Uitvraag initiatieven voor integrale ruimtelijke ontwikkeling

De Zuidwestelijke Delta lanceerde een uitvraag naar lokale initiatieven die bijdragen aan een klimaatbestendige delta. Ons doel? De geselecteerde initiatieven ondersteunen, versnellen en verbreden. Het gaat hierbij om initiatieven waarbij verschillende partners samenwerken en minimaal een gemeente is betrokken.

Deze uitvraag maakt onderdeel uit van de concretisering van de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050. Alle ideeën die ontwikkeld worden, zijn stappen om toe te werken naar onze ambitie. Die is helder: de Zuidwestelijke Delta vormt de eerste delta ter wereld die heeft uitgedacht, uitgewerkt én in gang gezet wat nodig is om in 2050 voorbereid te zijn op de gevolgen van klimaatverandering.

Een veilige en klimaatbestendige, ecologisch veerkrachtige en economisch vitale delta

Een veilige en klimaatbestendige, ecologisch veerkrachtige en economisch vitale delta, dat is het hoofddoel van de Zuidwestelijke Delta. We zochten naar lokale initiatieven in het ruimtelijke domein die een bijdrage leveren aan dit doel. Het gaat om ontwikkelingen die door de Zuidwestelijke Delta kunnen worden versneld en verbreed binnen de regio. Bijvoorbeeld door kennis te delen met andere gemeentes over een pilot met kleinschalige natuurontwikkeling. In het initiatief willen we het spanningsveld tussen het hier en nu en de lange termijn terugzien. Een ander criterium is dat de ontwikkeling aansluit bij één of meer van de handelingsperspectieven uit de Gebiedsagenda.

In de ambitie van de Zuidwestelijke Delta zie je linksonder hoe we stapsgewijs de handelingsperspectieven invulling geven en concreet maken. Hiervoor ontwikkelen we scenario’s voor de lange termijn (tot 2050 en na 2050) en combineren die met actie in het hier en nu. Zo werken we toe naar het einddoel in 2050. De initiatieven zijn de acties van nu!

De handelingsperspectieven uit de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 zijn:

 • Sterke en aantrekkelijke kust
 • Dynamische dijkzones
 • Vitaal polder- en krekenlandschap
 • Rijke platen, slikken en schorren
 • Gezonde en verbonden zeearmen

Hoe kun je meedoen?

Voor het indienen van een initiatief geldt een aantal criteria. Deze zijn:

 • Het initiatief gaat over een integraal vraagstuk in het ruimtelijke domein.
 • Het resultaat draagt bij aan een veilige en klimaatbestendige, ecologisch veerkrachtige en economisch vitale Zuidwestelijke Delta.
 • Het initiatief sluit aan bij één of meer van de handelingsperspectieven van de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050.
 • Binnen het initiatief worden korte termijn acties (tot 2027) acties uitgevoerd die bouwstenen opleveren voor bijdragen aan regionale oplossingsrichtingen voor de lange termijn (na 2050), rekening houdend met doorgaande zeespiegelstijging. Hierbij wordt aangesloten bij de vraagstukken uit spoor II en IV van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging.
 • Het initiatief draagt daarmee bij aan de herijking van het Deltaprogramma in 2026.
 • Het initiatief heeft de steun van tenminste één van de gemeenten binnen de Zuidwestelijke Delta.
 • Het initiatief levert binnen één jaar een concreet en tastbaar resultaat op, bijvoorbeeld een samenwerkingsovereenkomst, een integraal ruimtelijk ontwerp, realisatie van een pilot, antwoord op een kennisvraag of advies voor het Deltaprogramma.
 • Het initiatief is uitvoerbaar: er zijn voldoende capaciteit en middelen beschikbaar.
 • De initiatiefgroep is multidisciplinair en beschikt over de kennis die nodig is.
 • Het gaat om een initiatief dat verbreed kan worden. Andere gemeenten moeten gebruik kunnen maken van de resultaten.
Zuidwestelijke Delta © Kentin Photography

Voldoet jullie initiatief aan deze criteria? Het was tot 25 november 2022 mogelijk om een initiatief aan te melden. In de vragenlijst kon je aantonen dat jullie initiatief aan de criteria voldoet. Het programmateam beoordeelt welke initiatieven voldoen. Het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta besluit vervolgens welke vijf worden opgenomen in het werkprogramma Zuidwestelijke Delta 2023. Voor de initiatieven die wel voldoen aan de criteria, maar niet in het werkprogramma komen, stemmen we in onderling overleg af welke bijdrage de Zuidwestelijke Delta alsnog kan leveren.

ZWD Krammersluizen © Kentin Photography

Wat biedt de Zuidwestelijke Delta?

Als jullie initiatief wordt opgenomen in het werkprogramma 2023, gaat het programmateam jullie helpen met het versnellen en verbreden van dit initiatief. Doel is dat jullie binnen één jaar een zichtbaar, van tevoren afgestemd, resultaat behalen. Het programmateam zorgt voor:

 • Verbinding met benodigde samenwerkingspartners, zoals het Rijk of kennisinstituten.
 • Bieden van een platform voor jullie initiatief, bijvoorbeeld via de platformbijeenkomsten, de website en social media van de Zuidwestelijke Delta.
 • De mogelijkheid voor inhuur van ondersteuning door bijvoorbeeld een adviesbureau, met een maximum van € 15.000 per initiatief.
 • Vraagbaakfunctie.
 • Agendering bij het Gebiedsoverleg.
 • Opschaling van het initiatief naar de hele Zuidwestelijke Delta.
 • Verwerken van de resultaten in de herijking van het Deltaprogramma in 2026.

Planning

De planning van de uitvraag naar initiatieven in de Zuidwestelijke Delta is als volgt:

 • 25 november 2022: Uiterste datum indienen initiatieven.
 • Medio december 2022: Programmateam selecteert initiatieven die voldoen aan criteria.
 • Januari 2023: Programmateam maakt voorstel voor prioritering en opname in werkprogramma 2023.
 • Februari 2023: Gebiedsoverleg bespreekt voorstel prioritering en opname in werkprogramma 2023.
 • Maart 2023: Startbijeenkomst – scherpstellen en resultaten en aanpak met programmateamleden.
 • Maart -april 2023: Initiatiefnemer schrijft plan van aanpak voor bereiken van het doel.
 • April 2023: Start uitvoering initiatief.
 • 6 juli 2023:In gesprek met de brede doelgroep over de initiatieven op de jaarlijkse werkconferentie Zuidwestelijke Delta.
 • Februari-maart 2024: Doel en resultaat bereikt.
 • April 2024: Communiceren resultaten.
Het is niet meer mogelijk om een initiatief aan te melden.

Meer informatie

Heb je een vraag of wil je meer informatie over de uitvraag?  Neem dan contact op met Alien Kok van het programmateam Zuidwestelijke Delta via secretariaat@zwdelta.nl of 06-52401405.