Vragenlijsten voor projectleiders

Vragenlijsten voor projectleiders

 

In de Zuidwestelijke Delta werken zo’n tachtig projecten aan hetzelfde doel: een veilig, economisch aantrekkelijk en gezond deltagebied met voldoende zoet water, nu en in de toekomst. Het is de taak van het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta om de voortgang en samenhang te bewaken en te stimuleren. Waarom en hoe doet het Gebiedsoverleg dat?

 

In het Deltaprogramma 2015 is de Voorkeursstrategie van de Zuidwestelijke Delta vastgesteld. ‘Nu is het tijd om op hoofdlijnen te monitoren hoe ver we staan in het realiseren daarvan’. We hebben hiervoor een format met verschillende vragen ontwikkeld’, legt Corniel van Leeuwen uit. Hij is vanuit de Erasmus Universiteit bij de Zuidwestelijke Delta betrokken. ‘We hebben twintig projecten geselecteerd die invloed hebben op minstens twee van de drie pijlers van de bekende Zuidwestelijke Delta-driehoek: klimaatbestendig en veilig, ecologisch veerkrachtig en economisch vitaal. Voorbeelden zijn waterveiligheidsprojecten als gevolg van de nieuwe normering, klimaatadaptatie in Zeeland en de omgevingsvisie Oosterschelde.’ 

 

Schat aan informatie
In februari 2016 kregen de projectleiders van de twintig projecten een format met vragen toegestuurd. Met vragen als: wat is het doel van het project? Welke mijlpalen zijn al bereikt? Wat kunnen andere projecten van jullie leren? ‘De antwoorden leveren een schat aan informatie op’, vertelt Corniel. ‘Het geeft overzichtelijk weer wat er gebeurt in de Zuidwestelijke Delta. De komende tijd gaan we aan de slag met de opgehaalde informatie. Bijvoorbeeld door het maken van een voortgangsrapportage of juist knelpunten die we zien, aan te kaarten bij belanghebbenden.’

 

Schrijven aan het Deltaprogramma 2017
‘Bovendien hebben we met behulp van de input uit de regio meegeschreven aan het Deltaprogramma 2017. Want ook de samenwerking met Den Haag is een taak van de Zuidwestelijke Delta’, licht Corniel toe. ‘Nu we merken dat deze aanpak werkt, gaan we dit elk jaar herhalen. Waarschijnlijk bij meer projecten, zodat we nog een completer beeld krijgen van wat er overal speelt.’