Terugblik online gebiedssessie Volkerak-Zoommeer op 19 september

Op dinsdag 19 september organiseerden Waterpoort en Zuidwestelijke Delta een online gebiedssessie met als onderwerp de projecten rondom het Volkerak-Zoommeer. De bedoeling is dat er nu op korte termijn projecten worden uitgewerkt, die enerzijds zorgen dat er zaken in gang worden gezet en anderzijds input geven voor het lange termijnperspectief. Dit lange termijnperspectief wordt opgesteld vanaf april 2024.

Deze online gebiedssessie was een vervolg op de gebiedssessies van 22 maart en 29 juni. In deze sessies zijn verschillende initiatieven gepresenteerd en besproken. De initiatiefnemers verwerkten de vragen, tips en opmerkingen in het initiatief en zetten in de zomerperiode vervolgstappen. Op 19 september bespraken zij de voortgang.

Pitches projecten

In de plenaire online bijeenkomst presenteerden verschillende initiatiefnemers de ontwikkeling van hun project. In korte pitches werden nieuwe vragen en dilemma’s voorgelegd. Via de chat en gesprekken konden deelnemers input leveren voor het vervolg. Op deze manier kunnen de initiatiefnemers verder stappen nemen.

Riviercruises door Kim van de Berg, gemeente Moerdijk

Bij het riviercruise project is er begin september een kwartiermaker gestart die de komende zes maanden werkt aan drie lijnen:

  1. Ondernemerslijn: Het huidige aanbod wordt aangepast aan de vraag van de riviercruisemarkt.
  2. Sectorlijn: Hoe kunnen we het gebied aantrekkelijker maken voor de riviercruisemarkt?
  3. Kenniscentrum: Vraag en aanbod worden bij elkaar gebracht. Deze lijn is gericht op kennisdeling.

Blauwalgzuivering door Stijn Boeren, Avecom

De intentie van dit project is dat een zuiveringsinstallatie het stikstof en fosforgehalte in het water reduceert zodat blauwalg niet meer kan groeien. Momenteel wordt er gewerkt aan een casestudie voor Bergen op Zoom (Binnenschelde) als pilotlocatie. Waterschap Brabantse Delta pakt een trekkende rol om het project verder te brengen. Vervolgstap is om de financiële consequenties verder in kaart te brengen.

Meting zoutgehalte in de PAN polders door Edwin Arens, waterschap Brabantse Delta

Begin oktober is er een vervolgoverleg gepland en wordt het project naar Zeeuws voorbeeld verder uitgezet. Het is de bedoeling dat er vijftien agrariërs gevonden worden om zoutmetingen te gaan doen gedurende een jaar. Ze ontvangen hiervoor apparatuur in bruikleen.

Energieopwekking uit zoet en zout water door Michael van Oostrom, REDstack

De uitdaging is een locatie te vinden om te testen en daarna op te schalen. In potentie kan een getijdencentrale energie aanleveren voor 30.000 huishoudens. Er heeft onder andere een gesprek plaatsgevonden met het windpark Krammer. Er worden suggesties gedaan om verder te kijken samen met beheerders (Rijkswaterstaat, waterschappen) en binnen de RES. Bijvoorbeeld door een koppeling te maken met de bronnenstrategie en grote bedrijven.

Projecten Rijkswaterstaat door Wouter Quist, Rijkswaterstaat

Vismigratie

De Bathse Spuisluis zal voor 2027 nog beter passeerbaar zijn voor vis. Het is de bedoeling dat vissen in de toekomst via het Volkerak-Zoommeer de rivieren op kunnen trekken. De passeerbaarheid van de Volkeraksluizen is heel complex. Rijkswaterstaat laat hiervoor een ontwerp maken.

Blauwalgradar

De planning is dat de blauwalgradar in 2024 gemaakt wordt. Hiermee kan iedereen eventuele blauwalgen drijflagen ruim van tevoren zien aankomen.

Bronnenonderzoek

Er komen te veel voedingsstoffen in het Volkerak-Zoommeer terecht. Uit het onderzoek blijkt dat het terugdringen daarvan tot een niveau dat er geen blauwalgenoverlast plaatsvindt, niet realistisch is. Iedere beperking leidt wel tot minder overlast.

Ontgassen

De subsidie voor een ontgassingsinstallatie is niet gehonoreerd. Er moet echter wel iets gebeuren. Ontgassen in de buitenlucht mag niet meer vanaf 1 juli. De verantwoordelijkheid voor de aanpak ligt bij het ministerie van IenW.

Zoetwaterbeschikbaarheid

Rijkswaterstaat is gestart met het jaarrond doorspoelen van het Volkerak-Zoommeer. Dit jaar worden er gesprekken opgestart om een nieuw waterakkoord te sluiten. We onderzoeken of we de gemeenschappelijke aansturing van het waterbeheer tussen waterschappen en Rijkswaterstaat verder kunnen integreren.

Reymerswael door Ro Koster, RO&AD architecten

Binnen het project is het belangrijkste item momenteel om de ecologische voetafdruk te beperken. Het is Natura 2000-gebied en er is nu al te veel verstoring voor de vogels. De impact van het project compenseert dit te weinig om te zorgen voor een gunstige staat van instandhouding. Voor het onderdeel vismigratie is het idee om een pijp over de dijk te leggen en getijdenbakken aan te leggen om dit te monitoren. Zo is het gehele leven onder water in de bak te kunnen zien. Dit voegt beleving toe voor bezoekers.

Drijvende eilanden door Marc den Dubbelden, Dutch Water Tech

De drijvende eilanden van Dutch Water Tech worden gemaakt van natuurlijke materialen en worden geplaatst op plekken waar geen oeverbeplanting (mogelijk) is. Onder water ontstaat er een soort mangrovebosje, boven water staan er inheemse waterplanten. De drijvende eilanden hebben een levensduur van ongeveer tien jaar. Ze zijn bedoeld als impuls en vragen geen onderhoud.  Om de planten tegen vraat te beschermen is er ook vraatbescherming, beschikbaar van biopolymeer (volledig afbreekbaar). De drijvende eilanden kunnen een impuls geven aan oevers in het Volkerak.

Zoet water opslag door Wim Menu, provincie Zeeland

Provincie Zeeland onderzoekt een methode waarbij oppervlaktewater wordt opgeslagen in de ondergrond en in tijden van droogte kan worden opgepompt. Voor deze technologie is er sinds dit jaar een teststation draaiende op Texel (project Zoete Toekomst Texel). Deze techniek is in potentie kansrijk voor agrariërs met pootaardappels in het gebied rondom het Volkerak-Zoommeer.

Meer informatie

Heb je vragen of opmerkingen over de online gebiedssessie Volkerak-Zoommeer? Stuur dan een e-mail naar secretariaat@zwdelta.nl.