Organisatie

Hoe is Zuidwestelijke Delta georganiseerd? 

Het sleutelwoord bij Zuidwestelijke Delta is samenwerking in de regio. Gemeenten, belangenorganisaties en ondernemers zijn direct betrokken via de Adviesgroep Zuidwestelijke Delta en het Gebiedsoverleg.

 

Het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta bestaat uit bestuurders en/of vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland, de waterschappen Brabantse Delta, Hollandse Delta en Scheldestromen, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en een vertegenwoordiger van de gemeenten uit het gebied. Het Gebiedsoverleg bevordert de meerwaarde van programma’s op het gebied van veiligheid, economie en ecologie. Ook adviseert het Gebiedsoverleg de Stuurgroep Deltaprogramma over de voortgang van de Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta. De Bestuurlijke Overleggen van afzonderlijke programma’s en projecten informeren het Gebiedsoverleg over de voortgang en samenhang.

 

De Adviesgroep Zuidwestelijke Delta bestaat uit vertegenwoordigers van gemeenten, maatschappelijke organisaties en belangenverenigingen van diverse sectoren, zoals de natuur-, milieu-, scheepvaart-, recreatie- en de landbouwsector. De adviesgroep adviseert het Gebiedsoverleg. 

Klik op de onderstaande cirkels voor meer informatie:
ssecretaris van Economische Zaken en Klimaat ter van Infrastructuur en Waterstaat groep Water commissaris groep Deltaprogramma groep Ruimtelijke Adaptatie urlijk Platform Zoetwater groep Hoogwaterbeschermingsprogramma dsoverleg Zuidwestelijke Delta nemers sgroep Zuidwestelijke Delta genorganisaties nten ezaatsmeer Binnenschelde osch Haringvliet Hollandsch Diep rschelde urlijke Overleggen rschelde Voordelta rak-Zoommeer lingen e Meer

Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer ondersteunt de Minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes bij het leiden van het ministerie. Het ministerie van EZK staat voor een duurzaam, ondernemend Nederland. EZK zet zich in voor een uitstekend ondernemersklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en door ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwt Nederland haar topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeert in een krachtig en duurzaam Nederland.

Minister van Infrastructuur en Waterstaat

De minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is Cora van Nieuwenhuizen. De minister is verantwoordelijk voor de weginfrastructuur, scheepvaart, ruimtelijke ordening (omgevingsrecht) en water. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat richt zich onder andere op waterkwaliteit, bereikbaarheid via het water en klimaatbeleid. Concrete stappen hierin zijn het Deltaplan, Deltaprogramma en het Nationaal Waterplan. Hierin staan plannen om Nederland te beschermen tegen hoogwater en zoetwatertekort. Het ministerie ontwikkelt hiervoor beleid, voert het uit en inspecteert de naleving van wetten. Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van IenW. 

 

Kijk voor meer informatie op: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat 

 

Stuurgroep Water

De Stuurgroep Water is het bestuurlijk overleg dat de Minister van Infrastructuur en Waterstaat voert met bestuurders van de waterschappen, provincies, gemeenten en drinkwaterbedrijven. Doel van dit overleg is het bestuurlijk afstemmen van het waterbeleid, de uitvoering en monitoring daarvan.


Kijk voor meer informatie op: https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/nationaal/stuurgroep-water/

Deltacommissaris

De Deltacommissaris heeft de verantwoordelijkheid zowel binnen het Rijk als tussen de verschillende overheidslagen de betrokken partijen (bestuursorganen, bedrijven en maatschappelijke organisaties) tot elkaar te brengen en zo samenwerking te bevorderen. De Deltacommissaris stuurt de totstandkoming en uitvoering van het Deltaprogramma en de negen deelprogramma’s aan, waaronder de Zuidwestelijke Delta, en zorgt dat er draagvlak voor maatregelen van het Deltaprogramma ontstaat.

 

Kijk voor meer informatie op www.deltacommissaris.nl.

Stuurgroep Deltaprogramma

De Stuurgroep Deltaprogramma bestaat uit de Deltacommissaris, de Directeur-Generaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, een regionale bestuurder namens ieder gebiedsgericht deelprogramma en een regionaal bestuurder namens ieder generiek deelprogramma.

 

De Stuurgroep Deltaprogramma heeft twee doelen: het realiseren van inhoudelijke bestuurlijke afstemming en van verbindingen tussen de negen deelprogramma’s zoals de Zuidwestelijke Delta, in het bijzonder tussen de gebiedsgerichte programma’s en de generieke programma’s.

Stuurgroep Ruimtelijke Adaptatie

De ambitie van Nederland is om het land klaar te maken voor de toekomst en samen te werken aan een klimaatbestendig en waterrobuust Nederland in 2050. Om deze ambitie waar te maken is onder andere de Stuurgroep Ruimtelijke Adaptatie opgericht. In deze Stuurgroep werkten provincies, waterschappen, gemeenten en de Rijksoverheid gezamenlijk het eerste Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie uit. Dit plan is op Prinsjesdag 2017 gepresenteerd. De Stuurgroep neemt ook de uitvoering van dit plan voor haar rekening en werkt hierin samen met andere overheden, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisatie en de inwoners. Kijk hier voor de samenstelling van de stuurgroep.

 

Kijk voor meer informatie op www.ruimtelijkeadaptatie.nl.

Bestuurlijk Platform Zoetwater

Bestuurlijk overleg over het deelprogramma Zoet water vindt plaats in het Nationaal Water Overleg en de afstemming tussen de deelprogramma’s staat op de agenda van de Ministeriële Stuurgroep Deltaprogramma. Om actieve inbreng en betrokkenheid uit de regio’s bij de ontwikkeling van strategieën te garanderen is voor het deelprogramma Zoet water een bestuurlijk platform opgericht met een bestuurlijke vertegenwoordiger uit iedere regio. Verder zitten in dit platform bestuurlijke vertegenwoordigers voor zoet water van het Interprovinciaal Overleg, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen.

 

Kijk voor meer informatie op: https://www.deltacommissaris.nl/organisatie/inhoud/organisatie-gebieden-en-generieke-thema’s

Stuurgroep Hoogwaterbeschermingsprogramma

In het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) voeren waterschappen en Rijkswaterstaat maatregelen uit om ervoor te zorgen dat de inwoners van Nederland droge voeten houden. Waterschappen en Rijkswaterstaat toetsen periodiek of de primaire waterkeringen aan de veiligheidsnormen voldoen en leggen dit vast in het Bestuursakkoord Water. 

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma maakt onderdeel uit van het Deltaprogramma. Kijk voor meer informatie over het HWPB op http://www.hoogwaterbeschermingsprogramma.nl/home/default.aspx

Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta

Het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta bestaat uit bestuurders en/of vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland, de waterschappen Brabantse Delta, Hollandse Delta en Scheldestromen, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en een vertegenwoordiger van de gemeenten uit het gebied. Het Gebiedsoverleg bevordert de meerwaarde van programma’s op het gebied van veiligheid, economie en ecologie. Ook adviseert het Gebiedsoverleg de Stuurgroep Deltaprogramma over de voortgang van de Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta. De Bestuurlijke Overleggen van afzonderlijke programma’s en projecten informeren het Gebiedsoverleg over de voortgang en samenhang.

Ondernemers

Koepelorganisaties vertegenwoordigen in de Adviesgroep de ondernemers uit de Zuidwestelijke Delta. Zij dragen actief bij aan de Adviesgroep Zuidwestelijke Delta. Daarnaast zijn ondernemers welkom op de jaarlijkse werkconferentie Zuidwestelijke Delta. Diverse ondernemers nemen ook deel aan projecten in het gebied. 

Adviesgroep Zuidwestelijke Delta

De Adviesgroep Zuidwestelijke Delta bestaat uit vertegenwoordigers van gemeenten, maatschappelijke organisaties en belangenverenigingen van diverse sectoren, zoals de natuur-, milieu-, scheepvaart-, recreatie- en de landbouwsector. De Adviesgroep adviseert het Gebiedsoverleg. De samenstelling van de Adviesgroep vertegenwoordigt idealiter alle sectoren die een relatie hebben met de Zuidwestelijke Delta.

 

Klik hier voor de leden van de Adviesgroep.

Belangenorganisaties

Vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer, ANWB, Evides, Hiswa, Schuttevaer, ZLTO, ZMF, Stichting Het Zeeuwse Landschap en Natuurmonumenten nemen deel aan de Adviesgroep Zuidwestelijke Delta. De voorzitter van de Adviesgroep brengt het advies van deze organisaties in bij het Gebiedsoverleg.

Gemeenten

De Zuidwestelijke Delta telt in totaal achttien gemeenten. De gemeenten vaardigen gezamenlijk één bestuurder af als lid van het Gebiedsoverleg. Zes gemeenten (Bergen op Zoom, Borsele, Goeree-Overflakkee, Sluis, Tholen en Veere)  nemen ook deel in de Adviesgroep en vertegenwoordigen hiermee de regio’s in de Zuidwestelijke Delta. Daarnaast overleggen alle gemeenten zo’n vier keer per jaar met elkaar in de zogenaamde Zeeuwse Waterochtend. Ook zijn de gemeenten bij verschillende projecten binnen de Zuidwestelijke Delta betrokken.

Markiezaatsmeer Binnenschelde

Bestuurlijke afstemming vindt plaats binnen het project Onderzoek Markiezaatsmeer en Binnenschelde. Voorheen vond afstemming plaats in het Bestuurlijk Overleg Krammer-Volkerak, maar dat is niet operationeel.

Biesbosch Haringvliet Hollandsch Diep

Gemeente Goeree-Overflakkee en de provincie Zuid-Holland werken samen in een gebiedsprogramma om de sociale en economische vitaliteit van het eiland te versterken. Verder is de Landschapstafel Haringvliet actief waarin gebiedspartijen een integrale en wervende visie ontwikkelen. Vanuit meerjarige samenwerkingsverbanden zorgen zij ook voor de uitvoering van deze visie. Droomfondsproject Haringvliet staat ook op de agenda van de landschapstafel. In dit gebied werken partijen verder samen in het nationaal park NLDelta Biesbosch-Haringvliet. Dit park is in 2016 benoemd tot één van de vier mooiste natuurgebieden van Nederland, als onderdeel van het programma ‘Nationale Parken van Wereldklasse’ van het Ministerie van Economische Zaken. 

Westerschelde

In de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) werken Vlaanderen en Nederland samen aan een duurzaam en vitaal Schelde-estuarium. De VNSC stelde op basis van het samenwerkingsverdrag uit 2008 de Agenda van de Toekomst op. Hiermee ontwikkelt de commissie een instrument om het beheer en beleid van de Schelde te verbeteren. Kijk voor meer informatie op de website van de VNSC.

Bestuurlijke Overleggen

De Bestuurlijke Overleggen van afzonderlijke programma’s en projecten informeren het Gebiedsoverleg over de voortgang en samenhang.

Oosterschelde

Het BOOST (Bestuurlijk Overleg Oosterschelde Toekomst) is een samenwerkingsverband tussen overheden (Provincie Zeeland, Oosterscheldegemeenten, Rijkswaterstaat / ministerie van IenW en  waterschap Scheldestromen) en de sectoren natuur (Natuurmonumenten en Stichting het Zeeuwse Landschap), visserij (Visserij Initiatief Zeeland) en recreatie (Toeristisch Ondernemend Zeeland). Gedeputeerde Carla Schönknecht is voorzitter. De voorzitter van het Nationaal Park Oosterschelde (NPO) schuift aan als adviseur. In opdracht van het BOOST wordt nu de Oosterscheldevisie 2018-2024 opgesteld met als doel: een geactualiseerde visie op evenwichtig en optimaal ruimtegebruik van de Oosterschelde.

 

Nationaal Park Oosterschelde (NPO) is een samenbindend platform met overheden, natuurbeheerders en belangenorganisaties waar afstemming en uitwisseling plaatsvindt. Het houdt toezicht op de uitvoering van de doelen van het Nationaal Park. Het park heeft 15 jaar ervaring op het gebied van communicatie & educatie en natuurgerichte recreatie. Ook natuurbehoud en onderzoek zijn belangrijke doelen. Verder zet het overlegorgaan zich in voor strategische afstemming van diverse onderwerpen rondom de Oosterschelde. Kijk voor meer informatie op de website van Nationaal Park Oosterschelde

Kust Voordelta

Naast informatie-uitwisseling en afstemming over besluiten over beheerplannen van de Voordelta heeft het Bestuurlijke Overleg Kust Voordelta ook een signalerende functie voor ontwikkelingen in de regio die relevant zijn voor de uitvoeringsorganisatie Voordelta. Deelnemers zijn ministeries, provincies Zeeland en Zuid-Holland, gemeenten, aangrenzend aan de Voordelta, natuur- en recreatieschappen, waterschappen Scheldestromen en Brabantse Delta en bestuurlijke vertegenwoordigers van beleidsplannen van aangrenzende wateren. Een gedeputeerde van Zeeland is voorzitter van het overleg. Het Bestuurlijk Overleg Voordelta is momenteel niet operationeel.

Volkerak-Zoommeer

Waterpoort is een samenwerkingsorganisatie op de grens van Noord-Brabant, Zuid-Holland en Zeeland. Het doel: samen kansen benutten die je alleen niet kunt realiseren op het gebied van water, deltanatuur/landschap en erfgoed. Deelnemers zijn de gemeenten Bergen op Zoom, Moerdijk, Oostflakkee, Steenbergen, Tholen en provincies Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland, waterschap Brabantse Delta, Regio West-Brabant en Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Brabants Landschap.


Het Bestuurlijk Overleg Krammer-Volkerak richt zich op de ontwikkelingen in en rondom het gebied Krammer-Volkerak. In het Bestuurlijk Overleg nemen het Rijk, de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland, waterschap Brabantse Delta en gemeenten Middelharnis, Moerdijk, Oostflakkee, Schouwen-Duiveland, Steenbergen en Tholen deel. Dit Bestuurlijk Overleg is momenteel niet operationeel. 

Grevelingen

Het Natuur- en Recreatieschap Grevelingen voert het Uitvoeringsprogramma “Zicht op de Grevelingen 2” uit. Dit programma is gebaseerd op de Grevelingenvisie uit 2010. Deelnemers zijn de provincies Zuid-Holland en Zeeland en de gemeenten Schouwen-Duiveland, Goedereede, Middelharnis, Dirksland en Oostflakkee. Kijk hier voor meer informatie. 

Veerse Meer

Het Bestuurlijk Overleg Veerse Meer richt zich op het beheer en onderhoud van de recreatieve infrastructuur rond het meer. Het Bestuurlijk Overleg bestaat uit waterschap Scheldestromen, gemeenten Noord-Beveland, Middelburg, Veere, Goes, Rijkswaterstaat en Provincie Zeeland.