Waar ging het programma ook weer over?

Het doel van het programma is te komen tot een gezonde waterkwaliteit in de bekkens. Dat betekent geen zuurstofloze waterlagen in de Grevelingen en geen blauwalgoverlast in het Volkerak-Zoommeer. Het benodigde middel is getijde in beide meren, wat voor het Volkerak- Zoommeer een omslag van zoet- naar zoutwater inhoudt. Een doorgang in de Brouwersdam en in de Philipsdam zijn daarvoor nodig. Bij een besluit voor een zout Volkerak-Zoommeer zal eerst een alternatieve zoetwatervoorziening worden gerealiseerd. De financiering van deze maatregelen valt buiten het programma.

Wat gebeurt er nu?

In de huidige programmafase is de focus gericht op het sluitend maken van de begroting. Daartoe worden gesprekken gevoerd met belangrijke stakeholders om te komen tot medefinanciering en zo mogelijk intelligente combinaties met andere ontwikkelingen in de regio of sector. Dit is geen eenvoudig proces en het vraagt soms meer tijd dan voorzien.