Verbetering wateraanvoer Tholen en St. Philipsland

Volkerak-Zoommeer

Het gebied van Tholen en Sint Philipsland is één van de zeldzame gebieden in Zeeland met aanvoer van zoet water. De zoetwatervoorziening voor agrariërs verbetert de wateraanvoer in het gebied.

Afspraken en maatregelen

Zoet water is schaars, maar voor de landbouw hard nodig. Om de zoetwatervoorziening op Tholen en St. Philipsland te waarborgen, is samen met diverse partijen een plan ontwikkeld ter verbetering van de wateraanvoer in dit gebied. De zoetwatervoorziening bestaat uit een pakket van afspraken en maatregelen en is sinds 1 januari 2014 een feit. De maatregelen bestaan onder andere uit het inlaten van zoet water uit het Volkerak-Zoommeer dat via de huidige waterlopen in het gebied verspreidt. Ook wordt het gebied zo veel als mogelijk doorgespoeld, worden metingen gedaan naar het zoutgehalte en de hoeveelheid zoet water en vindt extra onderhoud plaats.

Samenwerken

Elke agrariër die gebruik maakt van de zoetwatervoorziening betaalt eraan mee. Dit heeft geleid tot een intensief proces van samenwerking tussen agrariërs, ZLTO en waterschap Scheldestromen.