1. Ontwikkeling rif-bouw-station: Eten tegen Zandhonger

Initiatiefnemers Joost Adriaanse en Ester van de Wiel van -zee -plaats -werk -land ontwikkelden een functionerend prototype van het rif-bouw-station. Een station waarin deelnemers Delta Werkers worden: ze eten mosselen, oesters en andere schelpdieren en gebruiken de schelpen om nieuwe rifstructuren aan te leggen op het slik. Zo draagt het initiatief bij aan waterkerende landschappen.

Joost Adriaanse: ‘We hebben uiteindelijk een werkend prototype gerealiseerd, waarmee we kunnen eten tegen zandhonger. De Zuidwestelijke Delta heeft samen met ons gezorgd voor een synergie tussen verschillende Delta Werkers om met elkaar de ruimte te vinden om te speculeren over een andere toekomst.’

De Zuidwestelijke Delta heeft samen met ons gezorgd voor een synergie tussen verschillende Delta Werkers om met elkaar de ruimte te vinden om te speculeren over een andere toekomst.

2. Rust voor natuur en ruimte voor mensen, perspectief voor het buitendijks gebied van Tholen

De gemeente Tholen werkte samen met Stichting Het Zeeuwse Landschap en Staatsbosbeheer aan een nieuw perspectief voor het buitendijkse gebied rondom Sint Philipsland en de Krabbenkreek. Balans tussen natuur en recreatie stond daarbij centraal. Tegelijkertijd verkenden ze hoe dit samen kan gaan met zeespiegelstijging, zandhonger en waterveiligheid.

Wim de Vries: ‘We hebben veel gesproken over zeegroenten snijden, dat heeft tijd gekost om daar uit te komen. Dat is gelukt, met behulp van procesbegeleiding. We kunnen nu doorpakken naar een perspectief voor de schorren en platen rondom Tholen, kijkend naar natuur en recreatie.’

3. Waterkerend Kustlandschap "De Banjaard"

Gebiedscoalitie “De Banjaard” heeft als doel de voormalige zandplaat De Banjaard door een suppletie te herstellen en te versterken met natuurlijke elementen zoals schelpdieren en begroeiing. Hierdoor ontstaat een met de zeespiegelstijging meegroeiende lagune. De ontwikkeling van een Tweede Kustlijn leidt tot een sterke en aantrekkelijke kust met in de luwte rijke platen, slikken en schorren.

Renée Bron: ‘De ondersteuning van de Zuidwestelijke Delta heeft ons vier concrete onderzoeksvragen opgeleverd over de initiële suppletie die we willen gaan doen op De Banjaard en over duinvorming, plantaardige biobouwers en marine biobouwers.’

Idco Duijnhouwer: ‘Het zaadje is geplant. Nu is het zaak om verder aan de slag te gaan en de handen uit de mouwen te steken.’

Het zaadje is geplant. Nu is het zaak om verder aan de slag te gaan en de handen uit de mouwen te steken.

4. Joint Fact Finding Zierikzee-Bruinisse

De Gebiedscoalitie Zierikzee-Bruinisse van de Kennis Community Oosterschelde (KCO) wilde vanuit de brede opgaven voor het gebied een strategie en concrete bouwstenen ontwikkelen, waarmee lokale stakeholders kunnen omgaan met de effecten van klimaatverandering. De Gebiedscoalitie bracht met de stakeholders uit deze kustzone, via joint-fact finding, in beeld wat de gevolgen zijn van een stijgende zeespiegel en veranderende neerslagpatronen voor bedrijf, landschap, natuur en de gemeenschap.

Philip Drontmann: ‘De Zuidwestelijke Delta heeft bij ons initiatief een grote bijdrage geleverd door ons initiatief zichtbaar te maken bij een breder publiek. De volgende stap is om met agrariërs in gesprek te gaan om te kijken wat we in de toekomst kunnen doen om met klimaatverandering om te gaan.’

5. Herontwikkeling Verdronken stad Reymerswael

Op de plek van de Verdronken stad Reymerswael willen de initiatiefnemers een culturele en multifunctionele parel realiseren. Hier willen ze naast het verhaal van de stad ook het klimaatverhaal vertellen, van verleden, heden en toekomst. De Verdronken Stad Reymerswael creëert een weg naar een breed gedragen maatschappelijke bewustwording van de toekomstige opgaven in de Delta.

Ro Koster: ‘De grootste klapper die we gemaakt hebben, is dat er bestuurlijke overeenstemming is gerealiseerd om de problematiek van de gehele Oesterdam, de Kom van de Oosterschelde en het Volkerak-Zoommeer als een integrale plek te bekijken, waar de stad een onderdeel van is, om zo tot een gezamenlijke oplossing te komen. De Zuidwestelijke Delta heeft ons geholpen door hun netwerk aan te boren om te kijken of we het echt voor elkaar konden krijgen om met elkaar samen te gaan werken.’

Met ondersteuning van de Zuidwestelijke Delta hebben deze initiatieven mooie concrete stappen gezet en hun doelen dichterbij gebracht. Deze ontwikkelingen dragen bij aan een klimaatbestendige delta en zijn allemaal stappen om toe te werken naar de ambitie van de Zuidwestelijke Delta. Tijdens de Gebiedsconferentie Zuidwestelijke Delta werd de video met de resultaten getoond. Arno Vael: ‘Ik ben enthousiast over deze innovatieve initiatieven in de regio. Zij helpen ons bij het onderzoeken van oplossingen. En dat is nodig om keuzes te maken voor de toekomst van onze regio.’