De komende periode werken het Gebiedsoverleg en de Adviesgroep hun ideeën verder uit voor een intensievere samenwerking binnen de Zuidwestelijke Delta. Hoe kunnen alle partijen elkaar nog meer versterken? De basis blijft het doel om samen te zorgen voor een veilige, economisch aantrekkelijke en gezonde Zuidwestelijke Delta met voldoende zoetwater. Planning is om in het najaar vervolgstappen te kunnen nemen. De besluitvorming rond het Programma Grevelingen Volkerak-Zoommeer is ook onderdeel van de invulling van de toekomstige samenwerking.

Adviesgroepleden aan het woord

De Adviesgroep Zuidwestelijke Delta bestaat uit vertegenwoordigers van gemeenten, maatschappelijke organisaties en belangenverenigingen van diverse sectoren, zoals de natuur-, milieu-, scheepvaart-, recreatie- en de landbouwsector. De Adviesgroep adviseert het Gebiedsoverleg. We vroegen twee leden wat zij vanuit hun organisatie en achtergrond belangrijk vinden voor de Zuidwestelijke Delta. Voor welke uitdagingen staan zij? Wat is van belang in de samenwerking? Hoe kijken zij tegen de rol van de Adviesgroep aan?

Een gezond én functionerend ecosysteem vormt de basis voor een goed woon- en werkklimaat
Kees van der Vlugt Beleidsmedewerker Het Zeeuwse Landschap en Adviesgroeplid 

‘De Zuidwestelijke Delta is een gebied met een hoge natuurwaarde, zowel op het land als op en onder het water. Deze natuur vormt de basis voor veel economische activiteiten. Tegelijkertijd staat juist door diverse economische activiteiten de deltanatuur onder grote druk. Dit wordt versterkt door de compartimentering van de delta. De afsluiting van de grote wateren door dammen beperkt immers de uitwisseling van onder meer voedingsstoffen en de invloed van de dynamiek van het water op de ecologie. Als natuurorganisaties werken wij dan ook aan de versterking en verduurzaming van de deltanatuur. Hierbij zoeken wij onder andere naar meekoppelkansen, waar mogelijk samen met andere overheden en maatschappelijke organisaties. Binnen de Adviesgroep is het van groot belang het gesprek inhoudelijk gaande te houden: hoe kunnen we met de diverse partijen de Zuidwestelijke Delta-driehoek zo goed mogelijk benaderen én zorgen dat de Zuidwestelijke Delta langdurig op de landelijke politieke agenda blijft om dit gebied ecologisch veerkrachtig, economisch vitaal én veilig te houden? Alleen door in gesprek te zijn en hierbij écht te luisteren naar elkaars belangen en mogelijke pijnpunten bespreekbaar te maken, kunnen we samen verder komen. Een gezond én functionerend ecosysteem is immers niet alleen voor onze organisaties van belang, maar vormt ook de basis voor een goed woon- en werkklimaat.’

 

Goede communicatie tussen overheid en bedrijfsleven is nodig voor toekomstperspectief van de watersport
Gerdina Krijger Regiomanager Hollandse Plassen, Rivierengebied, Delta van HISWA en Adviesgroeplid

‘Ambities van overheden en ambities van ondernemers liggen niet altijd op één lijn. De watersportondernemer heeft een gezond ondernemersklimaat nodig en hij drijft zijn recreatiebedrijf het liefst in een zo aantrekkelijk mogelijke omgeving. Immers, daar komen zijn klanten voor. De overheid wil zo snel mogelijk tot uitvoering van haar beleid overgaan en dat leidt soms tot weerstand vanuit de ondernemingen. Daarom is het van groot belang dat de overheid weet wat er bij de bedrijven speelt en dat zij goed op de hoogte is van wat eventuele ingrepen in het watersysteem en infrastructuur voor bedrijfseconomische gevolgen kunnen hebben. De waterrecreatiesector heeft te maken met de gevolgen van de vergrijzing en zet alles op alles om nieuwe watersporters op het water te krijgen. Voor het Volkerak-Zoommeer is een goede visie op waterrecreatie van belang. Dat geeft toekomstperspectief aan de watersportondernemingen daar en dat geeft weer draagvlak voor nieuwe plannen. Een goede communicatie tussen overheid en bedrijfsleven is daarbij van groot belang!’