Via de hink-stap-sprong-aanpak verbinden we de opgaven tot 2030 en 2050 met de opgaven na 2050 in het Uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta 2050. Onderdelen daarvan zijn de uitwerking van de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 en de herijking van de Integrale Voorkeursstrategie binnen het Deltaprogramma in 2026. Binnen deze integrale aanpak spelen vijf thema’s een belangrijke rol:

  • Waterveiligheid
  • Waterkwaliteit
  • Zoet water
  • Drinkwater
  • Ruimtelijke uitdagingen

Op de Gebiedsconferentie Zuidwestelijke Delta introduceerden we deze vijf thema’s via onderstaande animatie.

Waterveiligheid

De Zuidwestelijke Delta maakt deel uit van een groter watersysteem. Door pieken in de rivierafvoer en zeespiegelstijging is de kans groot dat de Maeslantkering na 2050 vaker of zelfs helemaal sluit, of dat er bij droogte te weinig zoet water is om de Nieuwe Waterweg zoet te spoelen. Wat is hiervan het domino-effect in onze regio? En welke rol speelt de Oosterscheldekering bij systeembesluiten op nationaal niveau? Bij investeringen voor waterveiligheid moeten we onszelf altijd afvragen of dit ook in de toekomst de goede keuzes zijn.

Waterkwaliteit

De huidige waterkwaliteit staat onder druk. In de hink en de stap tot 2050 worden de natuurdoelen niet gehaald. Allerlei factoren hebben invloed op de kwaliteit van ons water. Van opkomende stoffen zoals medicijnresten, PFAS en microplastics, tot de gevolgen van klimaatverandering, zoals temperatuurstijging. Hoe gaan we hiermee om? Hoe werken we samen aan gezonde wateren en een veerkrachtige ecologie?

Zoet water

Zoet water is nodig voor mens, plant en dier. Hoe zorgen we voor genoeg zoet water, nu en in de toekomst? De vraag blijft stijgen, zoals voor natuur, drinkwater, landbouw en energie. De Zuidwestelijke Delta werkt aan het versterken van de zoetwaterbuffer in Zuid-West-Nederland in de vorm van het Volkerak-Zoommeer, en aan maatregelen om water vast te houden in de ondergrond. Ons doel: hoe kunnen we de zoetwatersituatie blijvend verbeteren?

Drinkwater

Ook de vraag naar drinkwater groeit binnen de hink en de stap, de urgentie wordt steeds groter. Drinkwater wordt gewonnen uit oppervlaktewater van de Maas en opgeslagen in bekkens in de Biesbosch. Hiernaast wordt van grondwater dat uit de Brabantse Wal wordt opgepompt op meer dan 100 meter diepte, drinkwater gemaakt voor zowel een deel van provincie Noord-Brabant als Zeeland. Maar, er zijn aanvullende bronnen nodig en we moeten gaan besparen. Welke keuzes kunnen we hierin maken?

Ruimtelijke uitdagingen

Binnen de Zuidwestelijke Delta spelen enorm veel ontwikkelingen, die allemaal ruimte vragen, nu, en in de toekomst. Hoe leggen we de ruimtelijke puzzel en maken we integrale keuzes? Hoe richten we hierbij onze landwaterovergangen slim in? Onze ambitie: voer elk project klimaatbestendig uit, stel water en bodem centraal, en houd nu al rekening met de effecten van klimaatverandering en zeespiegelstijging in de toekomst.

Op de Gebiedsconferentie Zuidwestelijke Delta gingen we in workshops aan de slag met deze thema’s. Benieuwd naar de terugkoppeling? Lees dan hier verder.

Door op al deze thema’s samen te werken en vooral  ze te verbinden, bereiken we slimmer en sneller onze gezamenlijke ambities voor een klimaatrobuuste Zuidwestelijke Delta.