In dit artikel lees je meer over hoe we aan de slag gaan met de ambitie, op welke thema’s we speciaal focussen en wat de leden van het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta Hagar Roijackers, Anita Pijpelink en Kees Jan de Vet van belang vinden. ‘Ook organiseren we dit jaar verschillende platformbijeenkomsten, waaronder de jaarlijkse werkconferentie,’ vertelt Paul de Beer. ‘Op deze bijeenkomsten willen we met iedereen die mee wil denken en mee wil werken aan hoe we onze regio klimaatbestendig kunnen maken graag in gesprek. We hopen daar steeds meer mensen enthousiast voor te maken!’

Ben je benieuwd naar de platformbijeenkomsten, waaronder de werkconferentie? Lees dan de vooraankondiging, zet de data in je agenda en meld je alvast aan!

De Zuidwestelijke Delta van de toekomst

Hagar Roijackers, voorzitter van het Gebiedsoverleg en gedeputeerde Provincie Noord-Brabant: ‘De Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 bereidt onze regio goed voor op de effecten van klimaatverandering. Maar om tot uitvoerbare maatregelen te komen moeten we keuzes maken en daarvoor is het gesprek met het gebied nodig. Met visualisaties willen we de effecten van mogelijke oplossingsrichtingen en ontwikkelingen tastbaar en prikkelend maken voor onze “streekholders”. Op deze manier kunnen we met hen het gesprek aangaan over keuzes, dilemma’s en projecten. Hieruit kunnen we samen bepalen wat op we op de korte, middellange en lange termijn concreet kunnen doen in de Zuidwestelijke Delta.’

Hieronder zie je het eerste resultaat: een visualisatie van de stappen om samen keuzes te maken hoe de Zuidwestelijke Delta van de toekomst eruit kan komen te zien. De komende periode maken we via de opbrengst van gesprekken met experts extra visualisaties. Zoals per deelgebied uit de Gebiedsagenda, waarin we de inhoudelijke ontwikkelingen visualiseren, en effecten, kansen en bedreigingen van bijvoorbeeld zeespiegelstijging laten zien.

De ambitie van de Zuidwestelijke Delta is om de eerste delta ter wereld die heeft uitgedacht, uitgewerkt én in gang gezet wat nodig is om in 2050 voorbereid te zijn op de gevolgen van klimaatverandering. © Zuidwestelijke Delta

Anita Pijpelink, gedeputeerde Provincie Zeeland: ‘We willen over 100 jaar nog steeds in de Zuidwestelijke Delta kunnen wonen. Dat betekent dat we met elkaar moeten bespreken wat we kunnen doen om de gevolgen van klimaatverandering het hoofd te bieden. Maar hoe krijg je mensen in beweging? Verbeeldingskracht is essentieel om het wenkend perspectief te schetsen. En om te laten zien hoe de toekomst er uit kan zien.’

De deelgebieden uit de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 zijn:

  • Kust & Voordelta
  • Haringvliet & Hollandsch Diep (onderdeel van Rijnmond-Drechtsteden)
  • Grevelingenmeer
  • Volkerak-Zoommeer (inclusief Markiezaatsmeer & Binnenschelde)
  • Oosterschelde & Veerse Meer
  • Westerschelde & Kanaal Gent-Terneuzen

Aan de slag met thema’s

Speciale thema’s waarop we ons in 2022 binnen de Zuidwestelijke Delta focussen zijn waterveiligheid, zoet water, en ecologie en waterkwaliteit. Deze thema’s hangen direct samen met onze doelen en zijn belangrijke pijlers van de Integrale Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta. Via verschillende uitvoeringsstrategieën en -programma’s worden maatregelen ontwikkeld en uitgevoerd. De meerwaarde zit hem erin deze en andere relevante thema’s in samenhang op te pakken: gebiedsgericht en in combinatie met maatschappelijke transities.

Binnen het programmateam heeft elk thema een eigen coördinator. We vroegen deze coördinatoren: wat staat er voor 2022 op de agenda?

Waterveiligheid

‘Medio dit jaar ronden de waterschappen en Rijkswaterstaat de wettelijke beoordeling van de primaire waterkeringen af,’ vertelt André Marinisse van waterschap Scheldestromen. Hij is de waterveiligheidscoördinator. ‘Vervolgens brengen we de gevolgen, en daarmee de opgaven, voor de Zuidwestelijke Delta in beeld. Hiernaast staat in 2022 de voorbereiding van verschillende dijkversterkingen vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) op het programma. Zoals de dijkversterking Hansweert. Bij deze projecten zetten we volop in op concrete meekoppelkansen die de ruimtelijke kwaliteit ten goede komen. Verder gaan we het concept van meerlaagse veiligheid en de samenhang daarbinnen verder invullen.’ Dit waterveiligheidsbeleid bestaat uit drie ‘lagen’ om ons te beschermen tegen overstromingen: 1: de primaire waterkeringen, 2: ruimtelijke ordening en 3: crisisbeheersing.

Zoet water

Edwin Arens van waterschap Brabantse Delta is coördinator voor het zoetwaterprogramma in de Zuidwestelijke Delta. ‘Ook in 2022 willen we weer stappen zetten om de zoetwaterbeschikbaarheid in de Zuidwestelijke Delta verder te optimaliseren. Dit eerste jaar van de tweede planfase van het Deltaprogramma (2022-2027) staat voor de meeste projecten in het teken van verdere uitwerking en voorbereidingen. In het gebied zonder aanvoermogelijkheden uit het hoofdwatersysteem kijken we vooral hoe we technieken die zich inmiddels hebben bewezen kunnen opschalen naar grotere en of meer gebieden. Voor het project Water tussen Wal en Schelde (“Gebruik afstromend water aan de voet van de Brabantse Wal”) brengen de betrokken partijen de haalbaarheid van verschillende deelprojecten in beeld. De Proeftuin Zoet Water Zeeland ondersteunt ook in 2022 onderzoek naar de mogelijkheden voor een betere balans tussen vraag en aanbod van water, met als doel de lokale zoetwatersituatie te verbeteren.’

Kees Jan de Vet: ‘Voldoende zoet water van een goede kwaliteit is een belangrijk goed in de Zuidwestelijke Delta. Zowel in het deel van de Zuidwestelijke Delta waar geen water kan worden aangevoerd als in het gebied met aanvoermogelijkheden is dit nu en bij klimaatverandering echter geen gegeven. Door klimaatverandering komt de vanzelfsprekendheid dat er permanent voldoende zoet water is, steeds meer onder druk te staan. We zullen dus hard moeten werken om de veranderende omstandigheden het hoofd te kunnen bieden. Dit vraagt wel om ons nu goed voor te bereiden op de juiste keuzes. Bijbehorende dilemma’s moeten we hierbij niet uit de weg gaan maar bespreekbaar maken. We werken een heldere lange termijnambitie uit die een leidraad moet zijn voor de maatregelen die we komende jaren gaan uitvoeren.’

Luchtfoto Grevelingen - Brouwersdam

Ecologie en waterkwaliteit

‘Goed wonen, werken en beleven in de Zuidwestelijke Delta kunnen we alleen als de ecologie en de waterkwaliteit op orde zijn,’ zegt Erik Jan van der Meer. Erik Jan werkt bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en is coördinator voor het thema ecologie en waterkwaliteit. ‘Daar werken we al hard aan, bijvoorbeeld via landelijke programma’s die een uitrol hebben in onze regio. Bij het vaststellen van de ambitie van de Zuidwestelijke Delta is afgesproken om met meer focus aan de slag te gaan met ecologie en waterkwaliteit. En scherp te kijken waar we als Zuidwestelijke Delta meerwaarde kunnen bieden om dit thema verder te brengen. Hiervoor starten we onder andere met een voortgangsoverleg ecologie en waterkwaliteit.’

Wil je meer weten over de thema’s waaraan we werken binnen de Zuidwestelijke Delta? Neem dan een kijkje op de themapagina van onze website. Wil je in contact komen met een van de coördinatoren? Kijk dan op de Over ons-pagina.