Zoetwaterprogramma Zuidwestelijke Delta

Droog landschap © Deltaprogramma

Het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta sprak in september over de zoetwaterbeschikbaarheid in de Zuidwestelijke Delta. Doel is om tot oplossingsrichtingen te komen om deze meer klimaatrobuust te maken. Hierbij besteedt het Gebiedsoverleg ook in 2021 aandacht aan het Volkerak-Zoommeer, mede gezien het voornemen voor een gebiedsproces rond het Volkerak-Zoommeer.

Voor een klimaatrobuuste zoetwaterbeschikbaarheid wordt het maatregelenpakket zoet water in de Zuidwestelijke Delta ontwikkeld, mede in het kader van het landelijke Deltaprogramma Zoetwater. Hierover valt in het voorjaar een besluit. De Tweede Kamer nam op 28 oktober een motie aan over het belang van voldoende zoetwater in Zuidwestelijke Delta. Daarin wordt gepleit voor een urgente aanpak van de verziltings- en verdrogingsproblematiek in de Zuidwestelijke Delta en voor het behoud van het huidige zoete Volkerak-Zoommeer. Het Gebiedsoverleg ziet dit als steun in de rug voor het pakket zoetwatermaatregelen dat opgesteld is voor het Deltaprogramma Zoetwater.

Opgave breed bekijken

Peter Smit, voorzitter van het Gebiedsoverleg, gaf in het najaar zijn visie op het gebiedsproces voor het Volkerak-Zoommeer: ‘Ik vind het erg belangrijk de opgave breed te bekijken en meerdere belangen mee te wegen. En niet alleen te kijken naar de zoetwatersituatie, maar ook de bodemkwaliteit en energie-, klimaat- en landbouwtransities mee te nemen, en goede afwegingen te maken tussen natuur en landbouw.’ Het uitwerken van de aanpak voor een gebiedsproces vindt in 2021 plaats.