• Perkpolder

Perkpolder

Perkpolder

 

In Perkpolder, aan de Westerschelde, heeft Rijkswaterstaat een nieuw, buitendijks natuurgebied gerealiseerd. Het nieuwe natuurgebied is geopend in juni 2015 door het doorgraven van de bestaande zeedijk. Het project wordt gecombineerd met de ontwikkeling van woningen, een jachthaven en een golfbaan. De regio krijgt hiermee een impuls en de nieuwe natuur is goed voor de Westerschelde.

 • Deltawater: Westerschelde
 • Thema: Gebiedsontwikkeling, Natuur, Ruimtelijke Adaptatie, Waterveiligheid
 • Fase: Monitoring en evaluatie
 • Doel: Klimaatbestendig en veilig, Ecologisch veerkrachtig, Economisch vitaal

Opgave

In Perkpolder komen twee politiek-bestuurlijke urgenties samen. Enerzijds vereisen afspraken met Vlaanderen volwaardige natuurcompensatie die bijdragen aan de getijdennatuur van de Westerschelde. Anderzijds noodzaakte het opheffen van de veerdienst Kruiningen-Perkpolder tot een sociale en economische impuls van de omgeving Perkpolder. Het nieuwe natuurgebied dat is gerealiseerd is één van de natuurcompensatie- en herstelmaatregelen in de Westerschelde. De woningbouw en recreatie in Perkpolder zijn in voorbereiding.

Context

In 1998 hebben het Rijk en de regio in een bestuursovereenkomst afspraken gemaakt over natuurcompensatie in en rond de Westerschelde. Aanleiding vormde de 2e verruiming van de Westerschelde. In de Westerschelde is het de uitdaging om de veiligheid, toegankelijkheid en natuurlijkheid in duurzame balans te versterken. Voor de natuurlijkheid lukt dat nu niet door de fundamentele beperkingen van het watersysteem en het huidige beheer.

 

Wat gebeurt er nu al aan watersysteemverbetering? 

 • Voor het onderhoud van de vaargeul is de strategie van flexibel storten ingevoerd.
 • Nederland en Vlaanderen voeren een natuurverbeterprogramma uit door binnen- en buitendijks nieuwe natuurgebieden in te richten. Naast Perkpolder onder meer in de Hedwigepolder, Prosperpolder (in Vlaanderen) en het Zwin. 

Deze maatregelen zijn uitgevoerd in het kader van de 2e verruiming van de Westerschelde en het Verdrag Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium uit 2005. De maatregelen voegen ongeveer 600 hectare intergetijdengebied toe aan het estuarium. 

Maatregel

Voor de realisatie van het nieuwe, buitendijkse natuurgebied van 75 ha heeft Rijkswaterstaat nieuwe zeedijken aangelegd en bestaande zeedijken aangepast. In het nieuwe natuurgebied is een aanzet gegraven tot de kreken. Nabij de bres die in de zeedijk is gemaakt is de oude polder afgegraven om het water goed toegang te geven. Binnendijks is over een lengte van 1,5 km een ondergronds kwelscherm aangelegd, Dat bestaat uit een stelsel van buizen en regelputten. Het doel van de kwelvoorziening is de zoetwaterbel in de polders waar de landbouw van profiteert, te beschermen tegen verzilting. Het nieuwe natuurgebied is daadwerkelijk gerealiseerd in de periode 2013-2015. Het is geopend in juni 2015 door het doorgraven van de bestaande zeedijk. De feitelijke ontwikkeling van woningen en recreatie wordt op dit moment voorbereid en vindt de komende jaren plaats.

Planning

 • 1998-2004 Onderzoek
 • 2004-2006 Verkenning
 • 2006-2009 Planontwikkeling
 • 2009-2012 Planuitwerking
 • 2012-2015 Uitvoering
 • 2015-2018 Monitoring en evaluatie

Partners

Rijkswaterstaat heeft het nieuwe, buitendijkse natuurgebied in Perkpolder gerealiseerd en is beheerder van het nieuwe natuurgebied. Waterschap Scheldestromen beheert de nieuwe zeedijken en de kwelvoorziening. Deltares heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de ondergrondse kwelvoorziening. In de eerste jaren na realisatie vindt monitoring plaats van de morfologie en ecologie in het nieuwe natuurgebied en van het grond- en oppervlaktewater buitendijks en binnendijks. Het Centre of Expertise Deltatechnology voert de monitoring uit. De penvoerder is HZ University of Applied Sciences; Rijkswaterstaat, Wageningen Marine Research, NIOZ en Deltares zijn partners. Bij de realisatie is nauw samengewerkt met Perkpolder Beheer B.V., die namens de gemeente Hulst de woningbouw en recreatie ontwikkelt.