Grenzeloos samenwerken aan een zichtbare en toekomstbestendige Zuidwestelijke Delta

Op vrijdag 25 november 2022 organiseren het Interbestuurlijk Programma (IBP) Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta en het programma Zuidwestelijke Delta een platformbijeenkomst voor stakeholders en alle andere belangstellenden. Het programma start om 13.00 uur, met onder andere een keynote van Jacqueline Cramer en workshops. De bijeenkomst vindt plaats op de markante locatie De Boekenberg in Spijkenisse.  Aanmelden kon tot uiterlijk maandag 21 november.

Op 25 november kijken we met bestuurders, ambtenaren, vakspecialisten en ondernemers vooruit. Hoe werken we samen aan de ambities voor een toekomstgerichte Zuidwestelijke Delta? Hoe bouwen we verder op de projecten van Vitaal Platteland en de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050? Hoe komen we tot steeds meer oplossingen voor vraagstukken over onze veiligheid, water, landbouw, natuur en ecologie? Deze transitie tot een duurzaam gebied vraagt om nieuwe verbindingen en samenwerkingsverbanden. Op 25 november pakken we dit bij de kop!

Grenzeloos samenwerken aan een zichtbare en toekomstbestendige Zuidwestelijke Delta is de ambitie van het IBP Vitaal Platteland. In drie broedplaatsen werken overheden en andere partijen in het gebied aan de thema’s: Volhoudbare landbouw, Zoetwater en Genieten en beleven in de Delta.

Programma

Het programma is als volgt:

  • 12.00 uur: Inloop en ontvangst met lunch
  • 13.00 uur: Welkom door dagvoorzitters Lisanne van Oosterhoud en Patrick van Veen, Jeannette Baljeu, gedeputeerde provincie Zuid-Holland en voorzitter van IBP Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta en Paul de Beer, Manager Programma Zuidwestelijke Delta
  • 13.15 uur: Keynote door Jacqueline Cramer over netwerksturing
  • 14.00 uur: Voorstellen van de projecten van Vitaal Platteland
  • 14.30 uur: Pauze
  • 15.00 uur: Workshops
  • 16.00 uur: Keynote door Patrick van Veen
  • 16.20 uur: Panelgesprek onder leiding van Lisanne van Oosterhoud met Inge Hoogerbrugge en Cees Anton de Vries
  • 16.45 uur: Borrel en netwerken

Dagvoorzitters

De bijeenkomst wordt geleid door Lisanne van Oosterhoud, zij is één van de 100 Duurzame Jongeren, en gedragspsycholoog Patrick van Veen.

Lisanne van Oosterhoud werkt bij FME op het vlak van robotisering in voeding en de land- en tuinbouw. Zij is expert in robotica en treedt regelmatig op als dagvoorzitter. Als Duurzame Jongere en lid van het FAO World Food Forum werkt zij vanuit een breed perspectief aan duurzame opgaven. Lisanne nam als Young Professional deel aan de paneldiscussie op de platformbijeenkomst Innovatie op 12 juli 2022. Deze paneldiscussie is als podcast na te luisteren.

Patrick van Veen is bioloog/gedragswetenschapper, wereldwijd actief in de Jane Goodall Foundation en relatiedeskundige bij RTL-programma Married at first Sight. Zijn analyse van het menselijk gedrag en de voorbeelden uit de dierenwereld in het boek Help mijn baas is een aap geven een inkijkje hoe nieuwe vormen van samenwerken transities verder kunnen brengen. Als dagvoorzitter richt Patrick zich op 25 november speciaal op het versterken van de samenwerkingen en het maken van nieuwe matches.

Keynote

Jacqueline Cramer verzorgt een keynote over netwerksturing. Aan de hand van de Tien Bouwstenen voor een slimme, groene en gezonde toekomst neemt Jacqueline Cramer ons mee. Vanuit een gedeeld gevoel van urgentie verdiept ze de transitie waarvoor we staan, verkent ze de context van de drie betrokken provincies in de Zuidwestelijke Delta en geeft ze handvatten voor een succesvolle aanpak.

Jacqueline Cramer is oud-minister VROM en op dit moment hoogleraar bij Utrecht Sustainabiliy Institute. Zij adviseert regeringen, regio’s en overheden volgens het model van netwerksturing en de transitiemakelaar. In 10 stappen creëert zij een dynamische omgeving die bereid is gezamenlijk te starten met een duurzame ontwikkeling. Kern van deze intensieve manier van werken, is dat alle betrokken partners vanuit bedrijfsleven, overheden en onderzoek/onderwijs vanaf de start vertrouwen hebben in het proces dat we gaan doorlopen.

Workshops

Van 15.00 tot 16.00 uur gaan we aan de slag in workshops. Hierbij bekijken we projecten en resultaten op het vlak van (zoet-)waterbeheer, volhoudbare landbouw en de maatschappelijke opgaven van natuur, bodem, water en klimaat. Lees hieronder de toelichting per workshop. In het aanmeldformulier kon je je workshopvoorkeur aangeven. Aanmelden kon tot uiterlijk maandag 21 november. Op de dag zelf hoor je voor welke workshop je bent ingedeeld.

Workshop 1: Zonder water geen later

In september 2022 verscheen het rapport “Zonder water, geen later”, over de aanpak van droogte in Brabant. In deze analyse en rapportage van de adviescommissie Droogte komt naar voren dat de watervoorziening veel meer aandacht nodig heeft. De ontwikkelingen rond grondwater, waterkwaliteit en drinkwaterproductie beperken zich niet tot de landbouw. Alle partijen, van consument tot agrariër, natuurbeheerder, drinkwaterproducent, waterschapper en gemeente, moeten tot duurzame keuzen komen.

Binnen Vitaal Platteland werkt de broedplaats Zoetwater toe naar een klimaatbestendige zoetwatervoorziening met verschillende functies. Dat gebeurt via concrete projecten, zoals op Schouwen-Duiveland “Samenwerken voor Zoet Water – van pilots naar grootschalige toepassing”, via het Living Lab Schouwen-Duiveland. In de fieldlabs kijken we naar de landbouwkundige kant van de oplossingen en zien we ook de samenhang met aanpassingen in de agrarische bedrijfsvoering, en andere opgaven zoals het verbeteren van de bodem en biodiversiteit. Inspireert deze samenwerking jouw gemeente, bedrijf of organisatie? In deze workshop gaan we in gesprek met bestuurders en bedrijven om te komen tot een klimaatrobuust watersysteem.

Kitty Henderson en Olaf Griffioen van de gemeente Schouwen-Duiveland faciliteren de workshop. Martijn van Kalmthout van waterschap Scheldestromen vertelt over de geleerde lessen uit de fieldlabs en de gezamenlijke zoektocht naar het klimaatrobuust maken van het watersysteem.

Workshop 2: Natuurbeheer en agrarische praktijk verenigd

De Pallandtpolder op Goeree-Overflakkee is een landbouwgebied van zo’n 70 ha. aan de noordrand van het eiland. In De Proeftuin van Pallandtpolder (“Boeren aan de toekomst”) gaan natuurontwikkeling, landbouw en recreatie hand in hand. Het is een voorbeeld van innovatieve agrarische ontwikkelingen, zoals strokenteelt, functionele agro-biodiversiteit en extensieve landbouw. Hierdoor gaan de agrariërs efficiënter om met fosfaat en stikstof en proberen zij de voedselketen te sluiten. Maar er is meer. Het draait ook om natuurbeheer, recreatie en educatie, van basisschool tot de universiteit.

Ben jij als ondernemer, gemeente, retailer of natuurbeheerder geïnteresseerd in wat nog meer mogelijk is? Bijvoorbeeld op het vlak van openbaar groenbeheer, slootkanten en akkerranden of lokale voedselproductie? Door het combineren van werkzaamheden, een integrale aanpak van verschillende onderwerpen en goede afspraken tussen de agrariërs, gemeente, andere gebruikers en bezoekers, zijn de eerste resultaten van biodiversiteit en natuurbeheer al zichtbaar.

Workshop 3: Volhoudbare landbouw voedt de Zuidwestelijke Delta

In het rapport “Wat wel kan: Uit de impasse en een aanzet voor perspectief” van Johan Remkes is volop aandacht voor de kloof tussen de stad en het platteland. Maar ook voor de kloof tussen de politiek en de dagelijkse praktijk. In de Zuidwestelijke Delta werken de provincies, waterschappen, gemeenten en Rijkswaterstaat nauw samen met maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en ondernemers. Om dit succesvol te doen, is het van groot belang dezelfde taal te spreken en dezelfde ambities te delen.

Mooie voorbeelden van samenwerkingen die bijdragen aan een vitale delta zijn de Groene Cirkels Duurzame Fritesketen en Circulaire Suikerbietenketen. Wil jij ook meebouwen aan een vitale regio? Hoe kunnen we hierbij het unieke karakter van de Zuidwestelijke Delta duurzaam inzetten? Hoe verbinden we natuur, recreatie, wonen, werken en agrarische productie met elkaar? Welke rol kun jij pakken, als overheid, onderwijsinstelling of ondernemer?

Menko Wiersema en Cees Anton de Vries nemen je in deze workshop mee op een inspirerende zoektocht om zo verder te bouwen op de successen. Menko en Cees Anton zijn de grondleggers van het concept Groene Cirkels.

Locatie

De Boekenberg
Markt 40
3201 CZ Spijkenisse

Meld je na aankomst bij de balie (bij de entree beneden) voor een badge. Hier vind je ook de garderobe.

Route en parkeren

De Boekenberg is goed bereikbaar per openbaar vervoer en auto. In de nabije omgeving is er ruime parkeergelegenheid.

Met de auto
Onder de Boekenberg is een parkeergarage gevestigd. Je parkeerkaartje kun je na afloop van de bijeenkomst bij de gastvrouw/heer bij de uitgang af laten stempelen om gratis uit te rijden. De ingang van de parkeergarage vind je op de Karel Doormanstraat 1, 3201 CE Spijkenisse. Hier zijn ook vier openbare laadpalen aanwezig. Mocht deze garage vol zijn, dan kun je uitwijken naar de parkeerplaatsen langs de Eerste Heulbrugstraat en de Marrewijklaan. Dit zijn betaalde parkeerplekken.

Met het openbaar vervoer
Stap uit bij metrohalte Spijkenisse Centrum. Neem de trap naar beneden en loop naar de bushaltes. Neem bus 87 richting Halfweg. Stap uit bij bushalte Eerste Heulbrugstraat. Op enkele meters afstand zie je de Boekenberg.

Het is ook mogelijk om vanaf metrostation Spijkenisse Centrum te lopen naar de Boekenberg. Je loopt dit in ongeveer 15 minuten. Loop vanaf het metrostation richting de bushaltes. Volg daarna de rode lijn. Deze wijst de weg naar het centrum. Loop door het park rechtdoor totdat je een autoweg tegenkomt (Raadhuislaan). Steek deze over en ga voor de stadhuispassage naar links. Steek opnieuw over en ga direct naar rechts de Marrewijklaan op. Volg de weg totdat je de Boekenberg ziet.

Het is niet meer mogelijk om je aan te melden voor de platformbijeenkomst Vitaal Platteland.

Meer informatie

Meer informatie over het programma en de workshops vind je op deze pagina. Je kon je via deze pagina ook aanmelden. Heb je een vraag? Mail die dan naar secretariaat@zwdelta.nl.