Paul de Beer, manager Programma Zuidwestelijke Delta

‘In 2024 werken we met veel kracht en energie verder aan een nieuwe Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta in 2026. Met twee nieuwe programmaverbinders en het uitbouwen van de functie van Kenniscoördinator is het Programmateam volop op sterkte. In ons Uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta 2024 hebben we de koers uitgezet voor dit jaar. De titel is niet voor niets “Verbonden in verandering”. Alleen samen kunnen we richting geven aan de toekomst van deze mooie regio.’

Evides nieuw lid van het Gebiedsoverleg

‘Met een groep enthousiaste bestuurders werken we in het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta nauw samen om de lange-termijn-effecten van de klimaatverandering inzichtelijk te maken en om te zetten naar besluiten en plannen. Per 1 januari verwelkomden we een nieuwe partij in het Gebiedsoverleg: Evides Waterbedrijf. Bijzonder, als eerste waterbedrijf naast de overheden.’

Algemeen Directeur Annette Ottolini: ‘De Zuidwestelijke Delta heeft als grote ambitie om in 2050 voorbereid te zijn op de gevolgen van klimaatverandering. Dit sluit naadloos aan bij onze ambitie voor een toekomstbestendige levering van drinkwater en industriewater(diensten). Door nauw samen te werken, bereiken we slimmer en sneller onze gezamenlijke ambities voor een veilige en klimaatbestendige, ecologisch veerkrachtige en economisch vitale delta met voldoende zoet water.’

Het stokje is overgedragen

Arno Vael, gedeputeerde van provincie Zeeland, is sinds afgelopen zomer voorzitter van het Gebiedsoverleg. Eind vorig jaar vertelde hij in een interview hoe belangrijk het is om als regio aan de slag te gaan met oplossingen. Hij nam het stokje over van Hagar Roijackers, gedeputeerde van provincie Noord-Brabant. We stonden hier symbolisch bij stil door zowel Hagar als Arno een voorzittershamer te overhandigen met een persoonlijke boodschap. Met dank aan Hagar Roijackers voor haar bevlogen voorzitterschap, en succes voor Arno Vael om samen met alle partners verder te werken aan een klimaatbestendige delta!

Door nauw samen te werken, bereiken we slimmer en sneller onze gezamenlijke ambities voor een veilige en klimaatbestendige, ecologisch veerkrachtige en economisch vitale delta met voldoende zoet water.

Toewerken naar een nieuwe Voorkeursstrategie

Paul: ‘Al onze effort is erop gericht toe te werken naar een nieuwe Integrale Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta in de herijking van het Deltaprogramma in 2026. Dit programma wordt zes-jaarlijks bijgesteld, vanuit de nieuwste klimatologische- en socio-economische ontwikkelingen. Binnen ons programma spelen de gebiedsprocessen een belangrijke rol, en hoe daar gewerkt wordt aan kennis, oplossingen en kansen. Daarnaast zetten we ontwikkelde kennis en de oplossingsrichtingen uit het Kennisprogramma Zeespiegelstijging volop in. Via de hink-stap-sprong-aanpak verbinden we de opgaven van nu tot 2030 en de Rijksopgaven zoals Water en Bodem Sturend tot 2050, met de lange-termijn-opgaven na 2050.’

Via de hink-stap-sprong-aanpak verbinden we de opgaven van nu tot 2030 en de Rijksopgaven zoals Water en Bodem Sturend tot 2050, met de lange-termijn-opgaven na 2050.

Doe en denk mee!

‘Met dat voor ogen organiseren we in 2024 verschillende interactieve bijeenkomsten: zowel gebiedsgerichte als thematische sessies en –ateliers. En, noteer het alvast in je agenda: op donderdag 4 juli organiseren we de jaarlijkse gebiedsconferentie Zuidwestelijke Delta. Dit alles moet leiden tot een stevig Uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta 2050 dat hoort bij de nieuwe voorkeursstrategie. Dit programma vullen we samen met onze partners met maatregelen die bijdragen aan de gezamenlijke ambitie. Die maatregelen zijn gebiedsgericht, integraal en in verbinding met de sprong: ze houden dus rekening met de toekomst in 2100.’

Gebiedsproces Volkerak-Zoommeer

‘Een van de gebiedsprocessen waar we als Zuidwestelijke Delta nauw bij betrokken zijn is het Volkerak-Zoommeer. Op donderdag 26 maart organiseren we de wrap-up van de gebiedssessies van vorig jaar, waarin kansrijke projecten in het hier en nu een centrale plek kregen. Hiermee is een mooie basis gelegd voor de energie in het netwerk. In de bijeenkomst gaan we in op de resultaten en kijken naar het vervolg. Ook geven we een doorkijk naar het lange termijnperspectief.’

‘Zoetwaterbeschikbaarheid is een belangrijk thema binnen onze regio. Het Gebiedsoverleg pleit dan ook voor het vasthouden aan een zoet Volkerak-Zoommeer, ook na 2050. Dit is een belangrijke uitspraak, omdat op dit moment landelijk wordt gesproken over de verdeling van zoet water over Nederland. Het Gebiedsoverleg pleit voor een buffer van zoet water in Zuid-West-Nederland in de vorm van het Volkerak-Zoommeer. Ook in de toekomst is dit nodig voor een fijn leven in onze delta voor mens, plant en dier.’