In het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta bevorderen het Rijk, drie provincies, drie waterschappen, gemeenten, samenwerkende ondernemers en maatschappelijke partijen de samenhang in de aanpak van de opgaven voor water en klimaatadaptatie in de Zuidwestelijke Delta. Daarbij werken de partijen vanuit de volgende ambitie: een veilige en klimaatbestendige, ecologisch veerkrachtige en economisch vitale delta. Daarvoor is een voorkeursstrategie voor de Zuidwestelijke Delta in het nationale Deltaprogramma ontwikkeld, gericht op doelen voor waterveiligheid, zoetwater, ruimtelijke adaptatie én een veerkrachtige ecologie, met concrete maatregelen om deze doelen te halen. Daarnaast is een daarmee samenhangende Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 opgesteld, met handelingsperspectieven voor de lange termijn waarbij de doelen van het Deltaprogramma worden verbonden met de opgaven voor klimaatadaptatie, circulaire economie en andere maatschappelijke opgaven/transities. De Gebiedsagenda moet nadere invulling en uitvoering krijgen.

Platformfunctie

Voor de aanpak in 2022 is een uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta opgesteld. Onderdeel van dit uitvoeringsprogramma is om een platformfunctie van de Zuidwestelijke Delta te gaan organiseren. Concreet houdt dit in dat er een debatreeks georganiseerd gaat worden waaraan zowel de partners en hun achterbannen als de bredere geïnteresseerde doelgroep kunnen deelnemen. In deze reeks worden belangrijke thema’s of dossiers gebundeld en besproken. Denk hierbij aan het Kennisprogramma Zuidwestelijke Delta en Ecologie en Waterkwaliteit. De jaarlijkse werkconferentie (gepland op 30 juni) heeft een centrale plek in de debatreeks. De Zuidwestelijke Delta is afzender van de bijeenkomsten en organiseert ze, samen met betrokken partijen.

De vraag

Voor de organisatie van de eerste twee debatbijeenkomsten en de workshops van de werkconferentie zoeken we een coördinator. Je werkt in opdracht van de programmamanager en werkt nauw samen met de coördinator van de jaarlijkse werkconferentie Zuidwestelijke Delta. Ook stem je af met de andere leden van het programmateam, dat uit ongeveer 10 mensen bestaat. Dit team werkt vanuit het opdrachtgeverschap van alle aangesloten partners. Je taken:

  • Je denkt mee over een samenhangend concept van de debatbijeenkomsten en de werkconferentie in een werkgroep en werkt het concept uit voor de debatbijeenkomsten in 2022. Het startoverleg met de werkgroep is gepland op maandag 28 maart van 13.00 – 15.00 uur.
  • Je coördineert de organisatie van de eerste twee debatbijeenkomsten (nog te plannen). Partners organiseren deze workshops samen met leden van het programmateam, jij zorgt voor de consistente lijn vanuit het overkoepelende concept, denkt mee over de best passende opzet en werkvormen en houdt de voortgang scherp in de gaten.
  • Je coördineert de organisatie van de workshops van de werkconferentie. Hierbij gaan we uit van maximaal vijf workshops. Je vervult dezelfde taken als bij de debatbijeenkomsten.
  • Je ondersteunt bij de communicatie-activiteiten rondom de drie bijeenkomsten door tekstvoorstellen te doen voor het uitnodigingstraject en de berichtgeving achteraf.

Wie ben je?          

Je brengt HBO+/WO werk- en denkniveau mee en hebt een sterk organisatorisch vermogen. Je hebt bij voorkeur kennis van en in ieder geval aantoonbare affiniteit met de opgaven en uitdagingen binnen de regio. Je bent een echte netwerker die begrijpt wat de samenwerking vraagt van het programma én van alle betrokken organisaties. Daarbij ben je heel samenwerkingsgericht en voelt goed aan welke aanpak op draagvlak kan rekenen. Je bent creatief in het ontwikkelen van concepten en kijkt hierbij scherp naar de ambitie en positie van de Zuidwestelijke Delta. Je weet mensen te enthousiasmeren hun rol te pakken. Je bent bekend met het functioneren in een overheidsomgeving.

Geïnteresseerd?

Wil je meer informatie over deze opdracht? Neem dan contact op met de manager van het programma, Paul de Beer, via paul.de.beer@rws.nl, tel. 06-29632676 of via de communicatieadviseur van Zuidwestelijke Delta en coördinator van de werkconferentie, Mirjam de Jong, via  mirjam@lievenscommunicatie.nl, tel. 06-20616924.

Meer informatie over de activiteiten van de Zuidwestelijke Delta vind je op de website www.zwdelta.nl.

Opdracht en offerte

De opdracht voor de invulling van coördinator loopt van 28 maart – medio juli 2022. Wij hebben het aantal uur geraamd op 120 uur die we in overleg invulling geven. Wij ontvangen graag vóór 14 maart een prijsofferte, een cv waaruit je relevante ervaring blijkt en motivatie voor de opdracht. Deze offerte kun je sturen naar secretariaat@zwdelta.nl.

Selectieproces en start opdracht

Uit de offertes maken wij een selectie van drie aanbiedingen. Hierbij wegen beschikbaarheid en relevante ervaring zwaar mee. Ook selecteren we op de hoogte van het uurtarief. We nodigen drie gegadigden uit voor een kennismakingsgesprek. Deze gesprekken vinden plaats in Middelburg op woensdag 23 maart tussen 9.00 en 12.00 uur. Wij maken uiterlijk vrijdag 25 maart een keuze, waarna de opdracht in de week erna begint met een startoverleg op maandag 28 maart van 13.00 – 15.00 uur in Middelburg.