Over Zuidwestelijke Delta

Oosterschelde Stormvloedkering. Foto: Marcel Kentin

Een veilige, economisch aantrekkelijke en gezonde Nederlandse Delta en voldoende zoetwater. Dat staat de samenwerkende partijen binnen de Zuidwestelijke Delta voor ogen: het Rijk, drie provincies, gemeenten, waterschappen en samenwerkende ondernemers en maatschappelijke partijen. 

De Deltawerken hebben in de Zuidwestelijke Delta gezorgd voor veiligheid en goede infrastructurele verbindingen. Ze hebben echter ook schaduwkanten voor natuur, waterkwaliteit en economie. Daarnaast staat het gebied onder druk door de stijgende zeespiegel en hogere rivierafvoeren in de toekomst. En als er niet wordt ingegrepen, is voldoende zoet water op termijn niet vanzelfsprekend.

Film Zuidwestelijke Delta 2018

De opgave 

De opgave voor de Zuidwestelijke Delta is helder. Het verder versterken van de veiligheid, zorgen voor voldoende zoetwater en het stimuleren van de economische vitaliteit. Een gezond ecologisch systeem is daarvoor een belangrijke voorwaarde. Blijven investeren is een must. Zorgen voor een klimaatbestendig veilige, ecologisch veerkrachtige en economisch vitale Zuidwestelijke Delta: dat is de ambitie! Om dit alles te bereiken werken we aan volgende opdrachten:

Deltaprogramma

Het Deltaprogramma is een nationaal programma met als doel: Nederland ook voor de volgende generaties beschermen tegen overstromingen en zorgen voor voldoende zoet water. Het Deltaprogramma kent negen deelprogramma’s, waaronder de Zuidwestelijke Delta. 

Deltaprogramma. Overal in Nederland aan de slag #4

Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta

In 2014 is de Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta vastgesteld. De Voorkeursstrategie is onderdeel van het Deltaprogramma 2015. In 2018 is het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta begonnen met de herijking van de voorkeursstrategie. Het doel van de zesjaarlijkse herijking is het zorgvuldig checken of er ontwikkelingen zijn die het nodig maken de voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta aan te passen en zo nodig voorstellen te doen voor aanpassingen. Deze herijking en het achterliggende synthesedocument zijn op Prinsjesdag 2020 gepresenteerd en zijn onderdeel van het Deltaprogramma 2021.

Uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta

Het Uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta uit 2010 is de concrete uitwerking voor de Zuidwestelijke Delta van het Nationaal Waterplan, het nationale Deltaprogramma en de plannen van provincies, gemeenten en waterschappen. Het programma zorgt dat het gebied bestand is tegen de klimaatverandering en economisch vitaal en ecologisch veerkrachtig is.

Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer

Met de Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer biedt het kabinet helderheid over de waterhuishoudkundige toekomst van de meren. Het ontwikkelperspectief omvat het terugbrengen van beperkt getij in de Grevelingen en het Volkerak-Zoommeer. Het Volkerak-Zoommeer moet daarvoor opnieuw zout worden. Hieraan gaan maatregelen vooraf om landbouwgebieden die nu afhankelijk zijn van zoet water uit het Volkerak-Zoommeer op een andere wijze van zoet water te voorzien. Tegelijk zijn maatregelen nodig om zoutindringing naar omliggende wateren en polders te beperken. In oktober 2014 is de Rijksstructuurvisie als ontwerp vastgesteld. Definitieve vaststelling is gekoppeld aan sluitende financiering voor de maatregelen. De route naar realisatie is vastgelegd in de bestuursovereenkomst en ondertekend door het Rijk, de drie provincies en waterschappen. In de ontwerp-Rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak-Zoommeer (RGV) werd de ontwikkeling van Grevelingen en Volkerak-Zoommeer in combinatie beschouwd. In 2018 heeft het Rijk aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de waterkwaliteit in de Grevelingen. Vanaf dat moment zijn de processen voor de Grevelingen en het Volkerak-Zoommeer losgekoppeld.

Gebiedsontwikkeling Grevelingen Volkerak-Zoommeer

Het programma Gebiedsontwikkeling Grevelingen Volkerak-Zoommeer zorgt voor afspraken tussen regionale overheden, marktpartijen en maatschappelijke organisaties over duurzaamheid en economische vernieuwing in en rond de Grevelingen en het Volkerak-Zoommeer. In het ontwikkelperspectief is de waterkwaliteit direct gekoppeld aan maatschappelijke doelen. Het getij en zout water in het Volkerak-Zoommeer zijn verbonden aan een klimaatbestendige zoetwatervoorziening voor landbouw in omliggende gebieden, maar ook aan een soepele doorvaart door de sluizen op de route Rotterdam-Antwerpen dankzij innovatieve zoet-zout scheidingstechnieken. Getijdenwerking in de Grevelingen en het opwekken van duurzame energie met een getijdencentrale in de Brouwersdam gaan hand in hand. Kijk voor meer informatie over het project op de website van Getij Grevelingen of de projectpagina op deze website.

Organisatiestructuur ZWDelta

De organisatie

Zuidwestelijke Delta kent een organisatiestructuur waarin zowel landelijke als regionale partners vertegenwoordigd zijn. Het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta is het bestuurlijke overleg dat een aantal taken heeft in de planvorming en uitvoering van het Deltaprogramma en het Uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta. Deze taken zijn:

  • Bewaken en stimuleren van de voortgang en samenhang
  • Samenwerken met ‘Den Haag’
  • Zorgen voor afstemming tussen projecten en partijen
  • Inspireren

De tijdlijn

De tijdlijn die start met de watersnoodramp in 1953 maakt inzichtelijk wat er op Nationaal niveau en binnen de Zuidwestelijke Delta is gebeurd en op stapel staat om te werken aan het gezamenlijke doel: een veilig, economisch aantrekkelijk en gezond deltagebied met voldoende zoetwater, nu en in de toekomst. 

Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050