Gebiedsconferentie Zuidwestelijke Delta

Op donderdag 6 juli 2023 organiseren we de gebiedsconferentie Zuidwestelijke Delta. We nodigen je hiervoor van harte uit! We praten we je bij over de ontwikkelingen binnen de Zuidwestelijke Delta en gaan met elkaar in gesprek via een interactief plenair programma, een Open Space en workshops. De gebiedsconferentie duurt van 12.00 – 17.30 uur en vindt plaats in Roosendaal, in Theater De Kring. Ben jij er ook bij?

Hink-stap-sprong

De ambitie van de Zuidwestelijke Delta is om in 2050 de eerste klimaatbestendige delta ter wereld te zijn. Via de ‘hink, de stap en de sprong’ werken we in verschillende periodes aan die ambitie. Wat kunnen we nu al doen, in de hink tot 2030? Hoe ziet de stap eruit tot 2050? En hoe maken we de sprong naar 2100, en wat betekent dat voor de keuzen van nu? Op de gebiedsconferentie staat deze aanpak centraal.

In gesprek

Op 6 juli is ruim podium voor de vijf lokale initiatieven die het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta ondersteunt. Deze initiatieven zijn ruimtelijke plannen in het hier en nu die bijdragen aan onze ambitie. In het plenaire programma maak je kennis met de initiatieven. Daarna kun je via een Open Space met de initiatiefnemers in gesprek. In de workshopronde is de centrale vraag: hoe gaan we om met klimaatverandering en zeespiegelstijging in onze delta, vanuit de hink-stap-sprong?

De toekomst van onze Zuidwestelijke Delta

Op 25 mei voerden we met 150 deelnemers in het Watersnoodmuseum al volop het gesprek over de toekomst van onze Zuidwestelijke Delta. Op 6 juli nemen we weer de volgende stap. We kijken ernaar uit dat samen met jou te doen!

Programma

12.00 – 13.00 uur: Inloop en lunch

13.00 – 14.00 uur: Plenaire programma onder leiding van dagvoorzitter Kjell Lutz, met als sprekers onder meer:

 • Paul de Beer, Manager Programma Zuidwestelijke Delta
 • Kees Jan de Vet, dijkgraaf waterschap Brabantse Delta
 • Klaar Koenraad, wethouder gemeente Roosendaal
 • Bas Roels, Expert Zoetwater, Wereld Natuur Fonds
 • Gert van Kralingen, dagelijks bestuurder waterschap Scheldestromen
 • De vijf lokale initiatieven

14.00 – 14.30 uur: Open Space: in gesprek met de lokale initiatieven

14.30 – 14.45 uur: Naar je workshopruimte

14.45 – 15.45 uur: Workshopronde

15.45 – 16.00 uur: Naar de plenaire zaal

16.00 – 16.30 uur: Afsluiting en ‘Vraag maar raak’

16.30 – 17.30 uur: Netwerkborrel

Workshops

In de workshopronde kun je kiezen tussen vijf workshops:

 • Workshop 1: Op weg naar nieuwe dijken en duinen?
 • Workshop 2: Wat zijn de effecten van klimaatverandering op het Veerse Meer?
 • Workshop 3: Hoe zorgen we voor balans in veiligheid, natuur en economie in de Westerschelde?
 • Workshop 4: Hoe werken we aan een ecologisch en veerkrachtige delta?
 • Workshop 5: Kennisprogramma Zeespiegelstijging: wat is de houdbaarheid van het huidige systeem?

Lees hieronder de toelichting per workshop.

Workshop 1: Op weg naar nieuwe dijken en duinen?

Hoe lang kunnen we nog veilig blijven wonen en werken in onze delta? We versterken al eeuwen onze dijken en duinen en deden veel wetenschappelijke kennis op. Zo konden we de veiligheid steeds verder vergroten. Maar, de zeespiegelstijging en de onzekerheden over de snelheid van die stijging stellen ons voor grote uitdagingen. Er zal steeds meer ruimte nodig zijn om ons te beschermen. Hoe zien die dijken en duinen er dan uit in de toekomst? Hetzelfde, of zijn er andere concepten nodig of aantrekkelijk?

Deze workshop is een vervolg op de workshop van de werkconferentie van 2022 over het handelingsperspectief dynamische dijkzones uit de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050. We maken de volgende stap in het gesprek over de toekomst van onze dijken en duinen en wat belangrijk en nodig is om ons te beschermen tegen overstromingen. Hierbij kijken we ook naar de tijdzones 2030 (de hink), 2050 (de stap) en 2100 (de sprong).

De workshop wordt verzorgd door Teun Terpstra (lector aan de HZ University of Applied Sciences) en André Marinisse (Voorzitter Voortgangsoverleg Waterveiligheid Zuidwestelijke Delta). Teun zal in zijn presentatie onder andere ingaan op het onderzoeksproject Geen zee te hoog. Dagvoorzitter Kjell Lutz faciliteert de workshop.

Workshop 2: Wat zijn de effecten van klimaatverandering op het Veerse Meer?

De water- en bodemkwaliteit van het Veerse Meer staat onder druk. In 2019 en 2020 had het meer te maken met grootschalige vissterfte en elke zomer zien we zuurstofloosheid in de diepere delen. De bodemdieren hebben het hierdoor zwaar. In 2021 hadden de recreanten overlast van overmatige zeewiergroei. Dit wijst er allemaal op dat het systeem nog niet robuust is, zeker gezien de toekomstige effecten van klimaatverandering.

Deze workshop gaat over de klimaatrobuustheid van het Veerse Meer. Zijn de problemen van de afgelopen jaren al de gevolgen van klimaatverandering? De vissterfte in 2020 trad op toen de temperatuur boven de 40 graden Celsius uitsteeg. In 2021 hadden we de warmste juni sinds de tellingen. Heeft dit de wierengroei extra gestimuleerd? Rijkswaterstaat onderzocht samen met Deltares hoe robuust het huidige waterbeheer van het Veerse Meer is in het licht van een veranderend klimaat. Hieruit bleek dat we de effecten mogelijk al snel merken. Hoe kunnen we ons hierop voorbereiden en wat moet er gebeuren? Daarover gaan we graag met jullie in gesprek tijdens deze workshop.

Stella van Uffelen (Netwerkregisseur Veerse Meer gebied bij Provincie Zeeland) is gespreksleider. Zij verzorgt samen met Alexander Nefs (Rijkswaterstaat Zee en Delta) en Wietse van de Lageweg (Lector Building with Nature bij HZ University of Applied Sciences) de workshop.

Workshop 3: Hoe zorgen we voor balans in veiligheid, natuur en economie in de Westerschelde?

Vlaanderen en Nederland werken samen aan een duurzaam en vitaal Schelde-estuarium. Maar wat betekenen klimaatverandering en zeespiegelstijging voor de Westerschelde? Welke keuzes moeten we maken als we kijken naar de toekomst, in de hink, de stap en de sprong? En hoe zorgen we ook in de stap en de sprong voor balans in de doelen veiligheid, natuurlijkheid en toegankelijkheid?

We gaan graag met jullie in gesprek over bovenstaande thema’s en hoe we op zoek kunnen gaan naar oplossingen. We pakken specifieke vragen bij de kop als: “Waar zie jijzelf en je organisatie als we kijken naar de doelen veiligheid, natuur en economie voor de Westerschelde?”, “Er ligt een uitdagende vraag voor de verdeling van het ruimtegebruik voor deze doelen. Hoe gaan we daarin samen in balans op zoek naar oplossingen? Hoe is onze kijk op die doelen op de lange termijn?” en “Hoe vullen we hierbij een gezamenlijke Vlaams-Nederlandse samenwerking zo goed en zo slim mogelijk in?”

Simon Brasser (Coördinator Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta) en Deltares verzorgen de workshop. Er wordt onder meer een toelichting gegeven op de rol van de scheepvaart als economische motor voor het gebied en de toekomstige ruimtevraag voor de gebruiksdoelen in de Westerschelde.

Workshop 4: Hoe werken we aan een ecologisch en veerkrachtige delta?

Doel van de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) is het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit en het versterken van de natuur in de grote wateren. In de Zuidwestelijke Delta werken we aan verschillende projecten onder de vlag van de PAGW. We maken een streefbeeld voor de toekomst, werken aan pre-verkenningen en voeren projecten uit. Waar passen deze activiteiten, in de hink, de stap of de sprong? En welke plek nemen wij hier als mens eigenlijk in?

In deze workshop gaan we aan de slag met het thema ecologie en waterkwaliteit. Je hoort meer over de aanpak vanuit de PAGW in de Zuidwestelijke Delta, met speciaal aandacht voor de preverkenning Biesbosch Rijn-Maasmonding. We gaan graag met je in gesprek over vragen als: ”Hoe zie ik binnen de PAGW-aanpak mijn plek als betrokkene?”, “Wat is de rol van de mensen in relatie tot systeembegrippen als ecologie en waterkwaliteit?” en: “Wat zou vanuit ecologie en waterkwaliteit altijd voorop moeten staan bij de hink, de stap en de sprong?”

Christine Lammerts (programmamanager deltanatuur Staatsbosbeheer), Mascha Dedert (projectleider Rijkswaterstaat Zee en Delta) en Erik Jan van der Meer (Voorzitter Voortgangsoverleg Ecologie en Waterkwaliteit Zuidwestelijke Delta) verzorgen de workshop.

Workshop 5: Kennisprogramma Zeespiegelstijging: wat is de houdbaarheid van het huidige systeem?

Het huidige systeem van dijken en stormvloedkeringen werkt prima voor de Zuidwestelijke Delta, maar hoe lang kunnen we daar nog mee doorgaan? Rijkswaterstaat bracht binnen het Kennisprogramma Zeespiegelstijging spoor 2 de effecten van zeespiegelstijging in beeld. Deze rapporten zijn recent gepubliceerd. Wat betekent een zeespiegelstijging van bijvoorbeeld  1, 3 of 5 meter voor de kust, keringen, kunstwerken en de zoetwaterbeschikbaarheid?

De workshop start met een introductie van het kennisprogramma. Ook volgt een toelichting op de recente resultaten van het onderzoek naar zoetwaterbeschikbaarheid. Ook onderzoekt Rijkswaterstaat hoe lang onze deltawerken bescherming blijven bieden. Zijn de maatregelen in de huidige voorkeursstrategieën van het Deltaprogramma voldoende?

Rinse Wilmink, technisch manager Waterveiligheid, neemt je mee in de eerste voorlopige resultaten van het effect van zeespiegelstijging op de waterveiligheidsopgave in onze regio. Welke waterstanden kunnen we waar verwachten, wat is het effect daarvan op de dijkopgave, welk effect heeft dat op onze jaarlijkse uitgaven aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma tot 2200? Over de antwoorden op deze vragen en meer gaan we graag met je in gesprek. Matthijs Bonte, technisch manager Zoetwater, geeft vervolgens een toelichting op de resultaten voor de systeemanalyses zoetwater. Hierbij staat hij specifiek stil bij het onderzoek naar grondwaterverzilting in de Zuidwestelijke Delta en het Volkerak-Zoommeer. Wil je meer weten? Bekijk hier de onderzoeksresultaten van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging in 2023.

Lokale initiatieven

In het plenaire programma maak je kennis met de vijf lokale initiatieven. Daarna kun je via een Open Space met de initiatiefnemers in gesprek. De vijf lokale initiatieven zijn:

 1. Ontwikkeling rif-bouw-station: Eten tegen Zandhonger
 2. Waterkerend Kustlandschap ‘De Banjaard’
 3. Joint Fact Finding Zierikzee-Bruinisse
 4. Rust voor natuur en ruimte voor mensen, perspectief voor het buitendijks gebied van Tholen
 5. Herontwikkeling Verdronken stad Reymerswael

 

Locatie

Theater De Kring
Kerkstraat 1
4701 HT Roosendaal

Route & parkeren

Met de auto
Let op: de entree van De Kring is alleen voor voetgangers en fietsers toegankelijk. Parkeer je auto op de aangegeven parkeerplaatsen.

De dichtstbijzijnde parkeerplaatsen zijn parkeergarage Biggelaar en parkeergarage Nieuwe Markt.

Met het openbaar vervoer
Vanaf NS-station Roosendaal is het ongeveer 15 minuten lopen naar De Kring. Loop vanaf het station rechtdoor de Brugstraat in. Neem de tweede straat rechts, de Burgemeester Prinsensingel.  Loop door tot de tweede kruising en vervolg je weg via de Molenstraat. Ga vervolgens linksaf de Kerkstraat in. De Kring bevindt zich aan de linkerkant.

Het is niet meer mogelijk om je aan te melden voor de gebiedsconferentie Zuidwestelijke Delta. Heb je een vraag? Mail dan naar secretariaat@zwdelta.nl.

Meer informatie

Op deze pagina vind je alle informatie over de gebiedsconferentie.

Heb je een vraag? Mail die dan naar secretariaat@zwdelta.nl.