Een impuls voor het Volkerak-Zoommeer

Op dinsdag 19 september organiseren Waterpoort en het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta een online gebiedssessie om samen verder te bouwen aan het gebiedsproces rond het Volkerak-Zoommeer. De sessie duurt van 15.00 – 17.00 uur via MS Teams. 

Deze online gebiedssessie is een vervolg op de gebiedssessies van 22 maart en 29 juni. In deze sessies zijn verschillende initiatieven gepresenteerd en besproken. De initiatiefnemers verwerkten de vragen, tips en opmerkingen in het initiatief en zetten in de zomerperiode vervolgstappen. Graag bespreken zij de voortgang!

In de plenaire online bijeenkomst presenteren verschillende initiatiefnemers de ontwikkeling van hun initiatief. In korte pitches worden nieuwe vragen en dilemma’s voorgelegd. Er wordt gevraagd om via chat en gesprekken input te leveren voor het vervolg. Op die manier kunnen de initiatiefnemers nieuwe stappen zetten. Ook worden er nieuwe projecten gepresenteerd.

We hopen je 19 september te ontmoeten!

Een grenzeloze samenwerking op de overgang van water en land.

Programma

Het programma is als volgt:

15.00 uur: Opening toelichting gebiedsproces door Laurens van Asten, provincie Noord- Brabant
15.15 uur: Presentatie projecten

  • Ontwikkeling riviercruises door Kim van de Berg, gemeente Moerdijk

Update over het proces om de kansen die er liggen rondom de riviercruisemarkt verder uit te werken. De delta is een mooi recreatiegebied, vooral vanwege de combinatie van water en cultureel erfgoed. Wat is er nodig aan infrastructuur? En welke ondernemers zijn geïnteresseerd om de toeristische en economische kant van de regio een boost te geven?

  • Verbetering waterkwaliteit en blauwalg problematiek door Stijn Boeren, Avecom

Avecom werkt aan een techniek waarbij een bioreactor nutriënten verwijdert uit oppervlaktewater. Er wordt binnen dit project toegewerkt naar innovatieve oplossingen om de waterkwaliteit te verbeteren. Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar mogelijke testlocaties bij de Oesterdam, de Binnenschelde en de haven van Tholen.

  • Participatief monitoren in de PAN-Polders door Edwin Arens, waterschap Brabantse Delta
  • Energieopwekking uit zoet en zout water door Michael van Oostrom, Red Stack

In de vorige bijeenkomst lichtte Michael de mogelijkheid toe om op de grens van zout en zoet water duurzame energie op te wekken met behulp van RED technologie (Reverse Electro Dialysis). Op de Afsluitdijk staat al een installatie. Red Stack onderzoekt nu de mogelijkheden rondom het Volkerak-Zoommeer voor deze nieuwe vorm van energieopwekking.

  • Korte update overige projecten

15.55 uur: Pauze
16.05 uur: Vervolg updates en nieuwe projecten

  • Projecten van Rijkswaterstaat door Wouter Quist, Rijkswaterstaat

Wouter geeft een kort overzicht van de projecten die momenteel worden uitgevoerd binnen Rijkswaterstaat: de ontwikkeling van vispassages, de Tesla klep, bron- en systeemonderzoek en de Krammersluizen.

  • Reymerswael door Ro Koster, RO&AD Architecten
  • Bio-Floats door Mark den Dubbelden, Dutch Water Tech

Bio-Floats zijn drijvende eilanden met bloeiende oeverplanten. Drijvend groen heeft een positieve uitwerking op de waterkwaliteit. De waterplanten concurreren over voedingsstoffen met algen en blauwalgen in het water. Onder de eilanden vinden diersoorten, waaronder jonge vissen, een schuilplaats.

  • Grondwater aanvullen in het poldergebied door Wim Menu, Provincie Zeeland

16.55 uur: Afsluiting en vervolg

Aanmelden is niet meer mogelijk.

Meer informatie

Meer informatie over de online gebiedssessie Volkerak-Zoommeer vind je op deze pagina’s. Je kunt je hier ook aanmelden. Heb je een vraag? Mail die dan naar secretariaat@zwdelta.nl.