Watergebiedsplan Tholen en St. Philipsland

Plannen voor het watersysteem van Tholen en St. Philipsland

Volkerak-Zoommeer

Waterschap Scheldestromen neemt het watersysteem bij Tholen en St. Philipsland onder de loep. Ook voert ze noodzakelijke maatregelen uit om deze gebieden klimaatbestendig te maken. Dit proces noemt het waterschap de ‘Planvorming Wateropgave’, ofwel: PWO. De PWO voor de gebieden Tholen en St. Philipsland is afgerond met als resultaat een nieuw watergebiedsplan voor Tholen. Daarnaast is er voor beide gebieden een nieuw peilbesluit vastgesteld. Inmiddels zijn de geplande maatregelen grotendeels uitgevoerd.

Opgave

Zorgen dat alle watersystemen, wat betreft wateroverlast, het peilbeheer onder normale omstandigheden en de Waterkwaliteit, in 2027 op orde zijn. Dat is het doel van het waterschap. Voor Tholen is er een specifieke doelstelling in de PWO: het opstellen van een plan waarmee het watersysteem op Tholen op tijd op orde is. Bij het plan hoort een onderbouwing en een peilbesluit. In een peilbesluit wordt het peil (de hoogte) van het water in het gebied vastgesteld. Het project gaat enkel in op het op orde krijgen van het watersysteem op Tholen, en niet specifiek op de zoetwatervoorziening.  De vastgestelde PWO-maatregelen vormen geen belemmering voor de zoetwatervoorziening.

Maatregelen

Om het peil te beheren, zijn er verschillende maatregelen mogelijk. Zo zijn bijvoorbeeld dammen en duikers aangelegd, aangepast of juist verwijderd. Ook zijn en worden er stuwen geplaatst. Door stuwen te automatiseren, houden de stuwen het water ‘uit zichzelf’ op het gewenste peil. Bij extreme omstandigheden zijn er ook andere maatregelen mogelijk. Zo is bijvoorbeeld lokaal de afvoer verbeterd, kan water vastgehouden worden in natuurgebieden en kunnen laaggelegen percelen opgehoogd worden, wanneer bij uitvoering van maatregelen grond beschikbaar komt.

Planning

In 2012 was de Planvorming Wateropgave gereed. Een jaar later, in oktober 2013, trad het peilbesluit Tholen in werking. Vanaf 2014 tot nu zijn en worden de plannen in het gebied verder uitgevoerd.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over dit project op: