1. Wat houdt jouw functie in?

‘In mijn rol als “Programmaverbinder Gemeenten” ben ik het eerste aanspreekpunt voor de gemeenten in de Zuidwestelijke Delta. Eind 2022 tekenden de gemeenten de Samenwerkingsovereenkomst om de samenwerking binnen de regio te bestendigen en te intensiveren. De nieuwe rol van programmaverbinder is in het leven geroepen om die samenwerking een extra boost te geven. We hebben elkaar in de Zuidwestelijke Delta immers hard nodig, heel concreet: projecten en pilots vinden letterlijk plaats in gemeenten. Ook vormen zij een belangrijke schakel in de communicatie, omdat de gemeenten het dichtst bij haar inwoners en ondernemers staan. Daarnaast ga ik kijken hoe ik me kan inzetten voor andere partners zoals maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij de Zuidwestelijke Delta. Graag maak ik een volgende slag in de betrokkenheid van partijen bij dit mooie en noodzakelijke samenwerkingsverband.’

ZWD Krammersluizen © Kentin Photography

2. Wat is je achtergrond?

‘Hiervoor werkte ik bijna 18 jaar bij waterschap Brabantse Delta, waarvan de laatste jaren als omgevingsmanager bij inrichtingsprojecten in samenwerking met verschillende partners. Ik deed projecten zoals, dijkversterkingen en natuurinrichtingen, zoals vernatting van natuurgebieden, hermeandering van rivieren en aanleg van ecologische verbindingszones. Als omgevingsmanager was ik onder andere verantwoordelijk voor de samenwerking met de projectpartners en het leggen van verbindingen tussen alle betrokken stakeholders. We probeerden hierbij zoveel als mogelijk rekening te houden met de uiteenlopende belangen. Om dit soort inrichtingsprojecten voor elkaar te krijgen is een groot draagvlak noodzakelijk, omdat je ze anders niet kan realiseren. Uitdaging hierbij is om alle belangen inzichtelijk te krijgen en het gezamenlijk doel voor ogen te houden. Voor mijn werkende leven heb ik milieukunde gestudeerd. Naast dat ik er veel en brede kennis opdeed, heeft de studie mijn hele levensvisie beïnvloed. Duurzaamheid is hierdoor in mijn DNA gaan zitten!’

3. Waar ga je concreet mee aan de slag?

’Ik wil in eerste instantie de betrokkenheid van de gemeenten nog verder vergroten bij de Zuidwestelijke Delta en de rol van aanspreekpunt goed vervullen. Maar ook andere partijen, organisaties en personen die een rol spelen of willen spelen in de Zuidwestelijke Delta. Maar mijn eerste focus ligt bij de gemeenten. Belangrijk is dat je samen goed kijkt naar wat je voor elkaar kan betekenen, waarin de meerwaarde zit in de samenwerking en wanneer en wat je van elkaar verwacht. Ik vind die vragen niet meer dan logisch, omdat er veel tegelijk speelt. Ik hoop daar passende antwoorden op te kunnen geven en meer structuur te bieden in wat er allemaal op ons afkomt. Op deze manier versterken we het samenwerkingsverband des te meer. We hebben immers elkaar hard nodig, want alleen samen kunnen we in deze delta ons voorbereiden op de toekomst. Ik kijk er erg naar uit deze rol vorm te geven tot iets heel waardevols!’

4. Wat is jouw visie op de rol van de Zuidwestelijke Delta?

’De Zuidwestelijke Delta is een verbindende factor van het hele geografische gebied. De opgaven waar we voor staan gaan over alle bestuurlijke grenzen heen. Daarom is het belangrijk dat we het vooral samen doen, en dat de Zuidwestelijke Delta een faciliterende rol vervult om van elkaars projecten te leren, elkaar te inspireren en samen kennis te ontwikkelen. Kijk maar naar een voorbeeld zoals het Living Lab Schouwen-Duiveland. Als Zuidwestelijke Delta geven we dit project een podium op bijvoorbeeld bijeenkomsten, om andere gemeenten in het gebied te inspireren. En zo zijn er tal van andere projecten die interessant zijn voor partners, zowel in ons gebied als daarbuiten. De Zuidwestelijke Delta vervult daarmee een overkoepelende functie, en ook een schakel tussen lokale partners en partijen op rijksniveau. Hiervoor wil ik mij sterk gaan maken.’

5. Als we een jaar verder zijn, waar hoop je dan te staan?

‘Ik hoop dat over een jaar de resultaten zichtbaar zijn van mijn rol als programmaverbinder. Mijn doel is dat de gemeenten en andere partners mij goed weten te vinden en dat zij baat hebben bij mijn schakelfunctie tussen hen en de Zuidwestelijke Delta. Op deze manier bouwen we samen verder aan een veelbelovend samenwerkingsverband en kunnen we in de toekomst nog meer stappen zetten om toe te werken naar een klimaatbestendige Zuidwestelijke Delta.’

Wil je met Ellen in gesprek? Je kunt contact met haar opnemen via Ellen.van.Aart@schouwen-duiveland.nl of 06-39786375.