunten, zoals energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Het vraagt om een traject dat regelmatig terugkomt op de tafel van het Gebiedsoverleg. De overheid faciliteert het proces, de partijen gaan het samen doen.’

 

Impuls
De gebiedsagenda gaat over het natte gedeelte van de Zuidwestelijke Delta, toegespitst op de grote wateren. Die grote wateren zijn het kapitaal van de delta en van mondiale betekenis. Het gebied ligt op het kruispunt van twee internationale natuurcorridors: de oost-westroute in de vismigratie en de noord-zuidroute van de vogeltrek. ‘En dan is er ook nog het economisch belang van de regio. We streven niet voor niets naar een veilige, economisch aantrekkelijke en ecologisch gezonde delta. De afgelopen jaren is hard gewerkt om deze zaken met elkaar in verband te brengen en daar zo veel mogelijk partijen in mee te krijgen. De totstandkoming van een gebiedsagenda geeft hieraan een nieuwe impuls.’

 

Vijf vragen centraal
Centraal in het proces om te komen tot een gebiedsagenda staat vijf vragen:

  1. Wat willen partijen met elkaar bereiken?
  2. Waar hebben de actuele thema’s aanscherping van bestaande inzichten nodig?
  3. Wat zijn de dringende kwesties die partijen de komende 15 jaar willen aanpakken?
  4. Hoe kunnen partijen daarbij innovatie inzetten?
  5. Waar ontbreekt het nog aan kennis om weloverwogen besluiten te kunnen nemen?

Werkateliers
In 2018 gaan Rijk, regio en stakeholders met elkaar in gesprek in een aantal werkateliers om antwoorden op bovenstaande vragen te formuleren. Tijdens ieder werkatelier staat een ander thema centraal. De nieuwe thema’s klimaatadaptatie, circulaire economie en energietransitie krijgen extra aandacht tijdens twee bijeenkomsten. Een kerngroep en een reflectiegroep begeleiden het proces.
 

Wilt u meer weten over de gebiedsagenda of een bijdrage leveren? Neem dan contact op met het bestuurlijk secretariaat van het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta, secretariaat@zwdelta.nl.