Perkpolder

Westerschelde
Perkpolder © https://edwinparee.nl/

In Perkpolder, aan de Westerschelde, realiseerde Rijkswaterstaat een nieuw, buitendijks natuurgebied. De regio krijgt hiermee een impuls en de nieuwe natuur is goed voor de Westerschelde.

Natuurcompensatie en impuls voor de regio

In 2004 kwamen in Perkpolder twee politiek-bestuurlijke urgenties samen. Afspraken met Vlaanderen vereisten natuurcompensatie die bijdroeg aan de getijdennatuur van de Westerschelde. Aan de andere kant was ook net de veerdienst Kruiningen-Perkpolder opgeheven. Daarom was het nodig om Perkpolder een sociale en economische impuls te geven. Het nieuwe natuurgebied dat is gerealiseerd, vormt een aantrekkelijk landschap om bij te wonen en te recreëren en is één van de natuurcompensatie- en herstelmaatregelen in de Westerschelde. De woningbouw en recreatie in Perkpolder zijn in voorbereiding.

Nieuw, buitendijks natuurgebied

Voor de realisatie van het nieuwe, buitendijkse natuurgebied van 75 ha legde Rijkswaterstaat nieuwe zeedijken aan en paste bestaande zeedijken aan. In het nieuwe natuurgebied is een aanzet gegraven tot de kreken. Nabij de bres die in de zeedijk is gemaakt, is de oude polder afgegraven om het water goed toegang te geven. Binnendijks is over een lengte van 1,5 km een ondergronds kwelscherm aangelegd. Het doel van de kwelvoorziening is de zoetwaterbel in de polders, waar de landbouw van profiteert, te beschermen tegen verzilting. Het nieuwe natuurgebied is daadwerkelijk gerealiseerd in de periode 2013-2015. Het is geopend in juni 2015 door het doorgraven van de bestaande zeedijk. Vanaf dat moment zorgt het dagelijkse getij voor een natuurlijke ontwikkeling van het gebied, dat al direct betekenis kreeg voor bodemleven en vogels.

Deze maatregelen zijn uitgevoerd in het kader van de tweede verruiming van de Westerschelde en de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium uit 2005. Het maatregelenpakket voegt ongeveer 600 hectare intergetijdengebied toe aan het estuarium.

Kennisontwikkeling

Binnen drie jaar was het bodemleven al vergelijkbaar met natuurlijke platen en slikken in de Westerschelde. Het gebied wordt veel bezocht door vogels die bij eb foerageren en bij vloed op de omringende dijken rusten. Dit blijkt uit de monitoring die in de periode 2015-2018 door een consortium van onderzoeksinstellingen is uitgevoerd, waaronder WMR, NIOZ, Deltares, HZ, Rijkswaterstaat en waterschap Scheldestromen. Het onderzoek richt zich op de morfologische en ecologische ontwikkelingen in het buitendijkse natuurgebied, inclusief de monding. Ook de effecten op het grond- en oppervlaktewater in het aangrenzende agrarische gebied worden onderzocht. De resultaten uit de eerste jaren van monitoring zijn te lezen op deltaexpertise.nl. Fase 2 in de monitoring (2019-2024) bouwt voort op de eerste fase. Hetzelfde consortium voert deze monitoring uit.