We zijn op zoek naar een Programmamanager Zuidwestelijke Delta die partijen verbindt, mensen mee weet te krijgen en de doelen en opgaven binnen de Zuidwestelijke Delta kan omzetten naar actie en resultaat. Heb je interesse? Bekijk dan hieronder de vacature. Reageren kan tot en met 22 augustus 2021 naar topconnect@rws.nl t.n.v. Timo Samson.

In het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta bevorderen het Rijk, drie provincies, gemeenten, drie waterschappen, samenwerkende ondernemers en maatschappelijke partijen de samenhang in de aanpak van de opgaven voor water en klimaatadaptatie in de Zuidwestelijke Delta. Daarbij werken de partijen vanuit de volgende ambitie: een veilige en klimaatbestendige, ecologisch veerkrachtige en economisch vitale delta. Daarvoor is een voorkeurstrategie voor de Zuidwestelijke Delta in het nationale Deltaprogramma ontwikkeld, gericht op doelen voor waterveiligheid, zoetwater, ruimtelijke adaptatie én een veerkrachtige ecologie, met concrete maatregelen om deze doelen te halen. Daarnaast is een daarmee samenhangende Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 opgesteld, met handelingsperspectieven voor de lange termijn waarbij de doelen van het Deltaprogramma worden verbonden met de opgave voor klimaatadaptatie, circulaire economie en andere maatschappelijke opgaven/transities. De Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 zal nadere invulling en uitvoering moeten krijgen.

Gezien de toename in urgentie en complexiteit van de vraagstukken ligt de komende periode de focus op de doorontwikkeling en omvorming van de bestuurlijke- en werkorganisatie van een overwegend afstemoverleg naar een meer taak- en resultaatgerichte organisatie. Naast het door ontwikkelen van de werkorganisatie is het van groot belang dat er inhoudelijk op afzienbare termijn resultaten worden gerealiseerd die leiden tot concrete initiatieven en projecten. Om die reden hebben de partners in het Gebiedsoverleg afgesproken om de inzet te verstevigen en een werkteam te formeren dat de bestuurlijke ambities en samenwerking met de partners verder kan vormgeven en uitvoeren. Hiervoor is een onderliggend Plan van Aanpak opgesteld. Voor dit werkteam wordt gezocht naar een

Programmamanager Zuidwestelijke Delta – 0,6 fte voor een periode van twee jaar

De programmamanager werkt met de samenwerkende partijen in opdracht van het Gebiedsoverleg en stuurt op het realiseren van de ambitie en opgaven binnen de samenwerkingsorganisatie. Hij of zij geeft leiding aan het werkteam, werkt daarin samen met adviseurs van deelnemende partners en is in die rol de spin in het web tussen de betrokken bestuurders, ambtenaren en de vertegenwoordiging van stakeholders in het regioteam. Daarmee wordt ook de schakel gevormd voor de samenwerking tussen het Bestuurlijk-, Beleids-(ambtelijk) en Regioteam (stakeholders).

Taken:

 • Opstellen van concrete (integrale) uitvoeringsagenda met als basis de Omgevingsagenda Zuid West, Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 en de hoofdthema’s waterveiligheid, zoetwater, ruimtelijke adaptatie en waterkwaliteit en ecologie.
 • Doorontwikkelen en omvormen van de bestuurlijke- en werkorganisatie van een overwegend overleg- naar een meer taak- en resultaatgerichte organisatie vanuit onder andere de onderwerpen Omgevings- en Gebiedsagenda en de integrale kennis- en innovatieagenda met pilots en living labs.
 • Spin-in-het-web rol (bestuurlijk-, ambtelijk-, regioteam).
 • Hanteren van functionele sturing binnen het samenwerkingsverband en netwerksturing, rekening houdend met de autonomie van de partners.
 • Voorbereiding van overleggen Bestuurlijk Team van het Gebiedsoverleg, Regioteam (stakeholders) en Beleidsteam (ambtelijk).
 • Aansturen van het werkteam bij het uitwerken van onder andere de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050.
 • Initiëren (en aansturen) van ontwikkelings- en participatietrajecten.
 • Uitvoering geven aan het jaarlijks werkprogramma waaronder communicatie.
 • Opstellen begroting jaarlijks werkbudget en financiële jaarverantwoording.

Gevraagde ervaring en competenties

Voor de omvorming van de werkorganisatie heb je veel ervaring met programmatisch- en projectmatig werken en verandermanagement. Vanuit die ervaring heb je aangetoond om complexe en integrale vraagstukken binnen programma’s en projecten op te lossen. Daarbij kun je snel de hoofdlijnen van technische informatie eigen maken. Je bent oplossingsgericht en weet anderen daarin mee te nemen. Daarnaast ben je daadkrachtig; je weet ideeën, ontwikkelingen en plannen in resultaat om te zetten. Je voelt je thuis in een dynamische omgeving en weet tijdig in te spelen op (on)verwachte ontwikkelingen. Indien de situatie dat vraagt ben je in staat van de gebaande paden af te wijken en de koers bij te sturen.

Je bent ook een (strategisch) netwerker; je hebt oog voor partners en stakeholders en weet wanneer je wie in het proces moet betrekken. Je bent goed in het creëren van draagvlak in moeilijke situaties en je weet mensen op een positieve manier mee te krijgen.

Kerncompetenties:

 • Verbindend: schakelen met bestuurders, ambtelijk en met stakeholders. Komen tot handelingsperspectief op basis van belangen en posities.
 • Inspirerend: geeft energie, weet mensen mee te krijgen.
 • Productief: vertalen van doelen en opgaven naar een uitvoerings- en kennisprogramma met bijbehorende acties, komen tot daadwerkelijke actie en resultaat.

Geïnteresseerd?

Voor invulling van deze vacature kunnen zowel interne kandidaten uit de deelnemende organisaties, als externe kandidaten in aanmerking komen. Externe kandidaten worden ingehuurd tegen een financiële vergoeding, omdat het niet mogelijk is voor deze vacature een tijdelijk dienstverband aan te gaan. Salarisindicatie: schaal 14 volgens salarisschalen Rijksoverheid.
De eerste ronde sollicitatiegesprekken vindt plaats op 26 augustus 2021, gevolgd door een tweede gesprek op 2 september 2021 van 11.00 – 12.00 uur met de voorkeurskandidaat en een afvaardiging van de bestuurders van het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta.

Voor meer inlichtingen en het opvragen van het recent opgestelde rapport “Plan van aanpak samenwerking Zuidwestelijke Delta” kan contact opgenomen worden met:

 • Patrick Broekhuis, Provincie Zeeland, tel. 06 – 28904064
 • Vanaf 15 augustus 2021: Simon Brasser, Rijkswaterstaat Zee en Delta, tel. 06 – 22959280.

Reageren op deze vacature kan tot en met 22 augustus 2021 naar topconnect@rws.nl t.n.v. Timo Samson.