Sediment is een belangrijk element in de ecosystemen van een delta en is daarom dit jaar het centrale thema van de Kennisdag Zuidwestelijke Delta. De bijeenkomst staat gepland op 17 september 2020. Vanwege de coronacrisis weten we niet of we dan al met een grote groep bij elkaar mogen komen. We verkennen momenteel dan ook online programmaopties.

Roggenplaat_Rijkswaterstaat-Boskalis

Sediment als cruciale schakel

Sediment is een cruciale schakel in het ecologisch functioneren van veel rivier- en kustsystemen. In de Deltawateren en de Voordelta hebben we het dan vooral over zand en slib. Zandplaten zijn bijvoorbeeld belangrijk voor zeehonden om te rusten en vogels om te foerageren. Ondiep water is belangrijk voor jonge vis die er beschutting vindt. Stranden en duinen zijn belangrijk om ons te beschermen tegen overstromingen, voor planten en dieren en voor recreatie.

Er wordt veel onderzoek gedaan naar het gebruik van sediment voor de aanleg van bijvoorbeeld eilanden om daarmee de ecologische kwaliteit te verbeteren en naar de relatie tussen zeespiegelstijging en de sedimenthuishouding in de Zuidwestelijke Delta. Tijdens de Kennisdag willen we graag de meest recente resultaten met je delen en bespreken.

Smartsediment: innovatief sedimentbeheer in de Scheldedelta

In het project Smartsediment hebben Vlaamse en Nederlandse organisaties gewerkt aan herstel van de biodiversiteit, bodem en andere functies door het uitvoeren van innovatief sedimentbeheer in de Scheldedelta (Oosterschelde, Westerschelde en Zeeschelde). De zandsuppletie op de Roggenplaat is afgelopen winter afgerond en geeft interessante inzichten in sedimentbeheer in een dynamische zeearm zoals de Oosterschelde. Momenteel wordt er gewerkt op Fort Filip nabij Antwerpen, waar een dam aangelegd wordt rond de historische, maar zeer vervuilde site. Zo ontstaat 20 hectare nieuwe deltanatuur. En de ontwikkeling van een ecosysteemdiensten-tool zit in de laatste fase. Op de eindconferentie hoor je de meest recente resultaten en inzichten.

Roggenplaat_Rijkswaterstaat-Boskalis

Programma

Het voorbereidingsteam werkt volop aan een relevant en actueel programma met sprekers en meerdere thematische sessies. Denk aan onderwerpen als: Sedimentbeheer in de Voordelta en kust, Bagger en stortstrategieën, Sediment voor natuurherstel, Sediment in het water (vertroebeling), Gebrek aan sediment en Sediment op lange termijn. In specifieke sessies worden de resultaten van Smartsediment gedeeld en ook in het plenaire programma is er speciale aandacht voor eindresultaten en vervolg van dit project.

Werk je aan een onderzoek over sediment in de Zuidwestelijke Delta en wil je graag bijdragen aan het programma? Stuur dan je voorstel naar het voorbereidingsteam via secretariaat@zwdelta.nl.

Voor de zomer hoor je meer over het programma en de vorm van de dag. Reserveer 17 september in ieder geval alvast in je agenda!