Stellingen

Plenair reageerde de zaal op de volgende stellingen:

  1. Het effectief toepassen van circulariteit gaat bijdragen aan het oplossen van problemen binnen de Zuidwestelijke Delta: ja 81%
  2. Een gebiedsgerichte aanpak van circulaire economie staat haaks op bestaande werkwijzen van bedrijven, productketens en materiaalstromen: nee 57%

Opzet

De workshop startte met het omschrijven van de doelen van circulaire economie (CE): het gebruik van minder grondstoffen, minder energie, met een hoger rendement, zonder schadelijke emissies naar bodem, water en land, met producten die tijdens hun levensfase en daarna zo milieuvriendelijk mogelijk zijn. Het gaat hierbij om veranderingen op systeemniveau. In de workshop gaven Rijkswaterstaat, Dow Chemical en de Zeeuwse Milieufederatie pitches over opgaven binnen de Zuidwestelijke Delta: waterveiligheid, zoetwaterbeschikbaarheid en ecologie.

Opbrengst van de workshop

  • De Zuidwestelijke Delta is als gebied ideaal om de kansen voor CE te verkennen. Maar, hoe start je zo’n nieuwe ontwikkeling? Wie heeft de regie? En hoe borg je de resultaten? Werk hierbij samen met de 5O’s: overheid, onderzoek, onderwijs, ondernemers, omgeving.
  • Verken wat CE kan betekenen, maar ga vooral ook aan de slag! “Learning by doing”.
  • Benut experimenteerruimte voor CE bij aanbestedingen en nieuwe businessmodellen.
  • Kijk naar financiële kansen op landelijk niveau. Het kabinet investeert binnen de Klimaatenvelop dit jaar € 300 miljoen in maatregelen om de CO2-uitstoot in Nederland terug te dringen.
  • Onderzoek de mogelijkheden voor het toepassen van circulariteit voor zeecultuurparken. Dit kan via het starten van verkennende onderzoeken en pilots.
  • Maak gebruik van natuurlijk kapitaal. Onderzoek: welke kringlopen zijn in beginsel mogelijk vanuit de invalshoek om kringlopen op een “zo’n laag mogelijke schaal” te sluiten?
  • Ontwerp voor hergebruik zodat je ook hiermee kunt inspelen op de klimaatverandering of veranderende omstandigheden.
  • Richt een “CE community” op. Hoe verbinden we de reeds aanwezige kennis van bedrijven en technologieën? Verschillende deelnemers van de workshop gaven aan graag mee te denken bij een vervolg.